Les fàbriques de ciment reduiran emissions en episodis de contaminació

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat
19/12/2011 - 00:00
El conseller de Territori i Sostenibilitat (TES), Lluís Recoder, i el president de l'Agrupació de Fabricants de Ciment de Catalunya, Àngel Cercós, han signat un acord voluntari que, entre altres, preveu la signatura d'un protocol d'actuació perquè les fàbriques de ciment redueixin les seves emissions quan es produeixi un episodi ambiental de contaminació, igual que ho faran les elèctriques i altres focus emissors, com és el trànsit, que n'és el principal responsable (gairebé un 50% de les emissions). L'acord signat va més enllà i inclou un paquet de mesures per millorar l'impacte ambiental de les cimenteres, considerades un sector estratègic en l'àmbit de les infraestructures a Catalunya. També preveu un pla per reduir gradualment les emissions de CO2fins a un 40% l'any 2015.

Durant un anticicló de subsidència els contaminants presents a l'atmosfera no es dispersen amb la facilitat habitual i romanen en l'aire que respirem per això el Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire 2011-2015 preveu mesures concretes a activar durant aquests episodis.

A més de regular la velocitat en els trams alts i recomanar no usar el vehicle privat, inclou un protocol perquè les cimenteres i les elèctriques redueixin les seves emissions. Per això, els fabricants de ciment s'han compromès a complir amb les mesures que es determinin per millorar la qualitat de l'aire, amb mesures associades al procés productiu, a la manipulació de materials, al transport de les mercaderies i dels treballadors i a un seguit de bones pràctiques ambientals.  

L'objectiu és reduir l'emissió de partícules sòlides (com les PM10) i òxid de nitrògen (NOx), els dos principals contaminants derivats de l'activitat de producció del ciment de les plantes de fabricació, ubicades majoritàriament en municipis declarats com a zones de protecció especial (ZPE).  

L'acord voluntari signat avui renova l'adquirit els anys 2002 i 2010 amb l'entitat cimentera, que agrupa les quatre empreses més grans de producció de ciment a Catalunya.  A més, per contribuir a assolir els compromisos derivats del Protocol de Kyoto i lluitar contra el canvi climàtic, l'acord estableix com a objectiu per al 2012 la substitució del 20% dels combustibles fòssils usats en la fabricació de ciment i per al 2015, del 40%. Això equivaldria a evitar l'emissió d'1 Mt de CO2 d'origen fòssil. Els combustibles alternatius que es podrien fer servir seguint estrictament els controls tècnics corresponents serien, per exemple, marro de cafè, biomassa i combustibles derivats de residus.  En aquest sentit, l'acord preveu el reciclatge i valorització de residus en la fabricació de ciment mitjançant la utilització com a matèries primeres alternatives del producte final així com per al combustible utilitzat, tant per complir amb els compromisos del mercat de drets d'emissions en el període 2013-2020 com per reduir l'emissió de NOx.    

Millores de l'impacte ambiental
L'acord busca reduir els impactes ambientals de les cimenteres, no només pel que fa a l'emissió de contaminants a l'atmosfera sinó també en la gestió dels residus, els abocaments d'aigua, el soroll, les olors, l'impacte visual, l'eficiència energètica i la biodiversitat.Algunes de les mesures de l'acord són:  

 • Fomentar que la flota de vehicles utilitzi filtres de partícules i catalitzadors quan es renovi.
 • Promoure la formació en conducció eficient dels conductor de vehicles que realitzen activitats a l'interior de les pedreres i a les fàbriques.
 • Assolir uns valors objectius d'emissions a l'atmosfera, d'acord amb l'aplicació dels documents BREF per al sector cimenter (millors tècniques disponibles) aprovats l'any 2010 per la UE  i que suposen un esforç ambiental molt important  per al sector. En cap cas seran els valors límit d'emissió a acomplir ja que aquests venen determinats per les autoritzacions ambientals vigents de cadascuna de les plantes.
 • Tancament total o parcial de les instal·lacions d'emmagatzematge de materials que produeixen pols.
 • Instal·lació de pantalles o d'altres mitjans de protecció contra el vent de les instal·lacions d'emmagatzematge, manipulació i transport de materials.
 • Tancament d'instal·lacions de transport i processat de materials.
 • Condicionament, pavimentació i neteja d'instal·lacions de les vies de circulació i de les àrees d'estacionament de vehicles.
 • Tancament d'instal·lacions emissores de sorolls.
 • Aïllament d'equips i d'instal·lacions emissors de soroll.
 • Instal·lació de sistemes de refrigeració en circuit tancat.
 • Sistemes de segregació i recollida selectiva dels residus generats a la fàbrica.
 • Utilització de dispositius i instal·lacions de baix consum.
 • Instal·lacions que utilitzin fons renovables.
 • Foment de la sostenibilitat i biodiversitat de les espècies animals i vegetals en les àrees extractives explotades.

Altres aspectes més generals del conveni són:  

· Compatibilitzar el creixement econòmic de les empreses adherides amb el respecte pel medi ambient, principalment mitjançant l'aplicació de les millors tècniques disponibles establertes al document de referència adoptat per la Comissió Europea el 18 de maig de 2010.
· Donar transparència i fer pública la informació relativa a les emissions a l'atmosfera de les fàbriques de ciment de les empreses adherides,  ubicades a Catalunya, així com informació relativa als equipaments de vigilància de la qualitat de l'aire que han implementat les empreses adherides.
· Col·laborar en la realització d'estudis tècnics i econòmics sobre la interrelació indústria del ciment - medi ambient. Facilitar a les empreses adherides les desgravacions fiscals per inversions ambientals a les quals tinguin dret d'acord amb la normativa vigent.

Relacionats

Notícia

L’Ajuntament, la Generalitat de Catalunya i l’Àrea Metropolitana de Barcelona han presentat recursos per la sentència del Tribunal Superior de Justícia (TSJC) que anul·la l’ordenança de la zona de baixes emissions de Barcelona (ZBE), actualment vigent. Les tres administracions han refermat en els recursos l’obligació de protegir el dret de la salut de les persones i han destacat que la sentència va en contra de les normatives europees i estatals.

Notícia
Foto: @Laura Guerrero

Foto: @Laura Guerrero

La sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rebutjat executar provisionalment la sentència que anul·la la zona de baixes emissions de Barcelona (ZBE) per un motiu processal. La petició d’execució plantejada per l’Associació Plataforma d’Afectats per les Restriccions Circulatòries s’ha presentat abans de temps.

Article

Ecologistes en Acció ha estudiat les analítiques de contaminants realitzades pels organismes oficials de gestió de rius i aigües subterrànies. Les dades mostren que totes les conques pateixen una elevada contaminació amb plaguicides i altres tòxics, com a derivats del petroli. L’informe també exposa greus deficiències legals i de gestió.

Butlletí