El Senat aprova el projecte de Llei de mesures urgents en matèria de medi ambient

Sostenible.cat
09/11/2012 - 00:00
Després d'un procés de tramitació de gairebé 6 mesos el Senat va aprovar, el passat 7 de novembre, el projecte de Llei de mesures urgents en matèria de medi ambient; un projecte de Llei transversal que suposa la reforma de quatre textos legislatius referits a l'aigua, els residus, el patrimoni natural i el mercat de valors. L'aprovació s'ha produït gràcies als vots del Partit Popular, majoritari a la cambra, que no ha acceptat cap de les 147 esmenes presentades pels diversos grups de l'oposició

Les implicacions de la reforma són múltiples, particularment en el cas del text refós de la Llei d'Aigües (Reial Decret Legislatiu 1/2001) i, entre d'altres aspectes, comporta modificar certs aspectes de la regulació de les aigües subterrànies i incrementar l'import de les sancions per infracció. També suposa retirar les competències de les Comunitats Autònomes, relatives a policia de domini públic hidràulic en les conques intercomunitàries, que en el seu dia va establir el Reial Decret Llei 12/2011.

Pel que fa a la Llei de residus (Llei 22/2011), s'introdueixen modificacions en relació als sistemes de dipòsit, devolució i retorn, tot especificant  el seu caràcter voluntari. Quant a la Llei de patrimoni natural i biodiversitat (Llei 42/2007) es disposa, entre d'altres temes, que en els llocs on se solapin diverses figures de protecció, la planificació i regulació haurà de coordinar-se i unificar-se en un únic document integrat. 

Finalment, pel que fa a la Llei del mercat de valors (Llei 24/1988), s'introdueix la possibilitat que les empreses que presten serveis d'inversió puguin participar en el sistema de subhastes de drets d'emissió de CO2 que s'ha d'iniciar l'1 de gener de 2013 en el marc de la Unió Europea.

Etiquetes: 

Relacionats

Butlletí