Viladecavalls Clima redueix 868 tones de gasos d'efecte hivernacle

02/02/2024 - 09:00

S’implementa l’ús d’energies renovables als equipaments municipals i el baix consum en l’enllumenat públic

L'Ajuntament de Viladecavalls continua estenent el programa Viladeca­valls Clima, un projecte dirigit a promoure un conjunt de mesures de caràcter mediambiental. En­tre aquestes, al llarg de l’últim trimestre del 2023, s’han con­clòs diverses actuacions amb un important impacte sobre la despesa energètica del nostre municipi.

Concretament, s’han posat en marxa dues noves plantes fotovoltaiques en equi­paments: una d’elles, de 55 kW, a l’Escola Municipal de Música Pau Casals, la qual permet gene­rar 80.550 kWh anuals i estalviar la producció de 37,7 tones de CO₂ i 12.000 euros a l’any; d’altra banda, les plaques de 17 kW ins­tal·lades a la Llar d’Infants Muni­cipal Roc Blanc, les quals, amb una producció de 23.200 kWh l’any, eviten produir 11,13 tones de CO₂ i suposen un estalvi de 3.480 euros anuals. Aquests tre­balls inclouen la pròxima execu­ció d’una tercera planta, de 36 kW, al Centre Cívic Paco Cano durant el primer trimestre del 2024, amb una estimació de ge­neració de 59.200 kWh i d’estal­vi anual de 27,82 tones de CO₂ i 5.140 euros.

MÉS DE 868 TONES DE CO2 ESTALVIADES A L’ANY AMB EL PROJECTE VILADECAVALLS CLIMA

Paral·lelament, s’hi suma la substitució de calderes de gas per calderes de biomassa en diversos equi­paments municipals, com la que es preveu instal·lar durant el primer semestre del 2024 per a donar servei a l’Escola Roc Blanc i al Centre Cívic Paco Cano, amb un estalvi de 56,7 to­nes de CO₂ i 55.800 euros anu­als. A més, també s’espera un estalvi addicional de 38,62 to­nes de CO₂ i 4.850 euros anuals amb la caldera que se situarà a la Zona Esportiva Municipal del Nucli Urbà. Aquests treballs ani­ran acompanyats de la redac­ció i el procés d’aprovació dels projectes d’instal·lació d’una caldera de biomassa a la Zona Esportiva Can Trias; de plaques fotovoltaiques a l’Escola Rosella i al futur espai d’arts escèniques, i de pèrgoles fotovoltaiques vin­culades a punts de recàrrega de vehicles elèctrics a l’aparcament del carrer Orenetes.

Totes aquestes accions s’em­marquen en el Pla de Transició Energètica municipal i s’afegei­xen a les instal·lacions ja exis­tents, com la caldera de biomas­sa de l’escola de música i l’Escola Rosella i les cobertes fotovoltai­ques de l’ajuntament, la biblio­teca, el Centre Cívic de Can Cor­bera i la piscina municipal.

 

Millores en l’enllumenat públic

Ha finalitzat la tercera fase del canvi massiu de l’enllumenat públic, que ha suposat la renovació de 1.236 punts de llum amb tecnologia de LED. Aquesta acció ha supo­sat un estalvi de 244 tones de CO2, així com de 507.000 kWh i 76.000 euros anuals. Durant el primer semestre del 2024 es farà una segona actuació per a millorar els sistemes elèctrics en quadres de govern i cablejat.

 


 

Municipis: 
Vallès OccidentalViladecavalls

Relacionats

Article

Les parròquies se sumen a Energia del Prat amb plaques fotovoltaiques a les cobertes de les esglésies de Sant Pere i Sant Pau i de la Mercè. Amb aquestes noves instal·lacions, la comunitat local d'energia arribarà a produir 1.225kW.

Article

El Centre de Conservació de Carreteres de la Diputació de Barcelona, situat a Calldetenes, és el primer edifici corporatiu en assolir el consum zero, gràcies a les obres de substitució de la coberta i d’adequació que s’hi han dut a terme i que han tingut un pressupost de 339.000 euros.

Article

L'Associació de Municipis de la Riera de Caldes estrena un vídeo promovent la Transició Energètica del territori, en especial, en les empreses situades als polígons industrials.

Butlletí