Primer any sense cap superació del límit legislat per a les partícules en suspensió PM10 a Catalunya des que hi ha registres

Font: Generalitat de Catalunya

08/05/2019 - 12:11

Només dues estacions de trànsit intens de la ciutat de Barcelona han ultrapassat els límits de diòxid de nitrogen (NO2), davant de les 17 estacions de tota la conurbació de Barcelona que els van superar  l’any 2010

El 2018 ha estat un any que des del govern es valora bo pel que fa a la qualitat de l’aire a Catalunya, amb unes condicions atmosfèriques que han afavorit la dispersió de la contaminació. Les dades obtingudes a través de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) indiquen que la gran majoria dels contaminants que s’avaluen han assolit els objectius.
 
És de destacar que, per primer cop des que es van instal·lar el primers equips analitzadors de partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) a la XVPCA, a principis de l’any 2000, no s’ha detectat cap superació del valor límit anual ni s’ha ultrapassat el nombre de superacions permeses del valor límit diari d’aquest contaminant. Les PM10 han presentat històricament nivells elevats a la conurbació de Barcelona, declarada zona de protecció especial de l’ambient atmosfèric, juntament amb el gas diòxid de nitrogen (NO2).
 
Només el diòxid de nitrogen (NO2), l’ozó troposfèric (O3), el clorur d’hidrogen (HCl) i el sulfur d’hidrogen (H2S) presenten alguna superació de determinats límits legislats. Gràcies als canvis normatius i a les millores tecnològiques dels últims anys s’han aconseguit reduir les emissions i els nivells d’immissió han anat minvant. És el cas, per exemple, dels metalls pesants –arsènic (As), cadmi (Cd), níquel (Ni) i plom (Pb)–, el benzè (C6H6), el clor (Cl2), l’àcid clorhídric (HCl), el benzo(a)pirè (C20H12), les partícules PM 2.5, el diòxid de sofre (SO2) i el monòxid de carboni (CO), alguns dels quals solien presentar incompliments fa anys.
 
Pel que fa a l’avaluació de la qualitat de l’aire amb campanyes específiques que es fa al Camp de Tarragona, al balanç de qualitat de l’aire hi ha un enllaç que dona accés als resultats de l’any 2018.
 
Poques superacions, i esporàdiques
 
Els resultats del 2018 també mostren una millora de la qualitat de l’aire pel que fa a l’NO2, ja que només dues estacions de trànsit intens de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) han superat el límit de la mitjana anual. En comparació als de l’any anterior, cinc estacions havien superat els nivells que permet Europa, mentre que el 2010, per exemple, n’havien estat 17. Les estacions que han excedit el valor límit anual permès de NO2 –situat en 40 µg/m3 (micrograms per metre cúbic)– han estat les de Barcelona Eixample i Barcelona Gràcia-Sant Gervasi. A diferència del 2017, l’any passat no es va superar aquest límit en cap de les situades a la zona de qualitat de l’aire (ZQA) 2, que comprèn municipis del Vallès Oriental i Occidental i del Baix Llobregat.
 
A més dels motius econòmics i els factors meteorològics, la millora es pot atribuir, en bona part, a l’aplicació de mesures impulsades per les Administracions per reduir les emissions antropogèniques. La implantació de mesures com les restriccions als vehicles sense etiqueta a la Zona de Baixes Emissions delimitada per les Rondes de Barcelona, juntament amb d’altres d’acordades durant la segona Cimera de la Qualitat de l’Aire han de permetre que aquesta millora es consolidi fins aconseguir els objectius de reducció fixats. La reducció d’emissions farà possible complir els límits establerts per la normativa europea i apropar-nos als valors límits que marca l’OMS.
 
L’ozó troposfèric, també a la baixa
 
Els nivells d’O3 són molt variables d’un any a un altre perquè la seva formació depèn molt de la meteorologia. Els anys més calorosos i amb més radiació solar és quan s’enregistren nivells més elevats. Cada any se supera el llindar d’informació –les mitjanes horàries no poder superar els 180 µg/m3- en algunes estacions, especialment de tipus rural. Durant el 2018 s’han enregistrat 52 hores amb superació del llindar d’informació, valor inferior al de l’any anterior, i per sota de la mitjana dels darrers 10 anys, que és de 61 per any.
 
Les superacions s’han produït en 20 dels 51 punts on enguany s’ha mesurat aquest contaminant a les següents zones de qualitat de l’aire: l’Àrea de Barcelona (ZQA 1), el Vallès-Baix Llobregat (ZQA 2), el Camp de Tarragona (ZQA 4), la Plana de Vic (ZQA 6), les Comarques de Girona (ZQA 8) i el Pirineu Oriental (ZQA 11). No s’ha produït cap superació del llindar d’alerta (LLA) –les mitjanes horàries no poder superar els 240 mg/m3. Per donar compliment a l’exigència de la legislació vigent d’avisar la població en cas de superació del llindar d’informació o d’alerta, s’ha dut a terme, un any més, la campanya de vigilància dels nivells d’O3 des del dia 15 de maig al 15 de setembre.
 
Podeu consultar l’anuari sobre la qualitat de l’aire a Catalunya corresponent a l’any 2018.

 

 

Relacionats

Notícia

El document s’emmarca en el procés d’aprovació de les noves ordenances per regular la zona de baixes emissions i l’ús de la bicicleta.

Article

L’Ajuntament de Mollet del Vallès ha presentat el MolletBici, un mòdul d’aparcament per a bicicletes tancat, públic i gratuït amb capacitat per a 20 bicicletes situat al costat de l’estació de Renfe de Mollet – Sant Fost. L’aparcament, que estarà operatiu tots els dies de l’any i estarà vinculat als horaris de Rodalies, es tracta d’un espai tancat al qual només s’hi podrà accedir identificant-se mitjançant una APP i disposarà d’una càmera de videovigilància per garantir la seguretat. El servei és una aposta més per fomentar la intermodalitat entre la bicicleta i el tren i així facilitar i potenciar els trajectes sostenibles.

Notícia
23 municipis hauran de tenir zona de baixes emissions

23 municipis hauran de tenir zona de baixes emissions

El govern espanyol proposa quatre models de Zona de Baixes Emissions, que han de tenir tots els municipis de més de 50.000 habitants

Butlletí