Reformes legals per assolir una major eficiència

Noves directives, projectes de llei i modificacions del Codi Tècnic de l'Edificació cerquen l'objectiu d'incrementar l'eficiència un 20% el 2020
Sostenible.cat
23/09/2012 - 00:00

Una nova Directiva d'eficiència energètica, per assolir el 20/20/20
El Parlament Europeu ha aprovat en la primera lectura una futura Directiva d'eficiència energètica que modifica les Directives 2009/125/CE i 2010/30/UE i deroga les Directives 2004/8/CE i 2006/32/CE. Aquesta Directiva s'haurà de transposar en un any i mig.

L'objectiu de la norma és incrementar l'exigència als estats membres per aconseguir l'objectiu fixat pel 2020 (incrementar un 20% en eficiència energètica). Aquest objectiu pot comportar uns 50.000 milions d'euros d'estalvi.

La norma defineix un conjunt de mesures que hauran de complir els Estats Membres amb terminis diferents per la consecució de cada mesura. Els aspectes més rellevants tractats són:

- Elaborar una estratègia per generar inversions en la renovació del parc d'edificis residencials i comercials, públics i privats (data límit de lliurament de la mateixa: abril de 2014)
- Assegurar que un 3% de la superfície útil dels edificis amb climatització (calor o fred) majors a 500 m2 ocupats per l'Administració Central es renovi anualment a partir de 2014 i que el juliol de 2015 passi a ser el 3% dels edificis majors a 250 m2. Es podran adoptar també mesures relacionades amb la gestió sempre que així es notifiqui.
- Fomentar l'elaboració d'auditories energètiques i la consecució de les recomanacions que se'n deriven. Les grans empreses hauran d'efectuar auditories energètiques com a mínim cada 4 anys. Es disposarà de sistemes d'acreditació dels professionals per donar confiança al consumidor.
- Plantejar mesures per promoure l'ús eficient de l'energia per part dels consumidors finals i llars. Per exemple amb incentius fiscals, ajudes, projectes exemplars, etc. Difondre aquestes mesures.
- Estudiar el potencial d'ús de la cogeneració d'alta eficiència i de sistemes de distribució d'energia de districte en el seu territori (abans de 2016).
- Fomentar el mercat de les Empreses de Serveis Energètics (ESE) i l'entrada de les PYMES en ell. Resoldre els conflictes normatius i de garanties del servei.

A més, exigeix que l'Administració Central adquireixi sempre productes d'elevat rendiment energètic i que sempre que sigui rendible es col·loquin comptadors individuals per cada consumidor i es millorin les xarxes de distribució d'energia.

Finalment parla de la creació d'un Fons Nacional d'Eficiència Energètica que podria ajudar a finançar les millores en eficiència energètica.

 

Un Projecte de Llei per internalitzar els costos ambientals derivats de la producció d'electricitat
L'objectiu del Projecte de Llei de Mesures Fiscals en Matèria Ambiental i Sostenibilitat Energètica és internalitzar els costos ambientals derivats de la producció elèctrica de tot tipus, l'emmagatzematge del combustible nuclear gastat i dels residus radioactius, etc.

L'impost que s'exigirà sobre el valor de la producció de l'energia elèctrica de qualsevol tipus serà del 6%. Per l'emmagatzematge nuclear hi ha diversos impostos segons el tipus de residus. A més es modifica la Llei 38/1992, d'Impostos Especials on s'afegeix un impost pel gas natural no destinat a carburant (com en el cas del seu ús en els motors estacionaris) i el gasoil i el fueloil utilitzats en centrals elèctriques.

Finalment es modifica la Llei d'Aigües afegint un cànon a l'ús de l'aigua per generar electricitat.

 

Esborrany del nou Document d'estalvi energètic del Codi Tècnic de l'Edificació (DB-HE del CTE)
Els col·legis professionals han rebut l'Esborrany del nou document d'estalvi energètic del CTE per tal de fer-hi esmenes.

L'objectiu d'aquest document és resoldre les limitacions que tenia el document existent especialment de cara a la seva aplicació en edificis existents, ja que actualment calia complir el CTE sempre que la millora afectés més d'un 25% dels tancaments. Per això el pròleg diu que en el cas que complir el DB-HE en edificis existents no sigui tècnica o econòmicament viable o impliqui canvis en altres parts de l'envolvent on no estava previst intervenir es podran adoptar altres solucions més adequades.

Els canvis més substancials són que en edificis nous s'incrementa l'exigència de contenció de la demanda i cal com a mínim classificació energètica C de l'edifici. En edificis existents en general es mantenen les transmitàncies del document anterior.

Per altra banda, en quant als nivells lumínics es baixen les potències màximes fixades en els diferents espais i pel que fa a l'energia solar tèrmica s'afegeix l'obligatorietat de disposar de comptadors d'energia i es defineix la instal·lació mínima per edificis existents. Les instal·lacions fotovoltaiques s'exigeixen en edificis de més de 4.000 m2.

Relacionats

Acte
19/03/2024 - 18:00
Espai l'Amistat. Carrer Sant Antoni, 60. Premià de Mar
Acte
13/09/2023 - 09:00
DFactory Barcelona

Butlletí