El respecte ambiental, primer en la contractació pública

05/07/2017 - 08:50

L'Ajuntament de Barcelona acaba de publicar i presentar la Guia de Contractació Pública Ambiental que presenta de forma sintètica els elements clau que cal considerar en el procés d'introducció de criteris ambientals en la redacció de plecs d'adquisició o d'aprovisionament de béns, serveis i obres de l'Ajuntament de Barcelona.

La segona de les reunions de la Taula de Contractació Pública de Barcelona ha permès a les entitats mediambientals poder conèixer de primera mà la ‘Guia de contractació pública ambiental i el nou Decret de contractació pública sostenible, aprovats el mes d’abril. Aquestes noves eines pretenen augmentar l’eficiència pel que fa al consum de recursos naturals i econòmics i reduir l’impacte ambiental associat a l’activitat municipal.

La introducció de criteris ambientals en la contractació pública municipal és un dels instruments clau per impulsar processos de millora contínua, alhora que s’amplia l’oferta de productes i serveis que facin un ús més eficient de recursos i es potencien la innovació i la gestió ambiental de les empreses.

La segona Taula de Contractació Pública ha servit també per presentar el decret que estableix una fórmula bàsica i única per ponderar les ofertes en tots els contractes municipals, que redueix la importància del preu en la puntuació total de la licitació i fa prevaldre l’oferta que té una relació millor entre la qualitat de la prestació i el preu. La reunió de la Taula de Contractació Pública és la segona després de la que es va celebrar el mes d’octubre per presentar les guies de contractació social.

L'ambientalització de la contractació municipal, emmarcada en el Programa Ajuntament + Sostenible, s'ha anat consolidant des del 2001, mitjançant successives mesures de govern, decrets municipals i altres regulacions com les recentment aprovades instruccions tècniques per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els grups de productes i serveis definits com a prioritaris. Amb l’aprovació d’aquesta guia es pretén donar un impuls a la implantació d’aquestes instruccions i per tal d'assegurar-ne el seu compliment, s’han definit un sistema de control i seguiment que incorpora noves eines i procediments (llistes de control, nou aplicatiu informàtic i elaboració d'informes de seguiment amb indicadors sobre el grau de compliment de cadascuna de les instruccions).

La publicació conté la definició de la contractació pública ambiental (verda o ecològica), el seu rol dins les polítiques europees, i un resum dels criteris ambientals concrets que s'han de formular en els contractes previstos en les instruccions tècniques d'ambientalització (equips informàtics, fusta, mobiliari d'oficina, projectes d'obres, esdeveniments, paper, etc.). També es contempla la manera d'abordar altres contractacions municipals especificant pautes en les diferents fases de la contractació (anàlisi de les necessitats, definició del contracte, especificacions tècniques i criteris d'adjudicació, execució, seguiment i avaluació del contracte).

La guia detalla quins són els criteris ambientals clau que fan referència als principals impactes ambientals generats al llarg de tot el cicle de vida d'un producte o servei, com els consums i les emissions associades i com la composició i els materials utilitzats i, incorpora també, el paradigma de l'economia circular com a tema clau a l'hora de promoure la reducció i l'ús eficient de materials.

Els criteris ambientals especificats van acompanyats d'exemples amb la idea de facilitar i extrapolar la seva aplicació (plecs de productes i serveis, acords marc i contractació centralitzada i informes de seguiment per avaluar el compliment d'aquests criteris ambientals).

Per tal de garantir el compliment dels criteris ambientals contemplats en aquesta nova guia també es preveuen altres accions com el llançament d’una nova campanya de comunicació del Programa Ajuntament+Sostenible, la celebració d’una Jornada A+S el 28 de novembre i l’edició d’un vídeo que reculli bones pràctiques d’ambientalització.

Podeu descarregar la Guia de Contractació Pública Ambiental en el següent enllaç.


 

Categories: 
Municipis: 
BarcelonèsBarcelona

Relacionats

Article

Des de l’Institut Municipal d'Informàtica de l'Ajuntament de Barcelona s'ha elaborat un pla que entre els seus objectius proposa apoderare tecnològicament al personal dels Serveis de Neteja i Gestió de Residus perquè puguin focalitzar-se en tasques estratègiques i de valor afegit.

Article

L’any vinent Barcelona serà la Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible, que desenvoluparà més de noranta projectes i polítiques actives per promoure hàbits saludables entre la ciutadania i per potenciar un canvi en el model de producció d’aliments. També hi haurà un ampli programa d’esdeveniments que es tancarà, a la tardor, amb la celebració del setè Fòrum Global del Pacte de Política Alimentària Urbana de Milà.

Article
Una iniciativa pionera que fomenta la protecció de les abelles al Parc Natural de Collserola

Ubicat al Parc Natural de la Serra de Collserola, el cementiri ha posat en marxa un projecte pedagògic únic al país per conscienciar sobre el paper clau d’aquests insectes en l’ecosistema i sobre la biodiversitat.

Les abelles són espècies pol·linitzadores molt importants per als ecosistemes, que en entorns urbans es troben fortament amenaçades per l’acció humana i la contaminació atmosfèrica

Butlletí