Noves construccions i grans rehabilitacions hauran d'incorporar sistemes d'estalvi i aprofitament de l'aigua a Alella

11/04/2024 - 17:00

Ha entrat en vigor l'Ordenança d'estalvi d'aigua d'Alella, una nova normativa que estableix mesures que caldrà aplicar a partir d'ara a les noves construccions i grans rehabilitacions per afavorir la protecció del medi ambient, el desenvolupament sostenibles i l'ús eficient i racional de l'aigua.

L'Ordenança estableix l'obligació d'incloure sistemes de reutilització i mecanismes d'estalvi d'aigua. Els habitatges plurifamiliars, les construccions de més de 4 habitatges i els edificis unifamiliars de més de 300 m² construïts han d'incorporar un sistema de reutilització d'aigües grises. En els dos casos, tant plurifamiliars com unifamiliars, si disposen d'un espai lliure d'edificació de més de 100 m² també han d'incorporar un sistema per a l'aprofitament d'aigua de pluja i si tenen piscines amb una làmina d'aigua de més de 20 m² també han d'incorporar un sistema per a la reutilització d'aigua sobrant de les piscines. Aquests mateixos requisits s'exigeixen a les construccions d'equipaments hotels, residències, similars i equipaments públics i privats. 

 

Àmbit d'aplicació:

Tota mena d'edificacions i piscines que siguin objecte de nova construcció i també les grans rehabilitacions. Definició de gran rehabilitació d'acord amb l'article 119 del Decret 305/2006, Reglament de la Llei d'Urbanisme; (DOGC de 24.07.2006)

 • a) Conjunt d'obres que constitueixin una actuació global en tot l'edifici i que comportin, a més, alguna de les actuacions següents: increment de volum o sostre edificable, increment del nombre de departaments o unitats funcionals anteriorment existents, redistribució general d'espais i canvi de l’ús principal de l'edifici.
 • b) La substitució de l'edifici, encara que es mantingui la façana o algun altre element estructural.
 • c) L'execució simultània o successiva d'altres obres de reforma o rehabilitació que tinguin un cost igual o superior al 50 % del valor d'una construcció de nova planta de característiques similars i amb el mateix sostre que l'edificació.

 

Edificis i construccions afectats

Les edificacions i construccions que comprèn l’àmbit d'aplicació, en funció de les seves característiques i ús, hauran d'incorporar de forma obligatòria els sistemes i mesures d'estalvi d'aigua següents:

a) Habitatges plurifamiliars:

 • En solars on es construeixin més de 4 habitatges han d'incorporar un sistema de reutilizació d'aigües grises.
 • Si disposen d'un espai lliure d'edificació de més de 100 m² també han d'incorporar un sistema per a l'aprofitament d'aigua de pluja.
 • Si disposen de piscines amb una làmina d'aigua de més de 20 m2 també han d'incorporar un sistema per a la reutilització d'aigua sobrant de piscines.

b) Habitatge unifamiliar

 • Els edificis unifamiliars de més de 300 m² construïts, incloses totes les edificacions sobre i sota rasant, han d'incorporar un sistema de reutilització d'aigües grises.
 • Si disposen d'un espai lliure d'edificació de més de 100 m² també han d'incorporar un sistema per a l'aprofitament d'aigua de pluja.
 • Si disposen de piscines amb una làmina d'aigua de més de 20 m² també han d'incorporar un sistema per a la reutilització d'aigua sobrant de piscines.

c) Hotels, residències o similars

 • Els hotels, residències o similars han d'incorporar, sempre, sistemes de reutilització d'aigües grises.
 • Si disposen d'un espai lliure d'edificació de més de 100 m² també han d'incorporar un sistema per a l'aprofitament d'aigua de pluja.
 • Si disposen de piscines amb una làmina d'aigua de més de 20 m² també han d'incorporar un sistema per a la reutilització d'aigua sobrant de piscines.

d) Edificis d'equipaments

 • Els edificis d'equipaments, tant públics com privats, previstos per a l’ús esportiu i docent, quan comportin l'existència de dutxes, a excepció dels especificats en l'Article 14, apartat d), han d'incorporar: - Sistemes de reutilització d'aigües grises.
 • Si disposen d'un espai lliure d'edificació de més de 100 m² també han d'incorporar un sistema per a l'aprofitament d'aigua de pluja.

e) Activitats industrials

 • Els processos i activitats industrials amb alts requisits d'aigua per a processos de neteja han d'incorporar:
 • Un sistema per a l'aprofitament d'aigua de pluja.
 • L'aigua regenerada s'aprofitarà per a qualsevol ús, exceptuant el consum humà.

f) Edificis d'usos diversos

 • Els edificis d'usos diferents dels anteriors (oficines, per exemple) que disposin d'espai lliure d'edificació de més de 100 m² han d'incorporar un sistema per a l'aprofitament d'aigua de pluja per al reg.

 

Sistemes i mesures d'estalvi

Sense caràcter limitador, en aquesta ordenança es regula l'aplicació dels sistemes i mesures d'estalvi d'aigua següents:

 • 1. Comptadors individuals
 • 2. Reguladors de pressió de l'entrada d'aigua
 • 3. Mecanismes estalviadors
 • 4. Captadors d'aigua de pluja
 • 5. Reutilitzadors de l'aigua sobrant de piscines
 • 6. Reutilitzadors d'aigües grises

L'Ordenança es va aprovar inicialment al Ple de novembre de 2023 amb els vots a favor d'ERC+SxA, Alella Primer-PSC, per Alella Junts-CM i Primàries Alella. Un cop superat el període d'exposició pública, sense que s'hagin presentat al·legacions, la normativa esdevinguda definitiva i ha entrat en vigor. 

 


 

Municipis: 
Categories: 

Relacionats

Notícia

L'Ajuntament d'Alella treballa des de fa mesos per dotar-se d'eines que permetin fer front a les necessitats derivades de la situació de sequera excepcional que pateix Catalunya. Al darrer Ple es va enllestir la tramitació de nou reglament del servei d'aigua i es va aprovar inicialment una nova ordenança per afavorir l'estalvi d'aigua a les noves construccions.

Notícia

L'Ajuntament de Súria convoca un campionat d'estalvi d'aigua per promoure la reducció del consum domèstic en l'actual situació de sequera.

Article

TAIGUA substituirà més de 12 mil metres de canonades amb una inversió de 3,6 milions d'euros.

Butlletí