General

Document de debat que té com a objectiu servir de base per a la nova etapa de participació ciutadana sobre l'A21L de Barcelona. El document és el resultat d'un treball de recopilació, anàlisi i síntesi d'un conjunt d'estudis i informes diagnòstics previs. La majoria dels materials han estat elaborats pel Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat. La publicació s'estructura en tres parts: 'El camí recorregut: des de Rio i Aalborg al segle XXI', 'Diagnosi socioambiental: l'estat de Barcelona' i 'El camí per recórrer: la concertació civil'.
El llibre comença amb alguns elements de reflexió sobre la sostenibilitat municipal i el desenvolupament de l'Agenda 21 Local, i continua amb un complet recull de les mesures que cal adoptar en el camí cap a una gestió municipal sostenible, el qual inclou mesures relacionades amb el territori, l'urbanisme, la mobilitat, la biodiversitat, l'energia, el cicle de l'aigua, el medi atmosfèric i els residus. També hi ha un capítol dedicat a les mesures relacionades amb les estratègies, la normativa i la implicació social.
Síntesi de la realitat metropolitana que, tot i no aportar cap gran revelació, és una bona síntesi de les tesis del prestigiós ecòleg del paisatge.
Richard T. T. Forman
Inclòs dins la col·lecció Territorio y Gobierno, del qual és el tercer volum, aquest llibure reflexiona sobre un concepte emergent, la realitat territorial, del qual es demostra la complexitat sistèmica. Aportacions de Ramon Folch, Joan Marull, Ruben Pesci, Ferran Rodà, Pere Torres, Andreu Ulied, Jaume Terrades i Martí Domènech, entre d'altres.
Ramon Folch (coordinador)
La publicació està dividida en dos capítols. En el primer s¿exposa l'estructura territorial del municipi: ubicació en els sistemes naturals catalans, evolució històrica i urbanística, activitats, parc mòbil i mobilitat, població i ocupació, etc. El segon capítol està dedicat als fluxos materials a Santa Perpètua de Mogoda: el municipi com a ecosistema i la petjada ecològica, l'energia, l¿aigua, els residus, la contaminació atmosfèrica i el soroll.
L'obra està dividida en diversos volums, dels quals ja han estat publicats l'I i el III, dedicats, respectivament, a la metodologia per a l'elaboració d'auditories ambientals municipals i a la diagnosi ambiental com a document bàsic de l'auditoria municipal (els fluxos metàbòlics als municipis).
Edició en català d'aquesta orbra de referència del prestigiós Worldwatch Institute, en aquesta ocasió dedicada a la societat de consum, i que com sempre corre a càrrec del Centre Unesco a Catalunya.
Diversos autors (Worldwatch Institute)
El llibre forma parrt de la col·lecció Panorama 7 Territoris, que té per objectiu posar a l'abast de totes les persones i institucions interessades en el desenvolupament estratègic, una sèrie de documents basats en una aproximació prospectiva als reptes i oportunitats de futur del territori de Catalunya. El llibre d'Andreu Ulied és una aportació suggerent, i en alguns punts provocadora, al futur del país.
Andreu Ulied
Recull de propostes elaborades pels departaments de l'Ajuntament de Barberà del Vallès que tenen com a objectiu comú incidir en el procés de sostenibilitat. Les iniciatives es presenten en dues parts: en la primera, s'exposen les estratègies, els objectius i els camps d'acció propis de cada departament amb relació als propòsits del desenvolupament sostenible. En la segona part, es detallen les línies de treball concretes elaborades conjuntament amb el Departament de Medi Ambient.
L'objectiu d'aquesta obra és, sobretot, esdevenir una eina de gestió de la política energètica municipal i un document de difusió per a la sensibilització ciutadana. Inclou capítols dedicats al context energètic i ambiental i als elements tècnics de l'estratègia energètica del municipi, així com un programa d'actuacions completat amb les mesures comptables d'especial significació en termes de fiscalitat ecològica per al finançament.
Associació de Naturalistes de Girona
L'informe ha estat realitzat per Xavier Campillo i per Xavier Font, amb la col·laboració de Cristina Tarancón. La direcció ha estat a càrrec de Xavier Campillo. La recerca s'ha basat en l'anàlisi de dades sobre el territori i en l'estudi de la bibliografia existent. No s'ha menystingut, però, el coneixement empíric del territori.
Xavier Campillo / Xavier Font
Número 9 de la col·lecció Documents de Recerca, que edita el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible. Edició a cura de Xavier Delgaco i Jordi Rodó. Textos de Maura Lerga.
Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible