Tiana, primer municipi de Catalunya en aprovar un Pla de Prevenció de Residus Municipals

Font: Ajuntament de Tiana

15/11/2010

L'Ajuntament de Tiana, s'ha convertit en el primer municipi de Catalunya que aprova un Pla de prevenció de Residus Municipals. L'objectiu del Pla, realitzat amb el suport de l'Agència de Residus de Catalunya, és potenciar i planificar a mig i llarg termini les activitats de prevenció i reutilització d'acord amb les polítiques europees en la matèria, i seguint els objectius del Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya 2007-2012 (PROGREMIC). Aquest programa proposa un objectiu de reducció de la generació de residus per càpita del 10% a l'any 2012 respecte l'any 2006, com a instrument de planificació estratègica que fixa les actuacions necessàries per complir amb els objectius exposats per reduir els residus que es produeixen al municipi.

Cal subratllar que ens últims anys Tiana ha fet molts anys d'avanços en la gestió dels residus. De fet, des de la implantació de la recollida selectiva porta a porta -ara fa deu anys- aquest municipi ha passat d'un 4,75 % l'any 1998 a un 89,19 % l'any 2009.

Ara bé, tot i  aquest avanç significatiu, l'Ajuntament ha volgut afrontar el principal repte: evitar o prevenir la generació del residu, ja que, els residus per càpita generats a Tiana han seguit la mateixa tendència a l'alça que a la resta de Catalunya concretament han passat del 1,21 kg habitant dia l'any 2001 fins als 1,64 kg habitant dia de l'any 2006. Tot i que cal subratllar que al 2009 la dada ha baixat a causa de la crisi econòmica i es situa en 1,43 kg.

Per aquest motiu, en el decurs del darrer any amb el suport de l'Agència de Residus de Catalunya i en col·laboració amb Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona, s'ha estat elaborant el Pla de prevenció de residus municipals de Tiana, que ha estat aprovat pel ple municipal el 2 de novembre, i que situa novament aquest municipi com a pioner en la gestió de residus ja que és el primer de Catalunya que aprova un Pla de prevenció d'aquestes característiques.

El Pla Local de Prevenció 2011-2018 de Tiana pretén ser una eina de planificació estratègica per aconseguir, en els propers vuit anys, els objectius de prevenció determinats per la normativa i el planejament aplicable, adoptant aquelles línies estratègiques d'actuació que permetran, partint de l'experiència ja adquirida en gestió i prevenció de residus, desenvolupar accions concretes i aplicades a l'entorn específic del municipi amb una implicació màxima de tots els actors involucrats: ciutadania, empreses, comerços, associacions i administracions.

Per a redactar-lo, s'han prioritzat les actuacions mitjançant dues sessions de participació a través del Consell de Medi Ambient, així com entrevista als serveis municipals afectats, i als agents implicats com és el comercial i a la ciutadania amb més de 300 enquestes.

Fruit de la informació obtinguda, i de la diagnosi realitzada, el Pla proposa un seguit d'actuacions per afrontar l'objectiu de reduir un mínim del 10% de la generació de residus per càpita l'any 2012 en referència a l'any 2006, això és estabilitzar-la com a màxim en 1,48 kg / hab/dia. Per tant es tractaria, de fet, d'evitar que es recuperi la tendència clarament a l'alça dels últims anys, després de la crisi. 

El Pla fixa un primer període de 4 anys amb un Pla de treball on es concreten les actuacions, i un segon període amb actuacions estratègiques que hauran de ser valorades en el moment de revisar el pla i contrastar-lo amb els següents Plans catalans i metropolitans.

El pla defineix quatre eixos segons els destinataris de les actuacions:

- Eix ciutadania: on s'estableixen les actuacions dirigides a la ciutadania com poden ser impulsar el compostatge casolà, l'ús de la bossa reutilitzable, foment de la compra responsable, prevenció en la compra d'envasos i embalatges.
- Eix associacions: per exemple amb el foment d'activitats d'intercanvi.
- Eix activitats econòmiques: promoció dels envasos retornables, reducció d'envasos i embalatges, regulació de la publicitat i premsa gratuïta, foment de la reparació,
- Eix Ajuntament-equipaments: desplegament del pla d'ambientalització i compra verda, foment de la prevenció de residus en els centres escolars i integració en les activitats escolars.

Finalment, en un eix transversal el Pla aposta per completar l'ambientalització d'actes i esdeveniments del poble, l'establiment d'instruments normatius per a la regulació de prevenció de residus, i l'establiment d'instruments fiscals per fomentar la prevenció.

*La imatge de portada està extreta de la web del centre d'inserció sociolaboral CIPO SCCL

Municipis: 

Relacionats

Article
Va ser el primer municipi amb aquest sistema a Catalunya

Actualment, Tiana està posicionat com el poble de l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb el percentatge més elevat de recollida selectiva.

Article
Ja disposa de bosses compostables als dispensadors per la recollida d’excrements de gossos.

El ple de novembre de l'Ajuntament de Tiana ha aprovat per unanimitat eliminar els plàstics d’un sol ús en els edificis municipals i a les activitats organitzades per l’ens públic.

La moció insta a l’Ajuntament a que tota activitat organitzada directament pel consistori tingui prohibit utilitzar plàstic d’un sol ús a partir de l’any 2020, en consonància amb les directives europees.

Butlletí