Terrassa ja té Mapa Estratègic de Soroll, principal eina de gestió ambiental per millorar la qualitat acústica de la ciutat

02/06/2021 - 13:22

L'Ajuntament de Terrassa ha aprovat el Mapa Estratègic de Soroll (MES) corresponent al municipi de Terrassa, de l'aglomeració formada per Terrassa i Viladecavalls. El MES és una eina de gestió ambiental que avalua l'exposició que té la població al soroll i visualitza els nivells sonors existents, sent la principal base per elaborar, posteriorment, plans de reducció del soroll i plans d'acció per millorar i recuperar la qualitat acústica. 

La Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica contempla que els municipis que formin una aglomeració superior els 100.000 habitants han d'elaborar un MES. Es dóna el cas que Terrassa i Viladecavalls formen l'Aglomeració Vallès Occidental II, mentre que Sabadell, Barberà i Badia del Vallès conformen la primera.  Aquest MES ha estat elaborat per la Generalitat, juntament amb els dos ajuntaments afectats, i substitueix al corresponent al període 2012-2017. L'acord es trasllada a la Generalitat, que és qui aprova el MES de l'Aglomeració.

 

Nivells d'exposició al soroll 

El soroll és un agent contaminant que afecta la salut i a la qualitat de vida de les persones i és un dels factors que influeixen en el deteriorament de la qualitat ambiental del territori.  A principis de 2017 es va implantar a Terrassa la xarxa de vigilància del soroll, que actualment compta amb 10 punts de control, situats en llocs estratègics, que ajuden a tenir una informació detallada i representativa de l'evolució del nivell sonor ambiental de la ciutat. 

El MES aprovat avui recull que un 81% de la població es troba per sota dels 65 dB(A). Del 18% restant, un 15% se situa entre els 65 i els 69 dB(A), i només un 3%, entre els 70 i els 74 dB(A). En relació amb la població que està exposada al soroll nocturn, un 50% està per sota dels 50 dB (A) i un 28% per sota dels 55 dB(A). Del 22% restant, un 17%, està entre els 55 i els 59 dB(A) i només un 3% està entre els  60 i 64 dB(A). 

 

Trànsit viàri, principal factor de contaminació acústica

L'aglomeració de Terrassa i Viladecavalls està exposada a infraestructures viàries, ferroviàries, soroll industrial i també d'oci. A Terrassa, el trànsit viari és el principal factor causant de la contaminació acústica. Segons recull el MES, per sota de 55 dB(A) hi ha 17% de la població afectada, mentre que la majoria, un 66%, se situa entre  els 55 i els 64 dB(A). Pel que fa a la franja de 65 a 69 dB(A) hi ha un 15% i, entre els 70 i 74 dB(A), un 3%. 

Pel que fa a les infraestructures ferroviàries, el soroll industrial i l'associat a l'oci tenen un valor residual, a l'entorn d'un 1% de la població afectada  amb valors inferios als  65 dB(A). 

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) classifica el soroll com el segon factor mediambiental més perjudicial a Europa, darrere de la contaminació atmosfèrica. La Unió Europea recomana no superar els 55 Db durant el dia i els 50 Db durant la nit

Terrassa va aprovar l'any 2018 l'actual Ordenança Reguladora del Soroll i les Vibracions, que és el marc regulador per prevenir, corregir i sancionar les actuacions en matèria de contaminació acústica.


 

Relacionats

Notícia

La iniciativa dona resposta a una demanda ciutadana i insisteix en la necessitat de moderar el volum de la veu a les terrasses, a la sortida dels locals o quan es passeja en horari nocturn, entre altres qüestions.

Reportatge
Entrevista

Butlletí