L'Ajuntament d'Avià fa balanç d'accions sobre gestió energètica local

Font: Ajuntament d'Avià

29/03/2017 - 13:25

L'Ajuntament d'Avià s'ha fixat com a prioritat invertir per adequar tots els seus serveis i equipaments a les tècniques més innovadores en matèria d'eficiència energètica, i potenciar que els ciutadans estalviïn energia; per això, s'ha redactat un pla global d'estalvi energètic i ha fet un primer balanç de la feina feta.

Avià és un municipi de 2.257 habitants, situat a la comarca del Berguedà, província de Barcelona.

L'Ajuntament d'Avià es va adherir l'any 2009 al Pacte d'alcaldes per al Pla d'Acció de l'Energia Sostenible (PAES), amb la finalitat de treballar per la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic.

Des de llavors, s'han realitzat diverses accions en aquest sentit, de les que destaquen:
- Ajust dels nivells d'il·luminació de l'enllumenat públic, aconseguint rebaixar en un 30 per 100 les emissions de CO² produïdes per aquest enllumenat.
- Canvi de la majoria de les lluminàries de l'enllumenat públic de vapor de mercuri a vapor de sodi.
- Instal·lació de 4 plaques solars tèrmiques a l'edifici del Centre de dia i Casal de Gent Gran.
- Redacció d'un estudi per a la millora de l'eficiència en la gestió de l'energia de diversos edificis municipals, que va donar com a resultat el canvi, durant el 2014, de les calderes de gasoil de l'escola pública i de la llar d'infants per gas natural.

Adjudicació del subministrament elèctric a una comercialitzadora verda

Durant el primer trimestre de l'any 2016 s'ha convocat el procediment administratiu per a la licitació del subministrament elèctric a tots els equipaments municipals i enllumenat públic, amb una comercialitzadora que només comercialitzi amb energies 100% d'origen renovable.

Després de valorar les propostes presentades, la comercialitzadora guanyadora ha estat SOM ENERGIA, SCP una cooperativa amb 30.000 socis preocupats pel medi ambient que només produeix i comercialitza energia provinent de salts d'aigua, energia solar o energia eòlica.

Som pioners en aquest camp, no coneixent altres municipis que hagin realitzat una actuació similar.

La mateixa cooperativa, seguint una de les condicions del plec de clàusules del concurs oferirà cada any un parell de tallers o xerrades divulgatives que tindran per objecte el foment entre la població d'un model de consum sostenible.

Instal·lació de plaques solars tèrmiques als vestuaris del camp de futbol

Després de sol·licitar pressupost a tres instal·ladors, la Junta de Govern va adjudicar a l'empresa CAT ENERGY BUSINESS SL, la instal·lació de tres plaques solars tèrmiques a la teulada dels vestidors del camp de futbol, ​​que permeten una reducció significativa del consum elèctric per què mantenen el aigua a una temperatura temperada.

El cost municipal en aquesta actuació ha estat de 8.506,30 euros, finançada íntegrament amb fons municipals.

Incorporen un sistema nou de comptadors solars tèrmics intel·ligents que també controlen avaries i envien un email diari informant del funcionament.

Substitució de tots els fluorescents de l'Escola pública i l'escola bressol per lluminàries LEDS

Un cop sol·licitats també tres pressupostos, es va adjudicar a GRUPINSTEC 2010, SL, el contracte menor per al canvi de lluminàries fluorescents de 36 W per tubs leds 18 W a l'escola pública Santa Maria d'Avià i la llar d'infants "la Baldufa", amb un cost total de 9.994,60 euros, assumits íntegrament amb fons municipals.

Amb aquesta actuació s'han substituït 560 fluorescents.

Substitució de totes les lluminàries situades als edificis municipals.

Durant els mesos de març, abril i maig de 2016 s'ha procedit a efectuar el canvi de totes les lluminàries, la majoria d'elles fluorescents, que estaven instal·lades en els equipaments municipals: Ajuntament, Sala polivalent, Centre de Dia, Casal de Gent Gran i Consultori, amb la finalitat de reduir ostensiblement el consum elèctric.

