La Diputació de Barcelona publica la Memòria de sostenibilitat de l’any 2016

18/01/2018 - 16:50

La Diputació de Barcelona ha publicat la Memòria de sostenibilitat de l’any 2016, un instrument destinat a comunicar les actuacions més rellevants de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) desenvolupades en el marc de les cinc dimensions de la responsabilitat social: bon govern, laboral, social, ambiental i econòmica.

La Memòria de sostenibilitat, que es publica de manera biennal i en línia amb el Pla d’Actuació de Mandat 2016-2019, utilitza com a metodologia la guia del Global Reporting Initiative G4, un marc de referència europeu i internacional acreditat que permet a la corporació, i a d’altres administracions catalanes, una comparabilitat més estricta.

Aquesta és la tercera memòria d'RSC de la Diputació de Barcelona i la primera elaborada seguint la guia G4 de la Global Reporting Initiative(en endavant GRI).

El GRI és una organització internacional independent que dóna suport a empreses, governs i organitzacions perquè comprenguin i comuniquin l’impacte de la seva activitat en aspectes cabdals per a la sostenibilitat com el canvi climàtic, els drets humans, la corrupció o altres. Per a tal efecte, el GRI ha desenvolupat la guia G4, una metodologia pròpia per elaborar memòries de RSC altament estandarditzada i acceptada. Aquestes memòries són informes que recullen els impactes positius i negatius de caire econòmic, ambiental i social generats en una organització, així com els seus valors i model de govern. Tot plegat, un exercici d’autoanàlisi, millora i informació cap als grups de relació. 

A més, el GRI és un marc de referència europeu i internacional, altament acreditat i emprat. Treballar en aquest marc ens permetrà una comparabilitat en el temps i una rendició de comptes estricta, ja que la guia empra una metodologia pautada i clara. 

Per a la redacció de la memòria hem tingut en compte les accions impulsades des de les cinc àrees corporatives de la Diputació (veure l’organigrama), les quals van adreçades a la corporació i als ens locals. Les accions corporatives (abast intern) són aquelles que repercuteixen en la pròpia gestió o en les persones de la corporació, mentre que les accions territorials (abast extern) suposen impactes externs a l’organització i sovint estan adreçades majoritàriament als ens locals.

Pel que fa al seu contingut, aquest document, i tal com marca la metodologia GRI, té dues parts: una de general i una d’específica.

La part general (apartats 3 a 6) inclou els continguts bàsics generals i és comuna a totes les memòries GRI. En concret se’ns demana que expliquem el plantejament que fem de la sostenibilitat, el perfil de la Diputació (estructura, cadena de subministrament, nombre de treballadors, etc.), la nostra relació amb els ens locals i altres grups de relació, la forma de govern, aspectes d’ètica i integritat, el perfil de la memòria i una descripció dels aspectes rellevants els quals es tractaran a l’apartat específic.

La part específica (apartat 7) inclou els aspectes més rellevants (anomenats materials en terminologia GRI) que han sigut identificats tant per nosaltres com pels nostres grups de relació en relació a la sostenibilitat. És, per tan, específica de cada organització. En concret, tracta els impactes positius i negatius principals de la Diputació en les dimensions de l’RSC: social, ambiental i econòmica. La part social es diferencia entre aspectes de bon govern, laborals, i socials. A més, per a cadascuna de les dimensions esmentades es diferencien les accions corporatives i les accions territorials. També s’inclou un recull de les accions més destacables, que anomenem Bones pràctiques.

Per a l’elaboració d’aquesta memòria hem escollit l’opció “de conformitat” essencial, que conté els elements principals d’un informe de sostenibilitat basada en GRI. També hi ha l’opció “de conformitat” exhaustiva, la qual inclou més informació. Generalment escullen la primera opció les organitzacions que publiquen per primer cop una memòria segons GRI. Això permet treballar, durant els primers anys, amb la recollida d’informació i rendiment de comptes dels indicadors més significatius, i anar aprofundint any rere any. La verificació externa, de caràcter opcional, no es planteja en aquest període tot i ser un aspecte a valorar en el futur. 

Per la consulta de materialitat (selecció dels aspectes rellevants per a la memòria) s’ha considerat l’estàndard AA1000SES (2011) de relació amb els grups d’interès. S’han inclòs aspectes de la guia G4 del GRI i del suplement de GRI relatiu a les organitzacions no governamentals (en endavant ONGs). També s’han identificat assumptes rellevants que no formen part de la guia G4 del GRI (assumptes NO GRI).

L’elaboració de la memòria ha estat possible gràcies al treball en col·laboració i participatiu amb els referents de responsabilitat social que integren la Comissió tècnica de responsabilitat social de la corporació (en endavant CTRSC). La CTRSC té, entre altres funcions, definir els eixos i les línies estratègiques del Pla, establir els indicadors del quadre de comandament del Pla director i proposar accions de difusió i comunicació de la política d’RSC. A més, amb la finalitat d’incorporar una visió objectiva i d’expertesa en matèria d’elaboració de memòries de sostenibilitat, hem comptat amb el suport de l’empresa “Lavola” per al disseny del document i l’assessorament en l’elecció i presentació dels continguts.


 

Relacionats

Article

Reptes i resultats a les comarques de Girona

Article

 

Experts debaten sobre la planificació de l'educació ambiental en la jornada organitzada per la Diputació de Barcelona pel Dia Mundial de l'Educació Ambiental.

Article

Barcelona Energia s’ha unit a la celebració de les Festes de la Mercè amb l’objectiu de contribuir a un esdeveniment més sostenible i ecològic, proveint energia renovable a tots els actes, exhibicions i espais del programa oficial.

Butlletí