Es posa en marxa l'Agenda 21 supramunicipal de l'Alt Penedès

L'acord entre el Consell Comarcal de l'Alt Penedès i la Diputació de Barcelona beneficiarà a 18 municipis de la comarca

Sostenible.cat

15/12/2010
L'Agenda 21 supramunicipal de l'Alt Penedès és un pla d'acció que engloba un conjunt de propostes per assolir un model de desenvolupament sostenible a 18 municipis de la comarca. A l'Alt Penedès, hi ha 9 ajuntaments que tenen feta la seva Agenda 21 municipal i, gràcies al conveni signat avui entre el Consell Comarcal i la Diputació de Barcelona, s'elaboraran les agendes dels 18 municipis restants.
Els objectius generals de l'Agenda 21 supramunicipal són: fer compatible el desenvolupament local i comarcal amb la utilització sostenible dels recursos, conservar la biodiversitat, establir polítiques integrades que permetin superar els dèficits ambientals, i fomentar la participació i la implicació dels sectors econòmics i socials dels municipis en relació amb el desenvolupament sostenible.

L'elaboració tindrà un cost simbòlic per als ajuntaments i començarà amb una auditoria ambiental durant la qual els municipis hauran de col·laborar molt estretament amb l'empresa adjudicatària omplint els qüestionaris i responent les entrevistes necessàries per recollir la informació sobre la gestió municipal de l'aigua, els residus, l'aire, l'energia, la mobilitat, el planejament urbanístic, etc. Després, l'empresa farà un treball de camp en què avaluarà una sèrie de factors: contaminació acústica i atmosfèrica, aforaments de trànsit, sistemes naturals del municipi, etc.

Amb totes aquestes dades, s'elaborarà una memòria ambiental descriptiva i es farà un diagnòstic amb els punts forts i els punts febles de cada municipi.

Del diagnòstic, se'n derivaran els Plans d'Acció Locals amb propostes concretes d'actuació pautades en el temps (ex. aprovar ordenances que obliguin a construir xarxes separatives per a les aigües pluvials i residuals en els edificis de nova construcció, canviar les làmpades de vapor de mercuri per làmpades de vapor de sodi de l'enllumenat públic, etc.). A més del treball tècnic, tant la fase de diagnòstic com la fase de presentació de propostes d'actuació, seran objecte d'un procés participatiu en col·laboració amb l'Oficina Técnica dels Consell Comarcal els serveis d'Igualtat i Ciutadania i de Desenvolupament i Ocupació. Les propostes d'actuació es revisaran periòdicament a través d'un Pla de seguiment amb un sistema municipal d'indicadors de sostenibilitat.

Durant l'acte de signatura del conveni, el diputat de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, Joan Antoni Baron, ha destacat que l'Agenda 21 és «una eina molt important per avançar en la sostenibilitat» i ha afegit que «des del món local hi ha la capacitat per fer-ho, tant tècnicament com politicament, i a més, som capaços de generar complicitat amb la ciutadania».

Per la seva part, el president del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, Jordi Girona, ha remarcat la importància de ser la primera comarca que té una Agenda 21 supramunicipal i el fet que serà elaborada per la mateixa empresa. «Això, -ha dit- facilitarà la coordinació de tots els Plans d'Acció Locals, i segur que d'aquí a uns anys, haurem aconseguit entre tots una comarca més sostenible».

Relacionats

Butlletí