Amb aquesta actuació s'han substituït 357 lluminàries, amb un cost total de 9.147,46 €, finançat íntegrament amb fons municipals.

Punt de càrrega per a vehicles elèctrics.

Amb la finalitat d'incentivar l'adquisició de vehicles elèctrics, s'ha instal·lat un punt de càrrega, és el primer municipi de la comarca del Berguedà que disposa d'aquest servei. El punt es troba situat al costat d'on aparca el bibliobús, a l'aparcament públic de l'Ateneu, és de càrrega semirápida, d'ús lliure i gratuït.

Aquesta actuació ha tingut un cost per a l'Ajuntament de 2.647,28 €

Instal·lació de plaques solars fotovoltaiques sense injecció a xarxa a l'edifici de l'Ajuntament.

Continuant amb les actuacions per a millorar l'eficiència energètica, es va tramitar un contracte menor, prèvia sol·licitud de tres pressupostos, per a la instal·lació de 16 panells fotovoltaics, de 5 kWh total, amb els seus accessoris, a l'edifici de l'Ajuntament.
Els treballs han estat realitzats per l'empresa TECNIBER, SL, i legalitzats el octubre de 2016, amb un cost de 11.970,53 euros, que han estat finançats íntegrament amb el pressupost municipal.

Es disposa de control telemàtic de detecció d'avaries i es pot visualitzar telemàticament la producció instantània d'energia.

Instal·lació de plaques solars fotovoltaiques sense injecció a xarxa a l'edifici de l'escola pública.

Continuant amb el programa de millora de l'eficiència energètica, s'ha tramitat un contracte menor, amb la consulta prèvia de tres pressupostos, per a la instal·lació de 36 panells fotovoltaics de 9,5 kWh total, amb els seus accessoris, a l'edifici de l'escola pública Santa Maria d'Avià.

Els treballs han estat realitzats per l'empresa Tecniber, SA, han estat legalitzats durant el mes de setembre de 2016 i el cost total ha estat de 17.757,96 €, que també han estat finançats totalment amb fons municipals.

Instal·lació de plaques solars fotovoltaiques sense injecció a xarxa a l'edifici del consultori municipal.

Seguint amb les actuacions en equipaments públics, es va contractar a l'empresa TECNIBER, SL la instal·lació d'un sistema de 20 panells fotovoltaics de 6 kWh total, amb els seus accessoris, a l'edifici del consultori municipal.

El cost dels treballs, legalitzats de l'octubre de 2016, ha estat de 15.711,85 €, sent finançat, com les altres actuacions, amb fons propis de l'Ajuntament.

S'estima que les 3 instal·lacions aportin al llarg de l'any un 30% del consum dels seus respectius centres.

Millora de l'aïllament dels sostres d'edificis municipals.

Després de comprovar que els edificis de l'Ajuntament, Escola pública i Llar d'infants municipal no disposaven de cap mètode d'aïllament a la teulada, es va estudiar quines solucions eren viables en cada cas per evitar la pèrdua de calor o l'entrada de fred que s'estava produint per aquesta circumstància i es va contractar a dues empreses per realitzar els treballs.

En el cas de l'Ajuntament i de la llar d'infants infantila es va optar per projectar poliuretà expandit sota de les bigues, amb les feines l'empresa Terpolar Aïllaments, SL, per un import de 5.142,50 €.

En el cas de l'escola de primària, es va optar per col·locar materials naturals i els treballs, executats per Recuperació de Materials Tèxtils, SL, van tenir un cost de 6.534,00 €

Instal·lació de termòstats en el consultori municipal.

Amb aquesta actuació s'evita que quedin radiadors encesos i, en conseqüència, que gastin per a res.

Reducció de l'impost municipal de vehicles per cotxes elèctrics i híbrids.

D'acord amb l'ordenança fiscal que regula aquest impost, s'està aplicant a aquests vehicles, des del 2016 la bonificació màxima que permet la llei, el 75 per 100.

Bicicleta elèctrica.

