Els municipis gironins manifesten dificultats per a fer el seguiment de la sostenibilitat

La informació de base que es requereix pel càlcul dels indicadors es troba dispersa en diferents departaments de la Generalitat
Font: Centre per a la Sostenibilitat Territorial
03/05/2008 - 00:00

L'Observatori de la Sostenibilitat de les Comarques Gironines (OSCG), impulsat pel Centre per a la Sostenibilitat Territorial amb el suport de la Diputació de Girona i la Fundació "La Caixa", ha iniciat un programa de seguiment dels indicadors locals de sostenibilitat d'aquells municipis i comarques amb PALS aprovat. Aquest programa calcula un total de 42 indicadors organitzats en 5 blocs: matriu territorial i ecològica, mobilitat i infraestructures, Societat, Economia, i Petjada Ecològica.

Per a la posada en funcionament d'aquest programa, l'OSCG està duent a terme tallers amb els municipis i comarques, en els quals s'exposen i debaten els paràmetres ambientals, econòmics i socials a mesurar. Al llarg de 2008 s'ha previst un total de sis tallers. La setmana passada van tenir lloc els dos primers tallers, a Banyoles (22 d'Abril) i Llagostera (25 d'abril). Van participar un total de 22 representants d'ens locals, així com una representant per part del CILMA i un del Programa de Direcció facultativa dels PALS de la Diputació de Girona.

Els resultats preliminars dels tallers assenyalen, principalment, que els ens locals gironins pateixen importants dificultats a l'hora de disposar de les dades i recursos necessaris per fer el seguiment dels indicadors. D'una banda, les comarques gironines són un entorn amb més d'un 60% dels municipis menors de 1.000 habitants i molts no disposen dels recursos econòmics ni tècnics per assignar un responsable del desplegament dels PALS, així com per l'estudi de les variables de sostenibilitat local.

D'altra banda, la informació de base que es requereix pel càlcul dels indicadors es troba dispersa en diferents departaments de la Generalitat i, en alguns casos, amb incidències relatives a la periodicitat de càlcul, àmbit d'estudi, o secret estadístic, que impedeixen disposar de tota la informació de forma efectiva i actualitzada. Qüestions com l'evolució dels usos del sòl, el cens d'habitatges i el seu preu, o els modes de mobilitat pateixen aquest tipus de problemes. Això suposa que en l'Informe de sostenibilitat municipal que ha de veure la llum enguany un resultat destacat pot ser la manca de resultats, o el fet d'haver d'emprar dades que no han estat actualitzades des de l'any 2001.

Els municipis van manifestar la necessitat que les administracions de major rang s'impliquin en resoldre aquestes problemàtiques, assenyalant concretament la Generalitat per tal que l'IDESCAT, com a organisme responsable de l'estudi de variables estadístiques a Catalunya, integri les variables de la sostenibilitat local en els seus programes. Amb els nous tallers a efectuar es compta poder anar concretant les possibles solucions a la manca de dades en l'àmbit local.

Fruit del càlcul dels indicadors, l'OSCG té previst presentar públicament el proper 5 de juny, dia del Medi Ambient, un Informe preliminar de resultats dels 42 municipis que tenien aprovada l'Agenda 21 a finals de 2007. L'informe s'anirà ampliant amb nous municipis i dades i es publicarà definitivament a finals d'any.

(P)

Els PALS a les comarques gironines

Les Comarques Gironines són una de les regions europees amb un major número de municipis i comarques amb PALS, o Agenda 21 Local, aprovat o en curs (més del 80% del total). Des de 1999 fins l'actualitat 95 municipis gironins ja compten amb aquest Pla (12 Alt Empordà, 24 Baix Empordà, 19 Ripollès, 20 Garrotxa, 8 Gironès, 6 Pla de l'Estany, 5 Selva, 1 Osona) xifra que pot incrementar-se de forma substancial al llarg d'enguany fruit de la recent generació de PALS treballats conjuntament a escala supramunicipal o comarcal. Els PALS estan dotats d'un sistema d'indicadors que permeten identificar aquells aspectes del desenvolupament local que progressen satisfactòriament o insatisfactòriament.

Relacionats

Butlletí