Els municipis de més 100.000 habitants han d'aprovar els seus mapes de soroll abans d'un any

Font: Ecoticias
19/07/2011 - 00:00
La Directiva Europea 2002/49 sobre avaluació i gestió del soroll ambiental obligarà a presentar els mapes estratègics de soroll abans del 30 de juny de 2012 als municipis de més de 100.000 habitants, les carreteres de més de 3 milions de vehicles l'any, les vies de ferrocarril amb més de 30.000 trens l'any i els grans aeroports.

Els mapes estratègics de soroll són una eina de diagnòstic per a l'obtenció d'informació sobre la contaminació acústica en un municipi i la detecció dels punts en què els nivells de soroll són més elevats.

La presentació dels mapes estratègics de soroll per a l'any 2012 es correspon amb la segona fase d'un projecte que inclou 63 municipis o aglomeracions urbanes que aglutinen a 18,9 milions de persones (41% de la població), 16.166 km de carreteres , 1.342 km de vies ferroviàries i 13 aeroports.

Un any més tard i després de l'aprovació d'aquests mapes, les administracions competents hauran d'aprovar els consegüents Plans d'Acció enfront del soroll, que han de contenir les mesures tant correctives com preventives per aturar o atenuar els punts negres del soroll detectats en els mapes.

La primera fase de mapes estratègics de soroll, aprovats el passat 30 de juny de 2007, afectava 19 aglomeracions urbanes de més de 250.000 habitants, cosa que representa un 26,5% de la població. A dia d'avui, les 19 ciutats afectades han lliurat els seus corresponents mapes, si bé, segons la web habilitada a aquest efecte pel Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí, només sis d'elles (Bilbao, Madrid, Santa Cruz de Tenerife -La Laguna, València, Vigo i Saragossa) haurien lliurat els corresponents Plans d'Acció per a la millora progressiva de la qualitat acústica que s'haurien d'haver aprovat un any després, el juny de 2008.

Segons estudis realitzats sobre els mapes de soroll de la primera fase per l'Associació Espanyola per a la qualitat acústica, AECOR, el 32% dels ciutadans estan sotmesos a un nivell de soroll ambiental superior als 55 dBA durant la nit i el 24% reben un impacte que supera els 65 dBA en la mitjana de les 24 hores del dia.

De totes les fonts de soroll que preveuen els mapes de soroll urbans, el trànsit és amb molta diferència la font que afecta un major nombre de persones (al voltant del 30% dels ciutadans), molt per sobre de trens, indústria o trànsit aeri que afecten percentatges inferiors al 1%.

Relacionats

Notícia

La investigació, publicada a la revista ‘Nature Communications Biology’, constata que les praderies mostren lesions greus i permanents als òrgans sensorials després d’haver estat exposades a soroll antropogènic.

Notícia

L'Ajuntament de Terrassa ha aprovat el Mapa Estratègic de Soroll (MES). El MES és una eina de gestió ambiental que avalua l'exposició que té la població al soroll i visualitza els nivells sonors existents, sent la principal base per elaborar, posteriorment, plans de reducció del soroll i plans d'acció per millorar i recuperar la qualitat acústica. 

Article

L’Oficina Tècnica d’Educació i Promoció Ambiental de la Diputació de Barcelona i el Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica de la Generalitat de Catalunya han elaborat una Guia d’aprenentatge i servei (APS) sobre prevenció de la contaminació acústica en equipaments públics per donar suport als centres educatius per dissenyar projectes d’aprenentatge i servei enfocats a millorar la qualitat acústica d’equipaments sensibles.

Butlletí