L’Ajuntament de Sabadell impulsa i reorienta la planificació del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible

Font: Ajuntament de Sabadell

15/06/2020 - 15:37

El disseny del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible es va posar en marxa fa dos anys, però fins ara només se n’ha dut a terme la diagnosi, que està a punt de concloure. Ara s’iniciarà el procés d’elaboració del Pla. Els objectius són configurar un sistema de transport eficient, augmentar la cohesió social promovent que la mobilitat arribi a tots els col·lectius, tenir en compte la salut i la seguretat de la població i redirigir totes les accions a una mobilitat més sostenible. El Pla de Mobilitat comptarà amb una estratègia que defineixi el model i les mesures a seguir a curt, mitjà i llarg termini. 

Per fer-ho possible es preveuen diferents fases de treball en què es preveuen, en primer lloc, debats previs amb la ciutadania i les entitats que es duran a terme a partir de setembre. A la segona fase es formularan propostes concretes, previsiblement cap a finals d’any. La tercera fase permetrà arribar a conclusions per eixos temàtics a principis del 2021. I una darrera fase serà l’aprovació del pla, cap a la propera primavera.

Durant el mes juny es farà una enquesta telefònica a 1.750 persones, mitjançant una divisió territorial en 7 districtes, per tancar la diagnosi. Dins d’aquesta fase de diagnosi participada també s’han dut a terme trobades personals i entrevistes telefòniques amb gairebé 30 professionals particulars i agrupacions, com també amb entitats amb vinculació directa amb la mobilitat. 

Un cop obtingudes les dades, es presentarà la diagnosi del Pla de Mobilitat Urbana.

Blocs temàtics

Els blocs temàtics que es treballaran a partir de setembre són 6: 

 • La mobilitat a peu
 • La mobilitat activa en bicicleta i vehicles de mobilitat personal
 • El transport públic i el seu desenvolupament en el model de ciutat sostenible
 • El vehicle privat
 • La distribució de mercaderies, en què farà especial èmfasi en la planificació de la distribució urbana de mercaderies, ja que, atesa la situació actual, cal fer una reflexió especial sobre el transport de mercaderies a domicili i una aposta per afrontar-la amb mesures sobre l’espai físic, amb participació de l’administració local i amb mesures fiscals
 • La millora del medi ambient com a resultat de les actuacions d’impuls d’una mobilitat sostenible i segura.

De fet, l’empenta per impulsar les fases de debat, de propostes i de redacció del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible es fa coincidint amb els canvis estructurals provocats per la Covid-19. 

Mesures imminents després de la Covid-19

El procés d’aixecament progressiu de les limitacions a la mobilitat de les persones i les recomanacions sanitàries han comportat la necessitat immediata de preveure actuacions a curt i a mitjà termini per tal de poder adaptar els espais urbans existents en funció de les necessitats de major distanciament entre els vianants. És en aquest sentit que, en el marc de les propostes de xoc després de la Covid-19, s’han iniciat talls de caps de setmana de vies principals i eixos de barri, s’ha implantat nova senyalització a voreres i es preveu a passos de vianants, i es treballa en diversos eixamplaments de vorera a nord, centre i sud, alhora que es vertebra l’eix ciclable nord-sud. 

Objectius lligats a l’Agenda Urbana i l’Agenda 2030

El procés per elaborar el nou Pla de Mobilitat Urbana Sostenible s’emmarca en la lluita contra el canvi climàtic i la reducció d’emissions, la millora de la qualitat de l’aire i la seguretat sanitària en el context de la Covid-19. 

Així mateix es pretén:

 • Millorar la seguretat viària, reduint l'accidentalitat i respectant l'espai públic destinat a cada mitjà de transport, amb un clima de convivència i urbanitat 
 • Afavorir les condicions per a la mobilitat a peu, destinant als vianants una superfície més gran d'espai públic i de millor qualitat (en accessibilitat i seguretat).
 • Augmentar l'ús de la bicicleta com a transport habitual, mantenint i millorant les infraestructures.
 • Promoure un transport col·lectiu, públic i privat, de qualitat i competitiu respecte al vehicle privat.
 • Fomentar l'ús racional del vehicle privat, amb l'aplicació de mesures que facilitin el traspàs de ciutadans a altres modes de transport més sostenibles, promovent la intermodalitat.
 • Optimitzar l'oferta d'aparcament a la ciutat.
 • Garantir una distribució de mercaderies àgil i ordenada, que permeti dur a terme les activitats econòmiques, i fer-la compatible amb el sistema de mobilitat de la ciutat.
 • Controlar i disminuir els nivells de contaminació atmosfèrica i acústica provocats pel trànsit.
 • Estendre entre la població la sensibilització i conscienciació ciutadana sobre els valors de la mobilitat sostenible i segura que contenen els principis i objectius establerts.

Aquest procés serà paral·lel als treballs de la Taula d’Emergència Climàtica i també del Pla Director de l’Espai Públic.


 

Categories: 

Relacionats

Article

L’Ajuntament de Sabadell instal·la semàfors de terra i balises lluminoses per reforçar la seguretat dels vianants.

Notícia

La companyia segueix avançant en la compra de vehicles sostenibles per arribar a l’objectiu d’un 25% de la flota de zero emissions l'any 2024.

 

Article

El nombre de recàrregues fetes amb Endolla Barcelona ha augmentat considerablement durant el primer semestre del 2023: de gener a juny s’han registrat un total de 68.265 recàrregues de vehicles elèctrics, un 40% més que durant el mateix període del 2022. La xarxa d’electromobilitat, líder a l'Estat espanyol, ja té 18.000 persones usuàries, un 32% més que ara fa un any, i disposa de 717 punts de recàrrega.

Butlletí