Restaurades les valls de Ramió, Fuirosos i Olzinelles del Parc del Montnegre i el Corredor

Redacció
21/06/2011 - 00:00

El coordinador d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Martí Domènech, i el sotsdirector de l'Àrea de Ciència, Recerca i Medi Ambient de l'Obra Social "la Caixa", Ignasi Lòpez, han presentat aquest 20 de juny els projectes de restauració de les valls de Ramió, Fuirosos i Olzinelles del Parc del Montnegre i el Corredor que s'han dut a terme a través del Conveni de Col·laboració entre les dues institucions.

Els accelerats canvis socioeconòmics del territori català a les darreres dècades han afectat negativament els entorns rurals dels nostres espais naturals. L'abandonament dels sectors primaris (agricultura, ramaderia i boscos) per la seva escassa rendibilitat, ha comportat l'increment de zones ermes i conreus o pastures abandonades, així com la substitució de variades alternatives de conreu tradicionals per plantacions uniformes d'arbres de creixement ràpid.

Les valls de Ramió, Fuirosos i Olzinelles, localitzades al vessant nord del Parc del Montnegre i el Corredor, a la conca de la Tordera, estan perdent qualitat paisatgística i diversitat biològica i s'està incrementant el risc d'incendi en aquests espais com a conseqüència d'aquest abandonament. A més, les plantacions d'arbrat de gran exigència  hídrica a l'època d'estiu, afegit a l'alta densitat d'unes masses forestals amb un sotabosc molt espès, acaben afectant dràsticament al cabal de la riera.

La desaparició d'espais oberts conreats en aquestes valls i la disminució dels ramats de pastura, que indirectament realitzaven una gran tasca de manteniment del sotabosc, comporten així mateix un increment del risc d'incendis forestals.

Amb l'objectiu general de recuperar els valors paisatgístics i ecològics d'aquestes tres valls, durant els anys 2006-2007 es van redactar els seus Plans d'Ordenació; documents tècnics que analitzen en profunditat aquests espais per tal de poder fer actuacions concretes per a cada una de les zones diferenciades per a millorar i recuperar aquestes valls.

A partir del 2008 i fins al 2011, i en el marc del Conveni de Col·laboració entre l'Obra Social "la Caixa" i la Diputació de Barcelona, aquests Plans s'han anat executant a través de diversos projectes. Treballs que, en línies generals, tenen els següents objectius específics:

- Ordenar els recursos naturals de les valls de Ramió, Fuirosos i Olzinelles.

- Millorar els hàbitats fluvials d'aquestes valls mitjançant la realització. de treballs forestals per potenciar el bosc de ribera existent.

- Eliminar espècies invasores com la canya, l'ailant i l'acàcia, i substituir-les realitzant plantacions d'espècies pròpies dels boscos de ribera.

- Millorar la biodiversitat a les planes al·luvials potenciant l'agricultura i la ramaderia amb la reconversió d'espais oberts degradats o de plantacions forestals abandonades a zones de pastura.

- Potenciar les zones de ribera i els espais oberts associats com a zones de lluita passiva contra els incendis forestals.

- Restauració de fonts i altres punts d'interès de les valls.

Els treballs, que s'han realitzat als municipis de Fogars de la Selva, Sant Celoni i Tordera, han suposat realitzar una inversió total per part de l'entitat financera de 357.560,30 € en el període 2006-2011. Gràcies a aquestes inversions han pogut recuperar-se unes 15 hectàrees de pastures, restaurar més de 10 km de rieres, millorar 40 hectàrees de boscos de ribera i zones forestals associades, restaurar 3 basses i fonts i realitzar diverses actuacions puntuals (senyalització, construcció i millora de miradors, punts d'aigua pel ramat, etc) en aquests espais.

Els treballs han estat executats per diverses empreses especialitzades (ACYCSA, SA i Excavacions Rosell, SL) en col·laboració amb diverses empreses socials: Associació Montseny Guilleries (centre especial de treball), DIMAS (empresa d'inserció), Fundació El Molí de Puigvert (CET) i Viver de Bell-lloc (CET). En total hi ha participat 20 persones en risc d'exclusió social.

Relacionats

Article

L’ajuntament de Montblanc ha guanyat el XVII Premi Medi Ambient, amb una dotació de 5.000 €, per un projecte que té per objectiu millorar ambientalment la Sallida, una zona humida d’elevat interès natural del municipi de la Conca de Barberà, on es potenciaran les condicions òptimes perquè els ocells insectívors i ratpenats puguin refugiar-s’hi i nidificar, vetllant per la biodiversitat de la zona. La proposta planteja la integració de la zona com un espai per a l’educació ambiental i per al coneixement del medi i de la varietat d’espècies de flora i fauna pròpies de la zona, potenciant-lo com un espai d’interès natural.

Notícia

El passat 22 de juliol de 2021, el Consell Comarcal d’Osona va constituir la Comissió Consultiva de l’Accés Motoritzat al Medi Natural de la comarca d’Osona”, la primera de Catalunya.

Article

Amb l’objectiu de crear un recurs pedagògic i ecoturístic tant pels urgellencs com pels visitants, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha senyalitzat un itinerari de papallones al Pla de les Forques.

Butlletí