L’empresa municipal de Sant Quirze del Vallès comença a gestionar el subministrament d’aigua

16/01/2023 - 11:48

Amb un pressupost de 1.700.000 €, l’empresa SQVAigua, que ha entrat en funcionament el 3 de gener, preveu invertir 150.000 € aquest 2023 per millores de la xarxa

El dia 3 de gener, l’empresa municipal Serveis Municipals Sant Quirze SLU, SQVaigua, ha començat a subministrar l’aigua potable del municipi de Sant Quirze del Vallès. SQVaigua ja disposa de les oficines des d’on atendrà al públic des del 3 de gener de 2023. Aquestes estan ubicades al carrer Pintor Vila Puig, 49 i prestaran atenció presencial en horari de matí de 10 hores a 15 hores, de dilluns a divendres i en horari de tardes de 15,30 hores a 18 hores dimarts i dijous. SQVaigua té també la pàgina web allotjada en el domini www.sqvaigua.cat, des d’on oferirà informació de servei. 

De la mateixa manera, per començar puntualment l’activitat l’empresa disposarà de diversos professionals experts en reparació d’avaries i manteniment de la xarxa, qualitat de l’aigua per abordar aquesta nova etapa, en la qual disposa d’un pressupost de 1.700.000 euros per 2023, dels quals preveu invertir 150.000 per a la millora de xarxa.

Sant Quirze del Vallès es convertirà així en un dels molts municipis catalans que han decidit gestionar aquest bé públic i essencial, com és l’aigua potable, de forma directa, amb els avantatges que això comporta.

D’entrada, segons l’Associació de Municipis per l’Aigua Pública, que acull prop de 60 pobles i ciutats de Catalunya i de la qual Sant Quirze del Vallès n’és membre des del juliol de 2020 a través d’un acord municipal unànime, l’aigua dels operadors privats és un 23% més cara que la d’operadors públics. 

Sant Quirze va prendre la decisió de municipalitzar l’aigua mitjançant una Comissió d’Estudi, integrada per tots els grups municipals i tècnics especialistes,  on es va posar de manifest que era més beneficiós per al poble gestionar l’aigua de forma directa que a través d’una concessió. Després, el darrer Ple de febrer  va aprovar aquest canvi de sistema de gestió i a l’octubre es va fer l’encàrrec de gestió a l’entitat mercantil Serveis Municipals Sant Quirze SL, SQVaigua. 

Aquesta mateixa setmana SQVaigua està distribuint una carta informativa i cartells on informa a les persones usuàries del canvi de gestió. Principalment, cal destacar que les tarifes seran les mateixes, que es seguiran mantenint les bonificacions a les persones que les tinguin concedides i que no caldrà fer res en relació al canvi d'empresa. Val a dir que al gener, es rebrà l'última factura de l'antiga concessionària i no serà fins al març que s'hagi d'abonar a la nova companyia.

 

El camí recorregut

El 2 de gener del 2023 i vint anys després del seu inici va finalitzar la concessió administrativa del servei municipal amb l’empresa CASSA, AIGÜES I DEPURACIÖ, SL.

Aquest dia va culminar un llarg procés per internalitzar el servei, de forma que l’Ajuntament de sant Quirze del Vallès mitjançant l’empresa 100% municipal, Serveis Municipals Sant Quirze, SLU., SQVaigua, pogués prestar el servei de forma directa sense necessitat de contractar a cap empresa externa com venia succeint fins ara.

Aquest procés es va iniciar el 30 de setembre de 2021 quan el Ple municipal va adoptar els acords d’iniciar l’expedient per a la determinació de la forma de gestió del Servei municipal d’abastament i distribució d’aigua potable a Sant Quirze del Vallès i de constituir una Comissió d’estudi, encarregada d’elaborar la Memòria de formes de gestió i el Projecte i Reglament del servei.

El 26 de maig de 2022, el Ple municipal L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès va aprovar definitivament la memòria justificativa, el projecte i el reglament del servei, l’exercici de l’activitat econòmica, i la prestació del Servei municipal d’abastament i distribució d’aigua potable a Sant Quirze del Vallès en la forma de gestió directa.

El 31 de març de 2022, el ple municipal, va aprovar inicialment la constitució de l’entitat mercantil de capital cent per cent titularitat de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, anomenada “Serveis Municipals Sant Quirze, S.L.U” i els seus estatuts reguladors. Aquesta aprovació inicial va esdevenir definitiva en no presentar-se al·legacions ni reclamacions, i els estatuts van ser publicats al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona d’1 de juny de 2022, i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 2 de juny de 2022.

Els estatuts de la societat preveuen com a objecte social (article 2) la realització de les activitats següents:

  1. La gestió i administració integral del cicle de l’aigua, destinada a qualsevol ús, al municipi de Sant Quirze del Vallès. Aquest objecte inclou, en tot cas, la captació, potabilització, regulació, distribució i subministrament dels recursos hidràulics, fins a la recollida, tractament i retorn al medi de les aigües residuals degudament tractades.
  2. La prestació i realització de serveis de sanejament i neteja relacionats amb el cicle integral de l’aigua, així com la construcció, explotació, conservació i gestió del funcionament de plantes i instal·lacions destinades a aquest cicle de l’aigua, i el tractament, recollida, recuperació i eliminació dels seus residus i la venda, compra i cessió dels subproductes resultants.
  3. La construcció, manteniment i explotació de les xarxes de distribució d’aigua potable i de recollida d’aigües residuals.
  4. La gestió integral del clavegueram del municipi, incloent-hi l’execució de les obres necessàries de connexió, i la depuració d’aigües residuals. En la gestió i desenvolupament del seu objecte social s’inclou també el cobrament de tot tipus de preus, taxes, impostos o qualsevol altra figura tributària, quan estigui facultada per a realitzar-la en virtut de conveni, delegació, atribució legal, o qualsevol altre títol habilitant, de qualsevol administració pública o organisme dependent, quedant excloses les potestats que resultin incompatibles amb la naturalesa jurídica de l’empresa”

Així mateix, l’article 1 preveu la condició de “Serveis Municipals Sant Quirze, S.L.U” de mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament, com a requisit indispensable per a poder optar a la prestació de possibles serveis encomanats per aquest últim.

El 27 d’octubre de 2022, el ple municipal, va acordar aprovar el text de l’encàrrec per part de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a l’entitat mercantil de la seva titularitat anomenada Serveis Municipals Sant Quirze, SLU, de la prestació del Servei municipal d’abastament i distribució d’aigua potable a Sant Quirze del Vallès, d’acord amb el plec de prescripcions tècniques que acompanya l’acord.

Així doncs, des del dia 3 de gener de 2023, el Servei municipal d’abastament i distribució d’aigua potable a Sant Quirze del Vallès ha tornat a ser gestionat directament per l’Ajuntament per mitjà de la seva empresa 100% municipal Serveis Municipals Sant Quirze SLU., SQVaigua.

 

Experiència d’altres municipis

Són molts els municipis que han decidit remunicipalitzar l’aigua, un bé essencial que, amb la gestió pública directa garanteix una millor prestació del servei posant èmfasi en el bé de comunitat i tenint en compte, entre d’altres, polítiques socials o ambientals. 

Girona, Manresa, Salt i Sarrià de Ter, Terrassa i Torroella de Montgrí són altres ajuntaments que s’han sumat a aquesta tendència mundial que es desvincula de dipositar un bé tan bàsic i essencial com és l’aigua en mans  d’empreses privades. Especialment, en situacions de crisi hídrica i ambiental com l’actual, els pobles i ciutats que han apostat per aquesta opció defensen que cal gestionar els béns essencials amb criteris de sostenibilitat i transparència eficiència i els beneficis econòmics s’han de reinvertir per millorar l’eficiència de la xarxa.


 

Etiquetes: 
Categories: 

Relacionats

Article

L’Observatori de l’Aigua de Terrassa, OAT, l’òrgan de participació ciutadana vinculada al servei d’abastament municipal, celebra el cinquè aniversari de la seva creació.

Notícia

La nova tarifa de consum s’aplicarà en funció del nombre de persones empadronades en cada habitatge

Notícia

Comencen les obres per canalitzar i potabilitzar aigües del subsòl i que Sabadell avanci en la seva adaptació al canvi climàtic.

Butlletí