General

Document de debat que té com a objectiu servir de base per a la nova etapa de participació ciutadana sobre l'A21L de Barcelona. El document és el resultat d'un treball de recopilació, anàlisi i síntesi d'un conjunt d'estudis i informes diagnòstics previs. La majoria dels materials han estat elaborats pel Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat. La publicació s'estructura en tres parts: 'El camí recorregut: des de Rio i Aalborg al segle XXI', 'Diagnosi socioambiental: l'estat de Barcelona' i 'El camí per recórrer: la concertació civil'.
L'obra està dividida en diversos volums, dels quals ja han estat publicats l'I i el III, dedicats, respectivament, a la metodologia per a l'elaboració d'auditories ambientals municipals i a la diagnosi ambiental com a document bàsic de l'auditoria municipal (els fluxos metàbòlics als municipis).
L'objectiu d'aquesta obra és, sobretot, esdevenir una eina de gestió de la política energètica municipal i un document de difusió per a la sensibilització ciutadana. Inclou capítols dedicats al context energètic i ambiental i als elements tècnics de l'estratègia energètica del municipi, així com un programa d'actuacions completat amb les mesures comptables d'especial significació en termes de fiscalitat ecològica per al finançament.
Associació de Naturalistes de Girona
En aquest llibre, Lester R. Brown, president del nou Earth Policy Institute, afirma que l'economia mundial no va a l'hora amb l¿ecosistema del planeta, tal i com posen de manifest l'esgotament de les pesqueries, la reducció dels boscos o l'expansió dels deserts. Això també es pot veure en el canvi que es produeix en el clima de la terra a causa de l'augment de les temperatures. En la nova economia, que l'autor anomena ecoeconomia, l'energia renovable agafarà el lloc dels combustibles fòssils, l'economia del reciclatge agafarà el lloc de l'economia dels productes d'un sol ús, i els aerogeneradors substituiran les mines de carbó. Una reestructuració que necessita l'economia mundial i que, segons Brown, ja ha començat.
Lester R. Brown
Per preparar la Cimera Mundial sobre Desenvolupament Sostenible que tindrà lloc el setembre del 2002 a Johannesburg (Sud-àfrica), L'estat del món 2002 fa una valoració de què s'ha aconseguit des de la Cimera de la terra de Rio del 1992. Quant ha avançat el món cap als objectius que es van definir fa 10 anys?. L'edició 2002 de L'estat del món esdevé una guia que permet conèixer els problemes a que s¿enfrontaran els delegats que es reuniran a Johannesburg quan intentin respondre aquesta pregunta, des de les fortes desigualtats actuals en riquesa i renda fins amenaces ecològiques com ara el canvi climàtic, l'increment del turisme a zones fràgils o la proliferació de productes químics tòxics.
Worldwatch Institute
La posada en pràctica de l'Agenda 21 Local a Espanya ha comportat nombrosos reptes com a conseqüència de la necessitat de transformar els enfocaments que tradicionalment han caracteritzat els processos de formulació i aplicació de les polítiques ambientals. Aquest llibre ofereix una anàlisi exhaustiva practicada per diferents especialistes en aquesta temàtica des d'una perspectiva global, estatal i territorial, tot dedicant una atenció molt especial a les experiències d'implementació de l'A21L més reeixides.
Núria Font i Joan Subirats (ed.)
Aquest llibre repassa les principals obres i projectes relacionats amb la renovació del front litoral Besòs de Barcelona. Se centra en l'adscripció ambiental de les actuacions. Una bona obra de síntesi amb un interessant i generós tractament gràfic.
Edició, redacció i coordinació del disseny: Institut Cerdà Fundació Privada
Un anàlisi complet i molt rigorós de la Cimera Mundial per al Desenvolupament Sostenible de Johannesburg, que va tenir lloc l'estiu de 2002. Inclou els documents de la cimera.
Mónica Pérez de las Heras
Aquesta guia vol que els pagesos (agricultors, ramaders i/o forestalistes) trobin resposta d'una forma pràctica i senzilla a tots els dubtes que la normativa ambiental planteja respecte aquesta activitat professional. La guia es divideix temàticament en vuit capítols: gestió de residus, ús de l'aigua, autorització ambiental de les explotacions ramaderes i emissions contaminants, la gestió dels nitrats, el bosc i el medi, Política Agrària Comuna, restriccions lligades a la protecció del medi i productes fitosanitaris.
Josep Puigpelat (direcció)
Número 5 de la revista Perspectives Territorials, a mb articles sobre:> Sistema d'espais naturals de la Val d'Aran.> Estudi paisatgístic del Berguedà i el Solsonès.> Sostenibilitat, eficiència energètica i planificació.> Universitats i desenvoupament territorial.> Cartografia de la ciutat metropolitana de Barcelona.> El sistema Sirga a les terres de l'Ebre.> El fenomen periurbà a l'Àrea metropolitana de Barcelona.
Inclou una entrevista amb Ramon Folch i un extens article dedicat a les energies renovables.
Número monogràfic sobre ecologia urban i desenvolupament sostenible, fruit d'un seminari de conferències que es van celebrar l'any 2003, i que la secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró orgranitza cada any a la Biblioteca Pompeu Fabra.