Robert Álvarez Sastre

Càrrec: 
Advocat Urbanista i Ambientalista

Darreres aportacions

El Pla de Territoris Intel·ligents (PNTI), com a procés institucional en el que entren les ciutats intel·ligents a partir del moment de la seva aprovació, és, sens dubte, un instrument necessari per seguir avançant en el procés de smartizació de ciutats i territoris, però que comporta uns riscos que li són inherents i que intentaré esbossar en el present comentari.

Arrel de l'aprovació del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002,de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, moltes administracions locals estan aprovant els diversos instruments acústics que s'han arbitrat normativament per a la modificació, contenció, millora i previsió de la qualitat acústica en les diferents zonificacions que hi ha establertes. Es lògic, doncs, pensar que molts directius i responsables polítics es puguin plantejar quina és la situació actual i futura vers l'apreciació de responsabilitat per un tractament d'una situació acústica inadequada segons els nous mapes i plans confegits al respecte.