Es modifica el Pla General de Lleida per regular la implantació de plantes solars fotovoltaiques

17/06/2021 - 10:25

L’objectiu és aconseguir un model energètic compatible amb la preservació de la qualitat paisatgística, la promoció de l’activitat econòmica agrària, la protecció ambiental, de la biodiversitat i del patrimoni cultural.

L’alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, ha firmat aquest 14 de juny la proposta amb la qual aprova inicialment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) per regular les condicions d’implantació de plantes solars fotovoltaiques al terme municipal.

La finalitat és aconseguir un nou model energètic compatible amb la preservació de la qualitat paisatgística, la promoció de l’activitat econòmica agrària, la protecció ambiental, de la biodiversitat i del patrimoni cultural del municipi.

En aquest sentit, se suspèn la tramitació de les llicències per a usos i obres d’instal·lacions de plaques solars fotovoltaiques situades sobre el terreny, d’una potència superior a 100 kW, que s’ubiquin totalment o parcialment a Lleida, d’acord amb el plànol de delimitació de l’àmbit subjecte a suspensió de llicències. S’exceptuen aquelles llicències que siguin admissibles d’acord amb la proposta de modificació del PGOU que es tramita.

El termini de suspensió serà fins a la data d’inici de la vigència de modificació del PGOU, amb un màxim de dos anys a comptar des del 22 de maig de 2021. L’expedient se sotmetrà a informació pública durant un mes. 

Regulació plantes solars fotovoltaiques

En primer lloc, la proposta introdueix la definició de les plantes solars fotovoltaiques i puntualitza els tràmits del sistema d’infraestructures per tal que no resultin incoherents en relació amb la legislació vigent.

Seguidament es regulen les condicions específiques d’ordenació i protecció de les plantes solars fotovoltaiques, que es divideixen en dos apartats: un, per als elements d’extensió superficials de les plantes -com els captadors solars, els inversos, les subestacions, etc.- i un segon, amb els elements lineals de les plantes, com les infraestructures d’evacuació elèctrica.

Per als elements extensius s’estableixen condicions d’ordenació, permetent, amb caràcter general, la implantació de parcs solars en sòl urbà i limitant-los en determinades zones de sòl no urbanitzable. Seran compatibles en R2 i R3 (recs antics i nous recs, respectivament), i incompatibles en R1 (protecció agrícola), R4 (agrícola de secans) i AIN (Àrea d’Interès Natural).

Es fixen condicions d’ocupació màxima del territori: 20 ha per planta, permetent, amb caràcter excepcional, un 50% més de superfície si es comptabilitza amb alguna activitat agropecuària o que fomenti la conservació del sòl i la biodiversitat. I d’altra banda, es determina una distància mínima de 1.000 m entre les diferents plantes.

Seguint amb les condicions d’ordenació, s’estableixen condicions de disseny per als tancaments perimetrals de les plantes.

Continuant amb els elements extensius de les plantes, es proposen condicions de protecció dels sòls d’alt valor agrícola, prohibint la implantació dels parcs solars en els sòls de classe I i II.

Biodiversitat

També s’estableixen condicions de protecció per a la biodiversitat:

- Recollint la prohibició d’implantar plantes en espais del Pla d’espais d’interès natural i de xarxa Natura 2000.

- Prohibint-ne en sòls on s’hagin identificat hàbitats d'interès comunitari, i on s’hagin detectat poblacions d’espècies de flora amenaçada a Catalunya.

- En el cas d’haver-hi fauna protegida detectada, no permetent la instal·lació dels panells fotovoltaics, si l’afectació implica la disminució de la població.

Es prohibeix la instal·lació de plantes solars fotovoltaiques en l’àrea del Paisatge d’atenció especial del Parc Fluvial del Segre. I s’estableixen mesures especials en el Paisatge d’atenció especial de l’Horta de Lleida: superfície màxima de 10 ha i distància mínima entre plantes de 500 m.

Igualment s’ha fixat un perímetre de 200 metres de protecció entorn dels tossals, turons i serres d’interès paisatgístic de l’àmbit rural, en el qual tampoc es podran instal·lar els parcs solars.

També s’estableix l'obligatorietat de reduir l’impacte paisatgístic envers les zones de sòl urbà i urbanitzable residencial.

I, en un mateix sentit, es fixen mesures per tal de no afectar el patrimoni cultural del municipi, establint un perímetre de 100 m al voltant dels elements singulars inclosos al Catàleg dels elements històrics artístics de Lleida i al Catàleg de construccions situades en sòl no urbanitzable. Les plantes solars només podran ubicar-se dins d’aquest perímetre si es justifica la no afectació dels valors de l’element.

Per als elements lineals de les plantes s’estableixen únicament condicions de protecció que van en el mateix sentit que les esmentades per als elements extensius, tot i que no en el mateix ordre. Destacar la voluntat de minimitzar l’impacte dels elements lineals de les plantes, oferint tres alternatives d’implantació: canalitzar i ordenar conjuntament amb les infraestructures existents, preveure corredors al llarg de les infraestructures de comunicació o soterrant-les.


 

Relacionats

Article

Les Nacions Unides han reconegut MES Barcelona com la col·laboració publicoprivada més sostenible d’un total de 70 models que optaven a aquest mèrit.

Article

L’alcaldessa de Barcelona i els alcaldes de Madrid, Sevilla i València, amb el suport del Govern espanyol, han signat la declaració institucional “Ciutats climàticament neutrals el 2030”, que s’emmarca dins de la iniciativa Cities 2030, per promoure formes innovadores de col·laboració entre ciutats, actors i sectors clau perquè accelerin la transformació necessària per arribar a ser ciutats sostenibles, saludables i resilients davant l’emergència climàtica actual.

Article

L’Ajuntament de Reus impulsarà la creació d’una comunitat energètica de fins a 6,2 MWp de potència al polígon Reus que aprofitarà les cobertes d’edificis públics i privats per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques que podran subministrar energia als edificis municipals i a les empreses instal·lades al polígon, en un radi de 500 metres, i aprofitar l’excedent per a produir hidrogen verd.

Butlletí