"Separar ens uneix" és la nova campanya sobre els residus a ses Illes

En paral·lel, ha sortit a exposició pública l’Avantprojecte de llei de residus i sòls contaminats de les Illes Balears
20/01/2018 - 08:47

Com a cara visible d'aquesta campanya el protagonista és Toni Gomila. Es tracta d'un actor i presentador de llarga trajectòria que per la seva actitud, proximitat i forma de ser aconsegueix una enorme vinculació i empatia amb el públic en general i fins i tot amb els que ens visiten.

La campanya l’ha coordinat la direcció general d'Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus amb la col·laboració dels Sistemes Col·lectius de Responsabilitat Ampliada del Productor, Ecoembes, Ecovidrio i Ecopilas i ERP.

La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca a través de la direcció general d'Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus amb la col·laboració dels Sistemes Col·lectius de Responsabilitat Ampliada del Productor, Ecoembes, Ecovidrio i Ecopilas i ERP ha coordinat una campanya de sensibilització en matèria de residus sota el lema "Separar ens uneix".

Atès el nostre compromís mediambiental, entenem cabdal la proposta presentada per tal de conscienciar i intentar canviar els hàbits a la societat en general i implicar-la en la reducció dels residus domèstics, amb la seva reutilització i amb el seu reciclatge i recollida selectiva. Cal fer una passa endavant per tal de reduir, reutilitzar i reciclar donat l’augment constant dels residus que una societat de consum produeix i més encara tractant-se d’un territori marcat pel turisme, i així aconseguir fer un gir cap al nou paradigma europeu, i mundial, de l’economia circular.

La urgència ambiental està justificada i el Govern vol complir els reptes que es planteja a la nova Llei de residus i sòls contaminats de les Illes Balears. Feia més de disset anys que no es feia una campanya d’aquestes característiques, i per aquest motiu es creia convenient posar en marxa “ Separar ens Uneix”. Aquesta campanya es conforma de tres blocs, una sèrie de cinquanta microcàpsules audiovisuals d’una durada d’un minut que s’emetran a sales de cinema, televisió i xarxes, una web interactiva i una campanya dissenyada pels mitjans de comunicació i diferents suports per completar-ne la seva difusió.

Per a 2020, la Unió Europea marca com a objectiu arribar al 50% de la recollida selectiva dels residus generats. Les conseqüències de l’incompliment sempre seran més greus que l’esforç d’assolir els objectius marcats.

Pel que fa al trasllat de la campanya a una site d'Internet s’ha optat per una pàgina eminentment didàctica i instructiva que ajudi al ciutadà a separar per reciclar correctament, li mostri com funciona el procés i li exposi els avantatges ambientals, socials i econòmiques del reciclatge com també de la prevenció i reutilització dels mateixos residus. Per això, a més de la Homepage, s’han inclòs apartats per a que el públic pugui tenir informació sobre els processos de reciclatge, sobre on va cadascun dels residus, conèixer la ubicació del punt verd més proper, visualitzar les cinquanta microcàpsules audiovisuals, descarregar-se la campanya gràfica i fins i tot participar en un joc interactiu.

Microcàpsules audiovisuals 

Mitjançant 50 microcàpsules per a televisió, internet i xarxes socials, d'aproximadament un minut, es tracten diferents temàtiques d'educació ambiental amb especial rellevància a temes relacionats amb la gestió de residus.

En quant a la temàtica de les peces audiovisuals s’ha prestat especial atenció a la gestió d’envasos de plàstic, llaunes i brics (contenidor groc), d’envasos de paper i cartró (contenidor blau),de vidre, i de piles. Així i tot també s’ha volgut mostrar altre problemàtiques en la gestió d'envasos com és el cas de les tovalloletes humides, la matèria orgànica, l’oli vegetal, els envasos de medicaments i de fitosanitaris i fluorescents. Aquest material també té un objectiu, no només informatiu sinó d’educació ambiental.

Amb aquest format es pretén donar màxima visibilitat a  tot el procés de la gestió dels residus, des de la producció fins al tractament final, amb gravacions in situ a plantes de tractaments, deixalleries, escoles, allotjaments turístics, cases particulars,etc, mostrant la realitat de tot l’arxipèlag balear.

Per a la producció de les microcàpsules, igual que per a l'espot i la gràfica, s’ha optat per aportar l'efecte dinàmic, innovador i atractiu de les animacions. D'aquesta manera, tant en les entrades com en les sortides nostre personatge, Toni Gomila, es veu acompanyat per una sèrie d'animacions didàctiques que representaran de forma clara i concisa els fets i recomanacions que anem plantejant.

Per a això, estam convençuts que amb aquesta campanya animam a la societat de les Illes Balears a reduir, reutilitzar i a separar correctament els seus residus per facilitar els processos de reciclatge. Tot això s'ha d'emmarcar en una major consciència ambiental i en els beneficis que aquesta conscienciació i aquest compromís suposen a mitjà i llarg termini per a l'entorn de les nostres illes.

La reducció dels residus, un dels objectius de la primera llei de residus i sòls contaminats de les Illes Balears

Per altra banda, ha sortit a exposició pública l’Avantprojecte de llei de residus i sòls contaminats de les Illes Balears amb els objectius d'assolir més qualitat en el medi ambient i més protecció de la salut humana, garantir un ús prudent i racional dels recursos naturals i promoure una economia més circular. Durant trenta dies es podran fer al·legacions al text, pioner a la comunitat autònoma i que estableix uns objectius, i les eines per assolir-los, en la línia del que marca la Unió Europea, com és la reducció d’un 10 % dels residus generats amb vista al 2020 i d’un 20 % amb vista al 2030.

