La demostració dels bons resultats de la recollida selectiva porta a porta

Opinió
29/01/2024 - 08:53

"El passat octubre es va presentar públicament l’estudi “Gestión de los residuos municipales” elaborat per l’Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), en el qual es demostra estadísticament els bons resultats del model porta a porta."

 

L’AIREF és una institució oficial que té la missió de vetllar pel compliment dels principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera recollits a l’article 135 de la Constitució espanyola. Amb aquesta finalitat realitza estudis per a avaluar l’eficàcia i eficiència de diverses polítiques públiques. El 2021 va rebre l’encàrrec del Consell de Ministres d’avaluar la despesa pública destinada a la gestió dels residus municipals. El resultat és l’estudi que es va presentar la tardor passada.

Mai a Espanya s’havia fet un exercici d’anàlisi tan exhaustiu sobre les polítiques de gestió de residus municipals, tant de nivell local, com regional i estatal.

Es tracta d’una avaluació de les polítiques de residus des de 2010 fins a les darreres dades disponibles, a partir d’informació demanada a les administracions públiques responsables, així com obtinguda a través d’entrevistes i enquestes.

L’estudi inclou força novetats (sobre l’estat del mercat, l’ocupació, la despesa pública, etc.) i les conclusions són en molts aspectes demolidores: Espanya va incomplir l’objectiu per a 2020 de preparació per a la reutilització i reciclatge (40,5% front a 50%) i està en risc clar d’incompliment de l’objectiu per a 2025 (55%, front al 36,7% assolit el 2021). Tampoc va assolir l’objectiu de prevenció (reducció d’un 7,5% de la generació de residus entre 2010 i 2020 enfront de l’objectiu del 10 %). Així mateix, es fan paleses les greus mancances d’informació existents, p.e. CCAA reportant incorrectament, manca de transparència d’algunes administracions i SCRAPs, absència de dades sobre impropis, municipis sense pràcticament cap coneixement del que passa al seu territori, etc. També s’evidencien greus inconsistències en la forma que els municipis i entitats locals codifiquen i reporten al Ministeri d’Hisenda els costos i ingressos associats al servei de gestió dels residus.

Un aspecte que volem destacar és la profunda anàlisi que fa l’informe sobre la recollida selectiva porta a porta. Es tracta del primer estudi fet a l’estat sobre aquesta matèria usant metodologies contrafactuals. Aquesta tècnica d’anàlisi estadística no només persegueix trobar correlacions entre les característiques del model de recollida i els seus resultats, com farien els estudis estadístics habituals, sinó que té per objectiu provar relacions causals.

L’estudi analitza dades de tots els municipis catalans entre 2010 i 2019, tant socio-econòmiques i demogràfiques, com del servei (model de recollida, nivells de generació, nivells de recollida selectiva, nivells d’impropis, etc.), i es varen comparar aquells municipis amb més del 50% de la població amb PaP, amb municipis sense PaP, focalitzant en l’abans i després de la implementació.

Les principals conclusions són les següents:

El análisis econométrico contrafactual desarrollado en este estudio pone de manifiesto que la implantación de un sistema de recogida PaP reduce en hasta un 20% la cantidad total de residuos per cápita generada (efecto que se mantiene transcurridos los años) y también tiene un efecto positivo y significativo en la recogida separada, tanto en los kilogramos recogidos como en el porcentaje que representa sobre los residuos totales generados. La efectividad del sistema varía por tipo de fracción y parece no tener efectos diferentes según la densidad de población.”

Tras el establecimiento de este sistema, la recogida separada en kilogramos por persona aumenta en torno a un 30 % y este efecto se mantiene en los cuatro años posteriores. Asimismo, el porcentaje de recogida separada se incrementa en casi 30 puntos porcentuales.”

 

Aquests resultats es poden veure de forma gràfica en les següents figures, que també evidencien la millora que es dona en matèria de reducció dels impropis.

 

L’estudi també assenyala que “La efectividad del sistema puerta a puerta varía por tipo de fracción: la fracción de residuos orgánicos es la que muestra un incremento sustancial en kilogramos per cápita (de hasta el 60 %), seguida por la fracción envases, próxima al 40 %. La fracción vidrio también aumenta, pero de forma más limitada”.

La conclusió global és que “El sistema de recogida PaP se ha mostrado como un instrumento con eficacia inmediata y sostenida en el tiempo”.

També cal assenyalar que fruit de totes les evidències recollides, l’estudi formula una bateria de propostes adreçades a millorar la gestió de residus per tal d’assolir els objectius legalment establerts. Entre elles destaca la recomanació de “Promover activamente el modelo de recogida puerta a puerta”.

Per a fer-ho, la promoció d’aquest model de recollida podria articular-se mitjançant diferents instruments:

Subvenciones dirigidas a entidades locales para el despliegue de la recogida separada estableciendo en los criterios de valoración de las solicitudes una puntuación adicional para municipios con PaP.

A nivel de plantas de tratamiento, especialmente en el caso de la fracción orgánica, se podrían establecer tarifas que discriminen en función del nivel de impropios. Incluso se podrían definir reglamentos de entrada a planta en los que se limite el porcentaje máximo admitido de impropios.

Los municipios de más de 5.000 habitantes deben elaborar planes de gestión de residuos conforme a los planes definidos a nivel autonómico, de manera que las comunidades autónomas podrían incorporar en su planificación la obligación de implantar el PaP (o modelo «más eficiente» enumerado en la Ley 7/2022) en todos o en determinados municipios”.

El sistema de recollida PaP s'ha mostrat com un instrument amb eficàcia immediata i sostinguda en el temps

Ens trobem davant l’estudi sobre gestió de residus municipals més ampli mai fet a l’estat, el qual ha estat realitzat per una institució especialitzada en l’avaluació de polítiques públiques.

El suport al model porta a porta és explícit i es basa en l’obtenció de relacions causals entre l’ús d’aquest model i els resultats obtinguts quant a recollida selectiva, mesurada en quantitat i qualitat. Esperem que les administracions públiques en prenguin bona nota.

L’estudi complet està disponible a: https://www.airef.es/wp-content/uploads/2023/10/EVALUACI%C3%93N/Gestio%CC%81n-de-los-Residuos-Municipales_WEB.pdf

Un resum es pot trobar a: https://www.airef.es/wp-content/uploads/2023/10/EVALUACI%C3%93N/Presentacion-Estudio-Residuos.pdf

 


 

Categories: 

Relacionats

Notícia

Sant Feliu de Codines serà més estricte amb el sistema de recollida d’escombraries porta a porta. Això és el que és desprèn de la xerrada que aquest dilluns ha organitzat el Consistori, que ha comptat amb la presènica de l'Agència de Residus de Catalunya, i el Consorci de Residus del Vallès Oriental

Notícia

Taradell reparteix tres mil cubells amb xip per millorar la recollida de residus porta a porta. Amb aquesta mesura l'Ajuntament podrà implantar, en un futur, un taxa per generació i/o participació.

Notícia

Hi haurà tres models adaptats a les particularitats de cada barri: els contenidors intel·ligents, el porta a porta i les àrees temporals de recollida. L’objectiu és millorar l’índex de reciclatge de la ciutat, que el 2022 se situava al 51,94%, i apostar per la reducció i reutilització com a mesures. Es faran reunions amb les associacions de veïns i veïnes i una campanya comunicativa als barris per explicar totes les novetats

Butlletí