El Servei públic de biomassa forestal del Vallès Occidental, per dinamitzar el mercat de compravenda de fusta dels boscos

09/11/2016 - 16:48

El Consell Comarcal del Vallès Occidental licita la concessió del Servei Públic de Biomassa Forestal per dinamitzar el mercat de compravenda de fusta dels boscos de la comarca. Funcionant a ple rendiment, suposarà importants beneficis a la comarca en prevenció d’incendis, reducció d’emissions de CO2, reducció de partícules emeses, creació d’ocupació i dinamització empresarial.

El Consell Comarcal del Vallès Occidental ha aprovat el concurs per una concessió que inclou la gestió d’un centre logístic, la venda d’energia amb calderes situades al CST i a la UAB, i la venda d’estella a d’altres calderes.

El Servei Públic de Biomassa Forestal serà gestionat per una empresa concessionària que serà l’encarregada de gestionar la fusta sobrant dels boscos el Vallès Occidental, transformar-la en biomassa i utilitzar-la a les dues calderes que s’estan construint per generar energia calorífica en equipaments comarcals. El Ple comarcal ha aprovat l’inici de la licitació de la concessió, un cop les obres del Centre Logístic i les calderes estan gairebé enllestides: es preveu la seva recepció entre els mesos de novembre i desembre de 2016, de manera que durant el mes de gener de 2017 ja es podran posar en funcionament.

El Projecte “Boscos del Vallès”cerca la valorització i explotació biomassa forestal com a mesura de prevenció d’incendis. Com a fruit ha donat la creació d’un nou Servei Públic Comarcal. En el marc d’aquest s’ha impulsat la construcció de dues calderes de biomassa (CST i UAB) i d’un Centre Logístic. També es preveuen obres forestals que no són objecte de la concessió.

El vicepresident del Consell Comarcal i responsable de l’àrea de Territori, Joan Ballbé, explica que “la licitació del Servei Públic de Biomassa Forestal suposa un important pas pel projecte Boscos del Vallès i per fer realitat la dinamització del mercat de compravenda de fusta dels boscos de la comarca. Un cop adjudicat el servei, podrem iniciar-ne l’activitat i per tant, estarem iniciant una important acció de prevenció d’incendis als boscos del territori, al mateix temps que impulsarem una nova energia neta, de km.0”.

El cost de les tres obres que ara es posen a concessió ha estat de 564.493,15 euros. En concret 250.665,35€ per la caldera de la UAB, 840.008,05€ per la caldera del CST i 473.819,75€ pel Centre Logístic de Biomassa. Les tres obres s’han finançat el 100% a través de subvencions, majoritàriament del PUOSC –el 95%- i la resta de la Diputació de Barcelona.

Es preveu que les empreses licitadores siguin empreses especialitzades en serveis energètics o de logística energètica, o empreses de distribució de biomassa. Hi ha la possibilitat de presentació d’unions d’empreses que complementin les seves respectives especialitats. Els documents inicialment aprovats en el ple comarcal d’avui estaran a exposició pública per un termini de 20 dies i si no hi ha al·legacions es consideraran aprovats definitivament. Els plecs contemplen, en el control de procedència de la fusta, que si en els treballs forestals de la fusta adquirida participen entitats del tercer sector, el concessionari sigui bonificat amb una reducció del 2% sobre el cànon variable a abonar anualment.

Impacte del projecte a la comarca

La consellera delegada de Boscos, Elizabeth Pasamonte, explica que “aquest nou servei comarcal un cop estigui funcionant a ple rendiment suposarà importants beneficis a la comarca en aspectes molt diferents. El primer, la prevenció d’incendis, que no podem oblidar que és l’objectiu primordial del projecte Boscos del Vallès. Però també tindrà importants impactes en la reducció d’emissions de CO2, la reducció de partícules emeses, creació d’ocupació i dinamització empresarial”.

El Vallès Occidental compta amb 32.795 hectàrees de superfície forestal, un 90% de la qual és superfície arbrada. Val a dir que majoritàriament es tracta de superfície de pi blanc, que ocupa 21.500 hectàrees. El creixement vegetatiu del pi blanc està estimat en 38.000 tones anuals de fusta en rol, equivalent a 21.000 tones/any d’estella.

La concessió pot suposar en un principi la producció de 3.000 tones anuals d’estella per a les dues calderes de la UAB i el CST.  En un principi, un 80% de la producció serà per la Caldera del Consorci Sociosanitari de Terrassa i el 20% per la caldera de la UAB.  El Centre logístic, però té una capacitat màxima de producció de 7.300 tones anuals d’estella

La concessió del Servei públic comarcal de biomassa forestal, funcionant a ple rendiment, suposaria:

•  Sobre la prevenció d’incendis:

- un aprofitament sostenible de fins a 500 ha anuals de pi blanc (actualment a la comarca hi ha unes 12.900ha pures de pi blanc susceptibles de ser aprofitades).

- un aprofitament sostenible de fins a 10.000 ha de pi blanc en un període de 20 anys, el 50% de la superfície actual amb predomini de pi blanc a la comarca.

•  Sobre la reducció d’emissions de CO2 , aproximadament 5.423,41 t CO anuals.

•  Sobre l’ocupació:

- la creació de 14 llocs de treball directes i 12 d’indirectes i induïts.

- el desenvolupament de les empreses del territori, ja que dinamitza un teixit econòmic actualment poc actiu.

- la promoció del treball inclusiu, atès que si en els treballs forestals de la fusta adquirida participen entitats del tercer sector, el concessionari serà bonificat amb una reducció del 2% sobre el cànon variable a abonar anualment.

 • Sobre la qualitat de l’aire:

- la massa total de partícules emeses per les calderes del Servei comarcal de biomassa forestal amb la concessió a ple rendiment pot arribar com a màxim a 2,2 tones de partícules en un any, que correspon al 0,11% del total d’emissió de partícules estimades en el Capítol IV del Pla d’Actuació per a la Millora de la Qualitat de l’Aire en l’àmbit dels 40 municipis declarats com a zona de protecció especial.

- si a través de l’aprofitament de la biomassa forestal per producció tèrmica s’eliminés la incidència dels incendis, aquesta mateixa biomassa cremada en calderes amb baixos mivells d’emissions generaria al voltant de les 4,6 tones de partícules (50 menys partícules emeses que en els incendis que sofreix actualment la comarca).


 

Categories: 
Municipis: 
Vallès Occidental
Etiquetes: 

Relacionats

Article

L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ha reduït a la meitat el consum energètic per climatitzar la piscina municipal coberta gràcies a la instal·lació de 160 panells solars híbrids​

Article

El projecte "Comunitats Rubí Brilla, estalvi, confort i energia" té com a objectiu la reducció d'emissions i l'estalvi d'energia i diners

Article

L'Escola Municipal del Treball, l'Institut Antoni Cumella, l'Escola Municipal Salvador Llobet, l'Escola Salvador Espriu i el Cinema Edison de Granollers ja s'escalfen amb calderes alimentades per biomassa, amb estella procedent de boscos de proximitat. Aquest fet és possible gràcies a la construcció de la xarxa nord de calor que proporciona calefacció i aigua calenta sanitària i que substituirà el gas natural. 

Butlletí