El Parlament aprova la Llei del Canvi Climàtic

27/07/2017 - 13:56

El Parlament ha aprovat aquest 27 de juliol la Llei del Canvi Climàtic, que preveu la creació d'impostos per gravar els grans vaixells i també les activitats econòmiques que contaminen. A més, consolida la taxa a vehicles contaminants. El text, que ha obtingut el suport de tots els grups excepte l'abstenció del PPC, es marca l'objectiu d'aconseguir reduir el 40% de les emissions d'aquí al 2030, el 65% per al 2040 i el 100% per al 2050.

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha destacat que aquesta és una llei de país perquè ha aconseguit un "amplíssim consens", el que fa que sigui "duradora" i que s'apliqui "governi qui governi". "Catalunya ha acreditat que parla el mateix llenguatge que les societats més avançades en la lluita contra el canvi climàtic", ha conclòs.

Amb l’aprovació de la norma, el text arriba al final d’una singladura que va començar l’anterior legislatura i que va aprovar el Govern, en forma de projecte de llei, en el primer Consell Executiu de l’actual. La finalitat és consolidar la feina feta contra el canvi climàtic en els darrers vint anys, especialment des de l’any 2005, i contribuir en el paper decisiu que Europa vol jugar per afrontar amb garanties aquest repte per construir una societat menys vulnerable i més avançada. 
 
La Llei persegueix, bàsicament, cinc finalitats. En primer lloc, aconseguir que Catalunya redueixi tant les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) com la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic, afavorint la transició cap a una economia baixa en carboni i, alhora, transformar el model de producció i accés als recursos naturals i energètics. També reforçar i ampliar les estratègies i els plans que s’han elaborat durant els darrers anys en aquest àmbit, promoure i garantir la coordinació de tots els instruments de planificació sectorial relacionats amb el canvi climàtic i la coordinació de totes les administracions públiques catalanes, i fomentar la participació de la ciutadania, dels agents socials i dels agents econòmics, esdevenir un país capdavanter en la investigació i aplicació de noves tecnologies que contribueixin a la mitigació, i també a reduir la dependència energètica de Catalunya de recursos energètics externs i fer visible el paper de Catalunya al món, tant en els projectes de cooperació com en la participació en els fòrums globals de debat sobre el canvi climàtic.

40% menys d’emissions el 2030

La Llei regula els objectius relatius a les polítiques de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic i en preveu la integració en totes les polítiques sectorials de les administracions públiques. L’administració haurà de ser exemplificadora i aplicar criteris de simplificació i racionalització per eliminar progressivament certes barreres administratives que dificultin el desenvolupament d’actuacions de mitigació i adaptació.

En els objectius d’adaptació al canvi climàtic es recullen els requisits que han de contenir els instruments de planificació i programació sectorials per assolir una bona coordinació, adaptada al nou marc regulador. Es reforça el paper del Servei Meteorològic de Catalunya perquè disposi del millor coneixement en matèria de projeccions climàtiques i regionalització.

Pel que fa a la mitigació, estableix unes fites de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) que afavoriran la transició de Catalunya cap a un model de desenvolupament sostenible. Determina que el nostre país es compromet a assolir l’objectiu de reducció del 40% respecte l’any base per al 2030, del 65% per al 2040 i del 100% per al 2050.

Els pressupostos i la petjada de carboni

Una de les novetats de la Llei són els pressupostos de carboni, que esdevindran un mecanisme de planificació i seguiment per a la integració dels objectius de la llei en les polítiques sectorials. Aquest mecanisme, a més de la quantitat total d’emissions permeses per al conjunt del país, haurà d’indicar quina part correspon als sectors coberts per la Directiva del mercat d’emissions i quina als coneguts com a sectors difusos, no coberts per aquest sistema. Els aprovarà el Parlament, a proposta del Govern, prenent com a base les recomanacions d’un Comitè d’Experts sobre el Canvi Climàtic, organisme que també crea aquesta llei. Els pressupostos de carboni s’establiran per a períodes de cinc anys i s’aprovaran amb una antelació de deu. La realització d’aquest tipus de pressupostos posa Catalunya al nivell dels països més avançats en aquest àmbit, com el Regne Unit.

