El respecte ambiental, primer en la contractació pública

05/07/2017 - 08:50

L'Ajuntament de Barcelona acaba de publicar i presentar la Guia de Contractació Pública Ambiental que presenta de forma sintètica els elements clau que cal considerar en el procés d'introducció de criteris ambientals en la redacció de plecs d'adquisició o d'aprovisionament de béns, serveis i obres de l'Ajuntament de Barcelona.

La segona de les reunions de la Taula de Contractació Pública de Barcelona ha permès a les entitats mediambientals poder conèixer de primera mà la ‘Guia de contractació pública ambiental i el nou Decret de contractació pública sostenible, aprovats el mes d’abril. Aquestes noves eines pretenen augmentar l’eficiència pel que fa al consum de recursos naturals i econòmics i reduir l’impacte ambiental associat a l’activitat municipal.

La introducció de criteris ambientals en la contractació pública municipal és un dels instruments clau per impulsar processos de millora contínua, alhora que s’amplia l’oferta de productes i serveis que facin un ús més eficient de recursos i es potencien la innovació i la gestió ambiental de les empreses.

La segona Taula de Contractació Pública ha servit també per presentar el decret que estableix una fórmula bàsica i única per ponderar les ofertes en tots els contractes municipals, que redueix la importància del preu en la puntuació total de la licitació i fa prevaldre l’oferta que té una relació millor entre la qualitat de la prestació i el preu. La reunió de la Taula de Contractació Pública és la segona després de la que es va celebrar el mes d’octubre per presentar les guies de contractació social.

L'ambientalització de la contractació municipal, emmarcada en el Programa Ajuntament + Sostenible, s'ha anat consolidant des del 2001, mitjançant successives mesures de govern, decrets municipals i altres regulacions com les recentment aprovades instruccions tècniques per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els grups de productes i serveis definits com a prioritaris. Amb l’aprovació d’aquesta guia es pretén donar un impuls a la implantació d’aquestes instruccions i per tal d'assegurar-ne el seu compliment, s’han definit un sistema de control i seguiment que incorpora noves eines i procediments (llistes de control, nou aplicatiu informàtic i elaboració d'informes de seguiment amb indicadors sobre el grau de compliment de cadascuna de les instruccions).

La publicació conté la definició de la contractació pública ambiental (verda o ecològica), el seu rol dins les polítiques europees, i un resum dels criteris ambientals concrets que s'han de formular en els contractes previstos en les instruccions tècniques d'ambientalització (equips informàtics, fusta, mobiliari d'oficina, projectes d'obres, esdeveniments, paper, etc.). També es contempla la manera d'abordar altres contractacions municipals especificant pautes en les diferents fases de la contractació (anàlisi de les necessitats, definició del contracte, especificacions tècniques i criteris d'adjudicació, execució, seguiment i avaluació del contracte).

La guia detalla quins són els criteris ambientals clau que fan referència als principals impactes ambientals generats al llarg de tot el cicle de vida d'un producte o servei, com els consums i les emissions associades i com la composició i els materials utilitzats i, incorpora també, el paradigma de l'economia circular com a tema clau a l'hora de promoure la reducció i l'ús eficient de materials.

Els criteris ambientals especificats van acompanyats d'exemples amb la idea de facilitar i extrapolar la seva aplicació (plecs de productes i serveis, acords marc i contractació centralitzada i informes de seguiment per avaluar el compliment d'aquests criteris ambientals).

Per tal de garantir el compliment dels criteris ambientals contemplats en aquesta nova guia també es preveuen altres accions com el llançament d’una nova campanya de comunicació del Programa Ajuntament+Sostenible, la celebració d’una Jornada A+S el 28 de novembre i l’edició d’un vídeo que reculli bones pràctiques d’ambientalització.

Podeu descarregar la Guia de Contractació Pública Ambiental en el següent enllaç.


 

Categories: 
Municipis: 
BarcelonèsBarcelona

Relacionats

Article

L'Ajuntament de Barcelona ha presentat el nou material. Amb la fabricació s’han emès 14 tones de CO₂ menys que en el cas d’un aglomerat tradicional. Aquest nou material té una resistència superior als paviments normals i presenta un comportament millor davant del pas dels autobusos. Per fer-lo s’han utilitzat 3.717 quilograms de plàstics que no es podien reciclar, l’equivalent a 2.478 bosses domèstiques d’escombraries plenes de plàstics.​

Article

La tercera edició dels premis Mercabarna Paco Muñoz contra el malbaratament alimentari ha rebut la participació de 7 iniciatives de diferents entitats, associacions i empreses. 

Aquest any s'han guardonat dos projectes en l'àmbit de la Prevenció del Malbaratament Alimentari i la Innovació Social, quedant deserta la categoria d'Innovació Tecnològica.

Article

Impuls de les vies verdes des de les administracions catalanes per fomentar la mobilitat sostenible

Butlletí