La Generalitat i els municipis acorden els criteris de retorn del cànon de residus per al 2012

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat
31/10/2011 - 00:00
L'Agència de Residus de Catalunya (ARC), l'Associació de Comarques i Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya, i l'Àrea Metropolitana de Barcelona han establert els criteris de retorn del cànon de residus per a l'any 2012.

En el Consell de l'agència s'ha informat d'aquest acord, en el qual cal destacar tres aspectes:

- L'aposta per la millora progressiva de la qualitat de la fracció orgànica (restes de menjar, restes vegetals de petites dimensions) recollida selectivament, per tal de donar compliment a l'objectiu d'assolir una fracció orgànica amb menys del 15% d'impropis l'any 2012, tal i com estableix el Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya 2007-2012 (PROGREMIC). En aquest sentit, es compensa més aquells municipis amb una recollida de fracció orgànica de major qualitat (menor % d'impropis) i que com a màxim tingui un 20% d'impropis (fins ara el retorn s'efectuava fins a un 25 %). En un futur, es vol avançar per tal que només les recollides de la fracció orgànica que presentin un contingut d'impropis inferior al 15% puguin rebre retorn del cànon. En aquesta mateixa línia també s'està treballant per ponderar el retorn del cànon vinculat al tractament de la fracció orgànica.

- Es torna a compensar, com en anys anteriors, la recollida selectiva del paper i cartró i es compensarà també la recollida de restes vegetals (poda) amb destinació a les plantes de compostatge, on també es valoritzen com la fracció orgànica.

- Finalment s'incorporà un nou concepte amb l'objectiu de fomentar l'ús de bosses compostables amb una triple finalitat: promoure entre la població la recollida selectiva de la fracció orgànica, assolir la millor qualitat possible de la fracció orgànica i facilitar el tractament d'aquests residus.

 

En la línia dels anteriors exercicis, la major part dels diners del cànon són per a la recollida i el tractament de la fracció orgànica.

Conjuntament amb aquests criteris es publicarà una Guia Orientativa per als tècnics municipals alhora que es realitzaran unes sessions informatives per tot el territori.

El cànon -i el retorn del cànon- de residus municipals és un instrument econòmic que s'ha mostrat molt eficient en la millora de la gestió dels residus municipals, ja que la seva adequació a la jerarquia de gestió de residus afavoreix la prevenció i la valorització material dels residus i desincentiva les opcions ambientalment menys adequades (abocador i incineradora); alhora, i de forma encara poc significativa, s'utilitza per finançar infraestructures de gestió de residus municipals.

Per poder fer front a la millora substancial de la gestió dels residus de Catalunya, segons l'ARC s'està treballant perquè paulatinament el cànon de residus municipals s'incrementi com a mesura dissuasòria a la disposició final dels residus, tal i com efectuen els països europeus més avançats. Enguany, els ingressos s'han mantingut gràcies a l'actualització del cànon que el Govern va aprovar en la darrera actualització pressupostària.

Etiquetes: 

Relacionats

Article

Gràcies al cercador del nou web cuidem.barcelona és més senzill saber on, quan i com llençar cada cosa. Només cal indicar quin és el residu del qual ens volem desfer i l’adreça on ens trobem, i l’aplicació ens informarà del sistema de recollida, com s’ha de reciclar i en quina franja horària.

Notícia

Els barris de Can Gorgs, Can Gorgs II i Estació-Ca n’Estaper van començar, fa un any, amb la recollida selectiva de residus Porta a Porta. En aquest temps s'ha assolit un percentatge del 93 % de recollida selectiva en els barris del Porta a Porta, aconseguint reduir en 1.900 tones, les tones de residus mal separats en només un any.

Notícia

El nou contracte de neteja i recollida de residus de l'Ajuntament de Barcelona per als pròxims vuit anys incrementarà la plantilla d’operaris i operàries i incorporarà tecnologia per al control i la gestió del servei, així com vehicles elèctrics per reduir la contaminació i el soroll. Aquestes millores, que es començaran a implementar el mes mes de març de manera gradual, permetran donar un servei adaptat a les particularitats de cada barri.

Butlletí