Antoni París

Darreres aportacions

L'aprofitament de les energies renovables s'estén a tot del món. Els avantatges ambientals i socials respecte els combustibles fòssils o l'energia nuclear ha impulsat fortament el seu ús. De tota manera, el gran augment que ha experimentat en els darrers anys la demanda d'energia fa que l'aportació relativa de les fonts renovables sigui encara petita. Serà possible, doncs, arribar a una veritable diversificació energètica en la satisfacció de la demanda mundial?
Catalunya, en termes energètics, no es diferencia gaire de la resta d'Europa. Els seus nivells d'eficiència o de consum de recursos energètics, o d'aprofitament dels recursos renovables són similars als dels països de la Unió. Alhora, també ha de fer front a un increment constant de la demanda d'energia, que en els últims trenta anys ha multiplicat per cinc els milers de tones equivalents de petroli consumides.