Lleida ofereix assessorament energètic a comunitats de veïns

16/02/2018 - 21:52

Ja ha ofert consells per aconseguir un major estalvi energètic a dos edificis de Lleida, que se sumen a les quatre campanyes per a famílies que han atès a 630 ciutadans.

L’Ajuntament de Lleida, a través de la Fundació Lleida 21, ha ampliat a les comunitats de veïns el seu servei d’assessorament per l’estalvi energètic que fins ara es donava a famílies. Aquesta iniciativa permetrà analitzar i donar consells sobre consums que afecten tota la comunitat, com són la calefacció i aigua calenta sanitària comunitària (si es dóna el cas), la llum en espais comunitaris, els ascensors, les bombes d’aigua, l’envolvent i tancaments, etcètera.

En l'última campanya realitzada a finals de 2017, es van incorporar les dues primeres comunitats que han fet ús d’aquest servei, una de 31 habitatges al carrer Esperança González (Cappont) en un edifici que data del 1980, i una altra de 8 habitatges a Pere de Cavassèquia (Pardinyes), en un immoble del 1991.

El tinent d’alcalde i regidor d’Hàbitat Urbà, Rural i la Sostenibilitat, Fèlix Larrosa, ha explicat que, a causa de la bona acceptació d’aquesta iniciativa entre els veïns i veïnes, s’ha previst realitzar una nova campanya durant la primavera d’enguany.

L’assessorament adreçat a comunitats de veïns comporta:

• L’estudi del potencial que pot tenir l’optimització de la contractació dels subministraments bàsics comunitaris per generar un estalvi econòmic que es pugui reinvertir en mesures d’estalvi energètic comunitàries.

• L’assessorament tant a escala individual com comunitària per reduir la despesa energètica i millorar el confort dels veïns, a partir d’una auditoria bàsica energètica, proposant mesures “toves” i mesures de rehabilitació o canvi d’instal·lacions, per ordre de prioritat, i per un període de temps determinat.

• Proposta de canvis de contractació per l'optimització dels subministraments dels elements comuns i l'optimització de les factures de cada veí (sobretot subministrament elèctric: canvi de potències, simplificació de comptadors, canvi contracte...), que permeti generar un petit fons econòmic de la mateixa comunitat de veïns que serveixi per a reinvertir en millores comunitàries.

• Elaboració d’una proposta d’intervencions per reduir la demanda energètica a realitzar per ordre de possibilitats tant de comportament de l’envolvent, les instal·lacions de climatització comunitàries o la instal·lació de renovables, amb la planificació de calendari de les accions amb els períodes de retorn corresponents per a la comunitat.

Resultats

Pel que fa a la comunitat de veïns del carrer Esperanza Gonzàlez, en primer terme s’han proposat com a prioritàries 3 mesures referents a la il·luminació, la reducció del consum d’aigua calenta sanitària i la optimització del contracte elèctric. Tenen una mitjana de retorn econòmic de només 2,5 anys, ja que els aporten un estalvi econòmic quasi immediat, i que pot ser acumulable per a reinvertir en altres mesures.

Tanmateix l’aplicació del control de calefacció individual per cada habitatge és la mesura amb major potencial d’estalvi d’energia, d’emissions i econòmic amb un període de retorn d’aproximadament 4,5 anys. Donat que el cost d’inversió és elevat, s’han proposat opcions de finançament, que van des de la contractació d’empreses de Serveis Energètics, les quals realitzen la instal·lació amb finançament propi, i les comunitats van retornant a l’empresa amb la mateixa quota de la comunitat durant un període determinat que s’acorda. Un altre sistema possible és la utilització dels serveis de finançament participatiu.

Altres mesures estudiades i proposades a les comunitats, ordenades per prioritat són el canvi de caldera de gasoil a altres de més eficients, com pot ser de biomassa, o la instal·lació de renovables per al suport a l’escalfament de l’aigua calenta sanitària. Altres mesures valorades que s’han quantificat han estat la millora dels aïllants de les façanes i els tancaments.

Pel que fa a la comunitat de veïns del carrer Pere Cavasèquia, donat que els serveis comunitaris són molt més reduïts, ja que tant la calefacció com l’escalfament d’aigua són individuals, el potencial d’estalvi en l'àmbit comunitari ha estat menor i l’assessorament ha estat individualitzat.

L’assessorament energètic ha estat dut a terme per 2 tècnics (una arquitecta i un enginyer industrial) els quals han valorat per a cada domicili l’estat energètic de l’habitatge i han proposat mesures per reduir el consum d’energia. També han assessorat sobre el contracte de la factura de la llum, per optimitzar-la i reduir la despesa econòmica, si s’escau, tant pel que fa a famílies interessades en el programa com a famílies derivades de Serveis Socials de la Paeria, amb risc d’exclusió residencial.

Aquest programa es finança a través dels ingressos que produeix les diferents plantes fotovoltaiques municipals. El programa forma part de les mesures del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible de Lleida, el qual té l’objectiu de reduir les emissions de CO2 un 20% en l’horitzó del 2020.

El programa, el qual s’organitza en campanyes bimensuals, ofereix:

- Assessorament a famílies com estalviar energia de forma personalitzada per cada habitatge

- Assistència a famílies vulnerables per a l’estalvi i l’eficiència energètica, tot facilitant-los elements d’estalvi (bombetes tipus LED, programadors, rivets aïllants...) segons les necessitats de cada habitatge.

- Assessorar per a l’optimització de les factures energètiques

- Posar a disposició mesuradors per aquelles famílies que vulguin monitorar el seu estalvi.

Des del seu inici, la primavera de 2016, s’han dut a terme 4 campanyes, en les quals han participat més de 220 famílies, el que equival a un total de 630 ciutadans atesos.


 

Categories: 
Municipis: 
SegriàLleida

Relacionats

Article

L'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública, l’Amep, presenta a Lleida l’estratègia dels municipis per resoldre els problemes que ocasiona el model de gestió actual de la xarxa de distribució elèctrica.

Article

Sitges és un dels 7 municipis de l’estat i un dels 35 europeus que reben assistència tècnica en matèria de pobresa energètica, després de ser una de les localitats guanyadores de la convocatòria promoguda per la Comunitat Europea. Un 2% de les famílies es troba en situació de pobresa energètica i d’aquestes un 57% dels habitatges tenen dificultats per mantenir la temperatura.

Article

Es promourà un pla de plantació dins el Pla de Millora de l’Espai Públic i d’acord amb els suggeriments del grup Escocells Lleida.

Butlletí