En canvi de l'enllumenat a Montmeló redueix l'impacte ambiental i la factura del consum públic

06/02/2018 - 21:02

En total, l'estalvi econòmic anual acumulat en els anys 2015, 2016 i 2017 és del 38,16%, que representa a una reducció del 43,53% de tones d'emissió de CO₂ equivalent.

L'any 2014, l'Ajuntament de Montmeló va adjudicar el contracte de subministrament i instal·lació dels elements necessaris per a la reforma de l'enllumenat públic a través d'un rènting financer. Els objectius eren clars: invertir en equips d'il·luminació més eficients i sostenibles i, amb l'estalvi econòmic en la factura elèctrica, retornar el crèdit sol·licitat, al mateix temps que s'aconseguia una reducció en l'emissió de tones de CO₂ a l'atmosfera.

El mes de maig de 2014, es va signar el contracte amb l'empresa adjudicatària per posar en marxa la intervenció progressiva en prop de 1.600 punts de llum del municipi. Aquesta actuació va finalitzar a principis de l'any 2015.

La il·luminació en els carrers de la població es va ajustar als valors indicats per la normativa en funció de l'ús i del trànsit de vehicles i persones. Aquest laboriós estudi va permetre dur a terme una reducció en el consum per a cada un dels punts de llum del municipi mantenint criteris de sostenibilitat. El resultat de totes aquestes actuacions queda plasmat en la gràfica d'evolució del consum elèctric anual de l'enllumenat públic.

Com podem comprovar, el consum elèctric era força estable en els 3 anys anteriors a la posada en marxa del projecte. L'any 2015, fruit de les actuacions dutes a terme, es veu un accentuat decrement en el consum elèctric municipal, amb una baixada en el consum anual del 35% en els darrers 3 anys.

Els anys 2016 i 2017, un cop finalitzada la instal·lació dels nous elements, es va abordar la reducció de la potència contractada amb la companyia elèctrica, per tal de reduir la part fixa de la factura de cadascun dels punts de subministrament de l'enllumenat públic. Això es va traduir en una reducció en el cost de facturació de la partida de despeses d'enllumenat públic del pressupost municipal.

Novament observem el graó que es produeix l'any 2015 arran dels canvis de llumeneres i equips, que es tradueix en una reducció de les despeses econòmiques, fruit de la baixada del consum d'energia i de la reducció en la part fixa de potència contractada. En total, l'estalvi econòmic anual acumulat en els anys 2015, 2016 i 2017 és del 38,16%, que representa a una reducció del 43,53% de tones d'emissió de CO₂ equivalent.

De cara l'any 2018, un cop finalitzades totes les actuacions en la instal·lació, al que s'han afegit millores en els controladors d'encesa i altres actuacions no incloses en el projecte inicial, la previsió de despesa en l'enllumenat és de 110.000 €, amb el que l'estalvi net en relació al consum d'abans de la posada en marxa del projecte és de més de 97.000€ anuals. Això es tradueix en un estalvi econòmic que fregarà el 47%. Aquest estalvi és un 16,2% superior a les quotes anuals que paguem per l'amortització del canvi de llumeneres i serà econòmicament complert l'any 2021, any en què finalitza el rènting financer.

Amb aquestes xifres, es pot afirmar que l'Ajuntament ha dut a terme una inversió en la millora de l'eficiència de l'enllumenat públic, utilitzant la il·luminació necessària i evitant la il·luminació intrusa, de manera que s'ha reduït l'emissió de tones de CO₂ a l'atmosfera, al mateix temps que s'ha reduït la factura elèctrica de l'enllumenat públic de forma molt notable.

Actualment, els Serveis Tècnics municipals estan fent un estudi dels diferents equipaments per tal d'optimitzar els seus consums energètics, com per exemple, millores en la instal·lació d'aigua calenta del pavelló, la il·luminació del camp de futbol, el canvi de finestres a l'escola Pau Casals i la inclusió de protectors solars a les finestres de l'escola Sant Jordi, entre d'altres.


 

Categories: 
Municipis: 
Vallès OrientalMontmeló
Etiquetes: 

Relacionats

Article

És la instal·lació fotovoltaica d'autoconsum pública més gran de Catalunya i s'ha inaugurat en el marc de la segona edició de l’e-Mobility Experience.

Article

Lliurat per la Fundació Impulsa Talentum en el marc de la Fira ISE 2024 que se celebra al Recinte Firal Gran Via

Article

El municipi cobreix ja el 75 % dels consums de calor dels edificis municipals amb biomassa, i enguany preveu arribar al 100 %.

Butlletí