S'ha sol·licitat a la Diputació de Barcelona i s'ha obtingut una bicicleta elèctrica per a l'ús de la brigada municipal.

Bonificació per bona gestió energètica en el centre educatiu.

Per tal d'implicar més en aquest objectiu d'estalvi energètic als responsables del funcionament dels equipaments públics, s'ha concretat amb l'equip directiu de l'escola pública "Santa Maria d'Avià" que la meitat de l'estalvi en consum elèctric i en gas que s'obtingui a l'escola durant el curs s'invertirà en actuacions per a millorar el centre.

Instruccions per reciclar en actes festius.

L'Ajuntament s'obliga, en actes socials i públics, a separar els materials de rebuig, per reciclar. Tots els actes organitzats per l'Ajuntament o entitats que comptin amb el suport municipal han de garantir el reciclatge de paper, plàstics, vidre i fracció orgànica

Instal·lació de termòmetres en totes les dependències municipals.

Per comprovar que es no se supera la temperatura estàndard de confort, s'instal·lessin en totes les dependències municipals (Ajuntament, Centre de dia, Casal de la Gent Gran, Consultori, Escola pública i Llar d'infants municipal) termòmetres digitals per ajudar a regular la temperatura.

Gestió de poda d'arbres municipals.

Apartir del 2016 es va deixar de cremar la poda i s'envia a compostar per fer adob agrícola.

Depuradora Municipal d'aigües residuals.

Avià era el poble de Barcelona amb més habitants que encara no comptava amb depuradora d'aigües residuals. L'ACA (Agència Catalana de l'Aigua) ha accedit el 2016 a començar les obres pressupostades en circa 2 milions d euros.

ALTRES ACCIONS PREVISTES PER AL 2017

Canvi de lluminàries vsap per altres de tecnologia LED.

Després d'acordar-la Junta de Govern, es va encarregar a un enginyer la redacció d'un projecte per a realitzar el canvi de totes les lluminàries de l'enllumenat públic (548) per col·locar-les de tecnologia led.

El pressupost total del projecte és de 224.388,26 €, als quals s'ha d'afegir el cost de redacció del projecte, que és de 7.020,38 € i el de direcció, que es calcula en 3.425,75 €.

Per finançar l'actuació, es disposa d'una subvenció de la Diputació de Barcelona de 200.000 € i la resta es cobrirà amb fons propis.

Amb aquesta actuació es preveu un estalvi d'emissions de 247.585 kWh / any, que es converteixen en - 66,84 t CO2 / any i un estalvi econòmic de 44.578,00 € / any.

Concessió a particulars de subvencions per a realitzar obres en eficiència energètica.

S'està estudiant una ordenança municipal que permeti a l'Ajuntament subvencionar, en un percentatge, a particulars del municipi la instal·lació d'elements que permetin un estalvi energètic i sostenibilitat.

L'import dels ajuts es correspondrà amb l'estalvi econòmic que obtindrà la corporació amb la implantació de la tecnologia led en l'enllumenat públic i la generació d'energia a les plaques solars instal·lades a les teulades d'equipaments municipals, calculat de forma provisional en 80.000 € any. Aquesta subvenció vindrà acompanyada d'assessorament / auditories energètiques gratuïtes per als ciutadans.

Promoció de la recollida de residus porta a porta o amb identificació individual de residus

No reciclar tenen un impacte ambiental i energètic molt alt. Preocupa el percentatge baix en reciclatge de residus que té el municipi i, en general, tota la comarca; per això des de l'Ajuntament implantarà un sistema d'illes de contenidors amb accés restringit i marcatge individual de les bosses que identifica el seu propietari, amb la finalitat de poder comprovar si s'està reciclant per part d'un inspector educatiu / sancionador. El sistema inclourà deduccions en la taxa municipal de residus per als propietaris que reciclin bé. S'espera que el nou mètode comenci a funcionar a finals del 2017.

