Europa premia la xarxa de calor i fred del 22@

Font: Ajuntament de Barcelona
16/11/2010 - 00:00

El programa "Sustainable Energy Europe" de la Comissió Europea ha premiat l'impuls a la producció de xarxes de calor i fred implementades per l'empresa Districlima al districte 22@ de Barcelona, impulsada per l'Ajuntament de Barcelona.

L'any 2002, la ciutat va decidir apostar per implantar la primera xarxa de calor i fred en l'àmbit del Fòrum i actualment s'està ampliant ja en el districte 22@.

El District Heating and Cooling (xarxes de distribució de calor i fred) en el districte 22@ aprofita l'energia residual de la planta de revaloració energètica del Besòs (TERSA) i n'obté un important estalvi d'energia primària.

Aquesta xarxa anteriorment ja ha estat reconeguda com a exemple de planificació urbana sostenible, com ara el Premi a les bones pràctiques locals de la Red Española de Ciudades por el Clima i el Premi de bones pràctiques d'eficiència energètica de l'IDAE.

El segon projecte de District Heating and Cooling de Barcelona és la xarxa de climatització de Districte de la Zona Franca. Aquest tipus de xarxes, prou desenvolupades en determinats països europeus, gairebé no s'han iniciat al sud d'Europa.

La futura Central de Generació d'Energies de la Zona Franca - Gran Via i L'Hospitalet permetrà fer possible aquest sistema de producció de fred i calor centralitzat al barri de La Marina, Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat i entorns.

La central serà una infraestructura pionera en eficiència energètica amb una planta de biomassa, una planta d'aprofitament del fred residual de la regasificadora del port, equips d'alta eficiència i una central d'energia solar fotovoltaica.

Menys impacte ambiental
Les xarxes de distribució de calor i fred o District Heating and Cooling cobreixen les necessitats de climatització amb menys impacte ambiental, menys consum d'energia elèctrica i permeten oferir nous serveis energètics als consumidors per millorar la qualitat de l'oferta.

Els projectes d'implantació de xarxes de calor i fred prenen força davant dels sistemes individuals ja que incorporen millores en l'eficiència energètica, l'impacte ambiental, l'estalvi d'espai i de gestió i l'estalvi econòmic.

És un sistema que proveeix edificis o centres de consum de tota l'energia tèrmica, en forma d'aigua calenta o freda necessària per climatitzar-los. Aquesta energia es genera en una instal·lació centralitzada anomenada central de producció.

Els edificis a subministrar es connecten amb la central mitjançant un seguit de xarxes de distribució de fluids tèrmics controlades i regulades des de la central.

Constitueixen una infraestructura que permet el subministrament de calor i fred dins d'una trama urbana per tal de cobrir les necessitats dels diferents edificis connectats al sistema.

Aquestes infraestructures tenen el seu origen al nord d'Europa, on s'aprofitava la implantació de centrals tèrmiques o sistemes de revaloració energètica propers o inclosos dintre de la trama urbana per, a més de generar energia elèctrica, distribuir calor als diferents edificis.