Elisa Linares

Càrrec: 
Sostenible.cat

Darreres aportacions

Després d'una visita a les cotxeres de Tram Baix i el seu Centre de Control a Sant Joan Despí, Elisa Linares, enginyera industrial, fa un article tècnic amb informacions de rellevància sobre el tramvia i les millores a tenir en compte per dissenyar una nova infraestructura tramviària.  

Instal·lar una màquina de climatització per edifici implica sobredimiensionar les màquines per poder cobrir les puntes, les màquines treballen sovint a càrregues parcials i per tant són més ineficients. En canvi, disposar de màquines centralitzades per proveir un barri permet jugar amb les simultaneïtats i obtenir un funcionament òptim del sistema. Aquest darrer és el cas de les instal·lacions DistriClima, que es van poder visitar el passat juliol en el marc del programa d'activitats per a les organitzacions signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat