Granollers aprova el Pla d'Acció per l'Energia Sostenible

El pla inclou 235 actuacions, de les quals 126 corresponen a 25 edificis públics
Font: Aj. Granollers
30/07/2009 - 00:00
El vostre municipi és també notícia? Envieu les vostres notícies a: redaccio@sostenible.es

El passat dimarts, en el ple ordinari del mes de juliol de l'ajuntament de Granollers, es va aprovar el Pla d'Acció per l'Energia Sostenible a Granollers, 2009-2020 (PAES).

El PAES és un programa d'actuació que han de desenvolupar tots els municipis que hagin signat el Pacte d'Alcaldes/esses, promogut per Europa i dinamitzat a la nostra província per la Diputació de Barcelona que dona suport als Ajuntaments per a l'adhesió al pacte d'Alcaldes, i en concret ajuda en la realització del Pla d'Acció per l'Energia Sostenible. Així, el novembre de 2008 es signà entre l'ajuntament de Granollers i la Diputació de Barcelona un protocol d'intencions que ha establert el marc de col·laboració i coordinació per a l'elaboració del Pla. A més a més, la mateixa Diputació de Barcelona ha impulsat un acord amb el Banc Europeu d'Inversions (BEI) per aconseguir un crèdit de 500 milions d'euros per implantar energies renovables i eficiència energètica als municipis de la província de Barcelona adherits al Pacte d'Alcaldes.

Granollers va ser un dels primers municipis adherits al Pacte (adhesió el 29 de juliol de 2008) i amb el PAES planifica com reduir les emissions de C02eq un mínim del 20% respecte les emissions de 2005. S'estableix com a prioritari el treballar en aquells sectors on pot directament actuar l'administració local i en segon terme, en sectors addicionals on tan sols hi pot actuar indirectament. Aquest pla s'ha confeccionat, tal i com recollia el compromís, durant l'any següent a l'adhesió formal al Pacte d'Alcaldes i amb el suport de l'agencia Barcelona Regional adjudicatària de l'assessorament contractat per la Diputació de Barcelona.

Per determinar la reducció de tones de C02eq fixat per l'objectiu PAES s'ha aprofitat tota la informació i anàlisi d'inventari d'emissions que l'Ajuntament de Granollers porta desenvolupant en els darrers anys, inclòs el treball desenvolupat per a l'aprovació del Pla de Mobilitat Urbana, i s'han identificat quins són els sectors més contaminants del municipi i els que major energia consumeixen.

Resultats de l'inventari
Fent un resum dels principals resultats del inventari d'emissions resulta que al 2005 es van emetre 354.226,89 ( 6 tn/hab). De les emissions del 2005, el principal emissor va ser el sector industrial (42,8%), seguit del terciari i domèstic (19,45% i 18,79% respectivament), el transport (que segons el PMU va emetre un 10,13% del total del municipi), i finalment li segueix el tractament de residus (7.29%) el municipal (1,3%) i la construcció (0,2%).

Considerant l'objectiu PAES, Granollers ha de reduir les emissions en 40.513,28 tones de C02eq (20%de les emissions al 2005 sense el sector industrial) amb projectes que s'han d'executar fins al 2020. Aquest objectiu s'ha separat en dos nivells, per una banda es defineix l'objectiu d'execució prioritària que implica reduir 6.350,62 tn GEH (2020) les emissions d'aquells sectors on pot directament actuar l'administració local, i que a més les reduccions són directament mesurables amb els indicadors d'acció del PAES. El segon objectiu, acumulable al primer, representa el compromís de reduir les emissions en aquells altres sectors on tan sols indirectament pot actuar l'administració local i es quantifica en la reducció de 34.162,66 tn de C02eq.

El PAES de Granollers inclou 235 actuacions, de les quals 126 corresponen a 25 edificis públics, i la resta són en altres àmbits. A destacar, la cessió de cobertes d'equipaments municipals per a la instal·lació de sistemes solars fotovoltaics amb l'objectiu de generar energia neta. A més, l'ajuntament millorarà la gestió energètica, el parc municipal de vehicles i l'ecoeficiència d'instal·lacions municipals i donarà suport a l'adequació d'electrodomèstics d'ús particular i al foment de l'eficiència i l'estalvi energètic a les activitats econòmiques locals. A tot plegat, s'hi afegiran, a més, accions per incrementar la recollida selectiva de residus i per reduir-ne la producció, així com per sensibilitzar els professionals implicats i la resta de la ciutadania sobre l'estalvi energètic. Un altre dels àmbits a destacar és el de la mobilitat, que a Granollers es concreta, amb actuacions incloses en el Pla de Mobilitat Urbana aprovat el passat mes de juny.

El cost del PAES representa 23,7 milions d'euros, si més no el 16,6% de les actuacions no s'han pogut valorar econòmicament degut a la poca informació disponible. El finançament dels projectes es farà mitjançant diferents fórmules, alguna de les quals són exclusives per projectes inclosos PAES com els crèdits del Banc Europeu d'Inversions (BEI). Aquest banc finançarà a les empreses o entitats públiques sol·licitants que desenvolupin projectes PAES dins els municipis inscrits al Pacte d'Alcalde/esses. Pels projectes finançats a empreses, aquestes faran la inversió en equipaments municipals i la recuperaran en base a la venda d'energia (si la inversió ha estat per generar energia) o en base a l'estalvi energètic (si la inversió ha estat per millora i eficiència energètica).

Compromís social
D'acord a les estimacions en el PAES amb les actuacions incloses s'aconseguirà anar més enllà de la reducció del 20% de les emissions de C02eq al municipi de les activitats i sectors la administració local té competència (primer objectiu), ja que si es realitzen tots els projectes definits, es podrà assolir una reducció de 14.479,25 tones de C02eq. Al llarg del desenvolupament del Pla, i a partir del seu seguiment bianual, amb els indicadors d'acció i reacció, es definiran nous projectes per aconseguir el 100% de reducció d'emissions objectiu global del PAES l'any 2020. Aquesta reducció serà tan sols possible amb el compromís social que aquests objectius suposen i la necessària participació de tots els sectors. Per informar d'aquest compromís i promoure la col·laboració i les bones pràctiques entre tots els sectors locals es farà difusió, a partir del setembre, d'uns consells a seguir a la llar, a l'escola, al fer esport, al moure'ns i a la feina.

L'ajuntament va obrir la porta a la participació ciutadana per concretar aquestes propostes, a partir de la presentació de l'inventari d'emissions durant la Setmana Europea de l'Energia, el passat mes de febrer. També, per mitjà del web municipal i, el mes de juny, amb la presentació de la proposta a aprovar a professionals i als membres del Grup d'energia de l'Agenda 21 Local. Per a més informació, consulteu el blog del Pla per l'energia sostenible de Granollers http://granollers.cat/blogs/paes/.

--
Especial sobre el Pacte d'Alcaldes/esses a Sostenible

Municipis: 

Relacionats

Article

Granollers programa activitats per sensibilitzar sobre el medi ambient i l’acció climàtica. Commemoració del Dia Mundial del Medi Ambient i adhesió a la Setmana Europea de l’Energia Sostenible

Notícia
L'EDAR de Granollers millorarà també les instal·lacions per generar biogàs

El Consorci Besòs Tordera obté tres subvencions per import superior a un milió d’euros del Programa BIOGÁS impulsat per l’IDAE amb fons Next Generation EU

Article

El Consistori reforça el seu compromís amb el desenvolupament sostenible a través de la seva adhesió al Pla d'Acció de Compra Pública Verda de la Generalitat de Catalunya 2022-2025

Butlletí