Il·luminació amb LED a la Diputació de Barcelona

17/04/2020 - 08:00

L’any 2006 la Diputació de Barcelona va promoure el Pla d’optimització de recursos, que es planteja com un instrument per a fer avançar la corporació cap a una distribució més sostenible dels seus recursos. Aquest objectiu no només aborda el terreny material i quantitatiu, sinó que vol provocar un canvi progressiu en la cultura organitzativa amb la finalitat de prestar serveis públics de més qualitat.

L’assoliment d’aquest propòsit va lligat necessàriament a la implicació dels empleats, en tant que exigeix un canvi d’hàbits que ajudin a incrementar l’eficiència en la utilització de determinats productes i recursos. Alguns exemples de canvi d’hàbits poden ser sumar-se a la recollida selectiva de residus o estalviar en el consum d’aigua i energia, seguint les recomanacions que la corporació divulga a través dels diferents mitjans de comunicació disponibles, com ara el carrusel de la Intradiba o el butlletí de recursos humans e-RH.

En l’àmbit de l’estalvi i l’eficiència energètica, una de les mesures impulsades per la Direcció de Serveis d’Edificació i Logística ha estat substituir la il·luminació interior i exterior dels edificis i recintes corporatius per lluminàries amb tecnologia LED.

La instal·lació de la tecnologia LED és progressiva, i actualment la trobem només en alguns edificis i recintes. De les actuacions realitzades durant l’any 2018, hi ha hagut un estalvi de 118 tones de CO2 durant aquest any i successiu. Aquest estalvi augmentarà a mesura que la lluminària LED s’implementi en la resta d’edificis i recintes de la corporació.

Els objectius d’aquesta actuació són, principalment, millorar l’eficiència energètica, reforçar l’aprofitament de les instal·lacions corporatives i reduir les emissions de CO2.

La Diputació de Barcelona recorda als seus empleats que, per tal d’aconseguir unes bones condicions de treball, cal eliminar o minimitzar els riscos propis de l’activitat laboral. Per això, insta que l’espai del lloc de treball ha de tenir, entre altres requisits, una il·luminació general i específica quan calgui, i ha de garantir uns nivells adequats d’il·luminació i de lluminositat de la pantalla i l’entorn. Els llocs de treball s’han de conformar de manera que no hi hagi enlluernaments directes o reflexos que dificultin la prestació correcta del servei en condicions segures i saludables.


 

Categories: 

Relacionats

Article

El Centre de Conservació de Carreteres de la Diputació de Barcelona, situat a Calldetenes, és el primer edifici corporatiu en assolir el consum zero, gràcies a les obres de substitució de la coberta i d’adequació que s’hi han dut a terme i que han tingut un pressupost de 339.000 euros.

Article

D'octubre a desembre es renovaran més d'un miler de lluminàries

Article

Entre els mesos d'abril i juliol, s'han substituit 2.015 lluminàries de tecnologia de descàrrega de la via pública per noves lluminàries LED a Castelldefels. L'acció reduirà la potència instal·lada (i el consum energètic) a més de disminuir la petjada de carboni en unes 102 tones/any​

Butlletí