Cabal mínim obligatori del riu local

Actualment hi ha una presa que evita un flux continu de l'aigua en el petit riu local. Es pretén alliberar un cabal mínim ecològic que garanteixi la qualitat ecològica del riu

Modificació del POUM perquè es pugui instal·lar plaques en totes les cases del municipi

Seguint criteris estètics, actualment no es permet posar plaques a la part vella de la ciutat i només es permeten les plaques coplanadas a coberta. Això canviarà el 2017 permetent l'ús indistint a tot el poble.

S'anima a d'altres ajuntments a tramitar modificació de POUMS per tal que la gent pugui posar plaques orientades i % alt a coberta.  Ara són molt restrictius i es contradieun amb el Pacte nacional de la trasició energètica.  Estem fent un model de modificat per Avià.  

Compra de vehicle elèctric per a la brigada municipal

Valorat en 25.000 euros, es procedirà a demanar a la diputació una quota assignada per a tals fins de 10.000 Euros

ORIGINALITAT, SINGULARITAT DE L'ACTUACIÓ

Dins de les actuacions detallades anteriorment, detallem com originals o singulars especialment:

- Visualització telemàtica de la producció instantània d'energia produïda per les plaques solars.
- Control telemàtic de detecció d'avaries en plaques tèrmiques i solars.
- Instal·lació de termòmetres digitals amb memòria, en tots els edificis públics.
- Primer punt de càrrega de vehicles elèctrics de la comarca
- Bonificació de l'estalvi, per bona gestió energètica, al centre d'educació.
- Utilització de bicicleta elèctrica per a desplaçaments curts de personal de la brigada.
- Promoció de la recollida d'escombraries amb identificació individual de residus.

ESTALVI D'ENERGIA PRIMÀRIA

S'ha calculat que l'estalvi estimat en energia durant un any serà de 80.000 €, gràcies a l'execució de les següents actuacions:
- Instal·lació del sistema LED en l'enllumenat públic (548 fanals) i en tots els edificis públics (+ 1.000 punts de llum)
- Instal·lació de panells fotovoltaics i tèrmics en tots els edificis públics.
- Aïllament dels sostres de l'Ajuntament i de les escoles públiques, que sumen més de 1.500 m2.
- Millora dels sistemes de control de la calefacció amb termòstats.
- Promoció de l'estalvi privat d'energia, amb formació i auditories particulars.

L'estalvi futur directe per a l'ajuntament per millora de gestió de residus, retorn de cànon i per estalvi en la recollida s'estimen en al voltant de 70.000 Euros any.

L'Estalvi particular a causa de subvencions de l'ajuntament s'estima en 15.000 -20.000 euros any que seran acumulatius ja que l'ajuntament planeja donar subvencions de 80.000 euros cada any amb aquesta finalitat.

IMPACTE SOCI ECONÒMIC I MEDIAMBIENTAL

La valoració d'aquest apartat entenem que ha de realitzar-se en base als següents paràmetres:

- Inversió pròpia de més de 87.000 € en un any destinada a la millora de l'eficiència i l'estalvi energètic, en un municipi de 2.257 habitants i amb un pressupost ordinari de 1.700.000 €
- Compromís de continuar la inversió, concretat en el pressupost de 2017, on es preveu una inversió de més de 230.000 € en la implantació de tecnologia led en l'enllumenat públic.
- Subministrament d'energia 100% renovable (comercialitzadora Somenergia)
- Promoció de programa ambiental a l'escola pública (Escola verda)
- Reversió de l'estalvi energètic municipal en entitats i ciutadans.
- Xerrades municipals sobre energia i estalvi
- Reducció de l'impost sobre els vehicles elèctrics i híbrids
- Municipi signatari del PAES i PAUS
- Modificació del POUM perquè es pugui instal·lar plaques en totes les cases del municipi.
- Obtenció del premi ICAEN 2016


Categories: 
Municipis: 
BerguedàAvià

Relacionats

Article

Granollers posa en marxa el Pla d'Estalvi i Eficiència Energètica per accelerar la transició verda i ha presentat els mapes de consums energètics de la ciutat.​

Article

Els treballs inclouen la renovació de lluminàries tant d’espais interiors com exteriors de l’equipament.

Butlletí