abril 2005

Reportatge
Els sistemes urbans representen actualment tres quartes parts del consum mundial d'energia, percentatge que continuarà augmentant en els propers anys segons tots els estudis prospectius realitzats fins al moment. El sector domèstic i residencial és un dels principals responsables d'aquesta tendència, juntament amb el transport. La demanda creixent de confort, afegida a les característiques dels edificis actuals, fa que la seva despesa energètica sigui molt elevada.