Per acabar amb una problemàtica que causa estralls ambientals ―com és l’abandonament de residus al medi natural, especialment plàstics, a la mar i al litoral―, la normativa estableix un seguit d’accions que impliquen tota la societat. Així, les bosses de plàstic d’un sol ús hauran de desaparèixer dels comerços el 2019, tot i que es preveuen algunes excepcions. Un any després, el 2020, les vaixelles de plàstic d’usar i tirar hauran de substituir-se per les compostables i s’haurà d’evitar la venda de productes que contenguin microplàstics o nanoplàstics i les versions no recarregables d’encenedors, maquinetes d’afaitar, cartutxos i tòners d’impressora i fotocopiadora.
 
La nova llei preveu també una racionalització en l’ús dels envasos, per a la qual cosa s’hauran d’implicar tant les institucions públiques com els establiments privats. Així, es promourà la instal·lació de fonts d’aigua potable i es prohibirà la venda de botelles d’un sol ús a les institucions públiques. En els esdeveniments públics que comptin amb suport de les institucions s’hauran d’implantar alternatives a la venda i la distribució de begudes envasades i de tassons d’un sol ús. D’altra banda, els establiments d’hoteleria i restauració oferiran sempre la possibilitat de consumir aigua no envasada, de forma gratuïta i complementària.
 
Pel que fa al malbaratament alimentari, es crearà un codi de bones pràctiques per reduir-lo i es prohibirà l’eliminació d’aliments en bon estat per part dels comerços i punts de venda. A més, el menjar cuinat sobrant de menjadors escolars, hospitals, residències i grans col·lectius, entre d’altres, es podran entregar a menjadors socials i a aquells particulars que ho necessitin, prèvia harmonització de la normativa sanitària. Així mateix, els restaurants i els hotels hauran de facilitar als seus clients, si així ho desitgen, les restes d’aliments no consumits.

L’esperit de la llei és incidir en la jerarquia de residus i, per tant, potenciar en primer terme la reducció de la producció dels residus, la preparació per a la reutilització i el reciclatge. Per això, la normativa fomenta la recollida separada de residus en origen, que hauran d’assumir tots els establiments públics i privats i els ens locals en un termini de dos anys; en aquest context, s’haurà d’oferir la recollida diferenciada de matèria orgànica compostable, oli vegetal usat, residus tèxtils i residus perillosos, tots ells d’origen domiciliari.

Els ens locals establiran sistemes per potenciar l’opció de l’autocompostatge, hauran d’assegurar que els contenidors i les àrees d’aportació de recollida municipal en zona rústica s’adiguin estèticament amb el seu entorn, especialment en zones d’especial interès i protecció ambiental, i evitaran contenidors aïllats que constitueixin un focus d’abocaments incontrolats. En dos anys, tots els municipis han de garantir el servei de deixalleria als seus ciutadans, ja sigui de forma independent o mancomunada.

La nova llei també aclareix les competències de les diferents administracions i incorpora el procediment per a l’elaboració i l’aprovació dels plans de prevenció i gestió de residus, així com els seus mecanismes de seguiment i control.

Pel que fa al trasllat de residus, des de l’entrada en vigor de la normativa quedarà prohibida la importació de residus amb destinació a plantes de tractament públiques ubicades en el territori de les Illes Balears.

La transparència és un altre pilar de la llei, no només perquè inclou el concepte de «qui contamina paga», sinó perquè exigeix la transparència en les tarifes, les taxes i els preus públics de recollida i de tractament. En aquest marc es crea el Registre de producció i gestió de residus de les Illes Balears, de manera que els productors estaran obligats a elaborar i trametre al Govern un estudi de minimització en la producció de residus cada quatre anys, a excepció dels que generin menys de 10 tones per any. A més, els gestors de residus registrats, siguin perillosos o no, estaran obligats a presentar les dades relatives als residus produïts i gestionats durant l’any anterior.

La llei recull també la creació d’un inventari de sòls degradats i contaminats de les Illes Balears i preveu la recuperació voluntària d’aquests sòls.

A l’hora de redactar l’Avantprojecte de llei, ha tingut una gran importància el procés participatiu, durant el qual s’han rebut més de 800 aportacions. S’han realitzat 34 entrevistes a professionals, públics i privats, de les diferents illes, dedicats a la gestió de residus, i s’han mantingut reunions sectorials i amb els consells insulars, a més de dur-se a terme sis tallers a totes les illes en els quals han participat 135 persones a partir d’un primer esborrany de la normativa.


 

Relacionats

Article

Barcelona Energia s’ha unit a la celebració de les Festes de la Mercè amb l’objectiu de contribuir a un esdeveniment més sostenible i ecològic, proveint energia renovable a tots els actes, exhibicions i espais del programa oficial.

Article

A principis d'aquest any, des de l'Associació de Municipis de l'Eix de la Riera de Caldes (AMERC) es va endegar el programa del Gestor Energètic per ajudar a les empreses dels polígons del territori i els propietaris de les naus en el seu camí cap a l'eficiència energètica.

Article

El Programa d'Educació per a la Sostenibilitat a Terrassa 2023/24 inclou 66 tallers pels cicles d'infantil, primària i secundària. La majoria de centres educatius de Terrassa han incorporat al seu currículum el Programa d'Educació per a la Sostenibilitat (PEST), que cada curs ofereix l'Ajuntament a través del servei de Medi Ambient i Sostenibilitat.​

Butlletí