El Pla de Mobilitat Urbana de Castellar del Vallès aposta per la pacificació del trànsit i la bici

Font: Ajuntament de Castellar del Vallès
29/07/2011

L'Ajuntament de Castellar del Vallès ha aprovat el Pla de Mobilitat Urbana (PMU) de Castellar, un document que pretén fer compatibles els diferents mitjans de transport a l'espai públic i que té com a principals objectius la pacificació del trànsit als carrers de la vila, la promoció de la mobilitat interna a peu i en bicicleta i la convivència dels diferents modes de transport. En aquest sentit, el programa d'actuacions conté com a principals prioritats l'ampliació generalitzada de les zones de limitació de la velocitat a 30 km/h i la creació d'una xarxa de vianants i d'una xarxa pedalable.

El Pla conté una anàlisi, una diagnosi i 43 propostes d'actuació relacionades amb diferents apartats. Pel que fa a la mobilitat a peu, les actuacions programades preveuen, entre d'altres, l'ampliació del nombre de carrers de vianants i dels carrers de prioritat invertida, l'eixamplament de voreres, l'ampliació de la xarxa de camins escolars o la supressió de barreres arquitectòniques, adequant el 100% dels passos de vianants.

El segon grup de propostes d'actuació fa referència a la mobilitat en bicicleta. En aquest sentit, s'ha previst la creació d'una xarxa bàsica d'itineraris urbans pedalables de prop de 36.000 metres lineals i la instal·lació de nous aparcaments per a bicicletes. El PMU també preveu, entre d'altres, la creació d'un carril bici segregat a les rondes de Tolosa i Llevant, a la carretera B-124, als carrers de connexió del nucli antic i de vianants amb la plaça de Catalunya i les zones 30, i també a la connexió de les zones 30 de l'Eixample amb la ronda de Tolosa, a més del nucli urbà amb les urbanitzacions de l'Aire-Sol A-B i C, i Sant Feliu del Racó.

Un altre bloc d'actuacions programades fa referència a la mobilitat en transport públic. Així, les propostes que tenen a veure amb aquest aspecte preveuen la millora de parades de transport públic, amb la instal·lació, entre d'altres, de marquesines, senyalització i informació diversa. També s'han previst altres propostes que es duran a terme a llarg termini, com la construcció de noves parades per millorar l'intercanvi modal amb la futura arribada del tren, o la modificació de les línies d'autobús C4 i C6 condicionades a la posada en marxa de la línia Granollers-Terrassa.

Finalment, les propostes relacionades amb la mobilitat en vehicle privat inclouen la limitació de la velocitat dels vehicles a 30 km/hora a tots els carrers veïnals del municipi, la creació d'un pla de sentits únics, de noves places d'aparcament al carrer de Sant Llorenç, i d'un park and ride proper a la futura estació de tren.

D'altra banda, al Pla de Mobilitat s'inclouen també actuacions d'altres administracions, com la construcció de la Ronda del Vallès (Ministeri de Foment), el perllongament de la línia de FGC fins a Castellar del Vallès, el desdoblament de la carretera B-124 entre Castellar i Sabadell, i la creació de noves línies de transport incloses en el Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona (Generalitat de Catalunya), i la conversió en plataforma única del tram urbà de la carretera BV-1249 de Sant Feliu del Racó (Diputació de Barcelona).

El PMU, que és de redacció obligatòria per a tots els municipis de més de 20.000 habitants de la Regió Metropolitana de Barcelona, té una vigència de sis anys. El document és fruit de l'avaluació conjunta de l'Ajuntament, la Diputació de Barcelona, l'empresa GrecCat i els mecanismes de participació ciutadana dinamitzat per l'empresa Edas.

El gruix de les actuacions del Pla de Mobilitat, un 66%, fa referència a la mobilitat a peu. A continuació se situen les propostes programades al voltant de la seguretat viària, que equivalen a un 11% del total, les relatives a la mobilitat en transport públic, que en suposen un 10%, i les que preveuen accions sobre la mobilitat en vehicle privat i aparcaments, equivalents a un 8%. La resta d'actuacions són les relatives a l'aparcament, la mobilitat en bicicleta, al medi ambient i a la sensibilització.

Relacionats

Notícia

La sessió “Construir Ciutats Circulars per afrontar reptes de futur i de la Covid-19" té l'objectiu d'estimular el paper que han de jugar les ciutats en la transició ecològica i el seguiment de les directrius del Pacte Verd Europeu, integrant la sostenibilitat en l’acció local de forma transversal i utilitzant l’Economia Circular i la idea de construir Ciutats Circulars com eines de transformació sistèmica.

Acte
25/11/2020
Mercat municipal Barberà del Vallés. Carrer de la Verge de l'Assumpció, 32

Butlletí