El Govern haurà d’establir les bases per a un sistema d’avaluació de la petjada de carboni de determinats productes, que desenvoluparà reglamentàriament. Els sotmesos a l’avaluació seran els productes i materials per a la construcció i els productes industrials finals. D’aquesta manera, els consumidors podran decidir la seva adquisició coneixent les emissions associades a la seva producció i al seu transport.

El Fons Climàtic

La Llei crea un fons de caràcter públic, el Fons Climàtic, que ha d’esdevenir un instrument per a l’execució de polítiques i accions de mitigació i d’adaptació. Aquest fons servirà, entre d’altres, per impulsar el foment de les renovables; descentralitzar xarxes i fomentar l’autoconsum elèctric; fomentar els habitatges energèticament eficients i la mobilitat sostenible; l’eficiència i l’estalvi d’aigua; la conservació de la biodiversitat; la modificació de processos de producció; la recerca i la innovació; o la reducció de la vulnerabilitat dels sectors econòmics.

El text introdueix el tema de la fiscalitat ambiental o ecològica per fomentar maneres de produir i consumir més netes, amb menys impactes ambientals i menys malbaratadores d’uns recursos naturals que són escassos. Estableix que les administracions públiques han de gravar les actuacions que fan augmentar la vulnerabilitat o incrementen les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) i han d’incentivar fiscalment les actuacions que afavoreixen l’adaptació al canvi climàtic o la reducció d’emissions.

A més de l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica –creat per la Llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic– la nova Llei afegeix l’impost sobre les activitats econòmiques potencialment més contaminants que generen diòxid de carboni i el relatiu a les emissions portuàries de grans vaixells. Per a l’aplicació d’aquests dos darrers tributs encara cal un important treball fins poder disposar d’una proposta de fiscalitat plenament operativa i s’haurà de fer un desenvolupament legislatiu posterior.

Els ingressos derivats de l’impost sobre els vehicles nodriran a parts iguals el Fons de Patrimoni Natural i el Fons Climàtic, tots dos de nova creació. Els que s’obtinguin del tribut de les emissions de grans vaixells es destinaran al Fons per a la Protecció de l’Ambient Atmosfèric, mentre que els que procedeixin de les activitats aniran íntegrament cap al Fons Climàtic.

Accés a recursos bàsics

La Llei de canvi climàtic inclou, entre les disposicions finals, la garantia d’accés als recursos bàsics d’energia i aigua. La vulnerabilitat d’una població envers els impactes del canvi climàtic, especialment als anomenats fenòmens extrems, com les onades de calor, les de fred o les sequeres, està en gran part determinada per la seva capacitat a accedir a aquests dos recursos bàsics. Els Departaments competents en matèria de benestar social, energia i aigua i, si s’escau, els ens locals, han de definir les condicions i la metodologia que permetin establir el consum mínim d’energia i aigua necessaris així com les tarifes socials que assegurin la cobertura d’aquest mínim vital per a la població en situació de pobresa i risc d’exclusió social.

Organització i referents internacionals

Pel que fa a l’organització, la norma especifica que el Departament de Territori i Sostenibilitat té les competències i les responsabilitats en la planificació i execució de les polítiques climàtiques de Catalunya. Es reforça també el paper de la Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic, òrgan col·legiat que té, entre altres funcions, impulsar accions de caràcter transversal entre els diferents departaments per disminuir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i impulsar-ne l’adaptació als impactes. Alhora, regula la naturalesa, finalitats, composició i funcions del Consell Català del Clima com a òrgan de participació d’organitzacions i institucions representatives d’interessos diversos.

Hi ha pocs referents de lleis semblants en d’altres països del món. A Europa ja existeix a països com França, el Regne Unit i Suècia, a més d’Escòcia, mentre que Austràlia, Costa Rica, Guatemala, Hondures, Mèxic i el Quebec també tenen llei pròpia. El text, sorgit d’un procés de participació, ha estat sotmès a informació pública.


 

Categories: 

Relacionats

Notícia
Els canvis en la mobilitat han reduït les emissions (Efe/Chema Moya)mb mascareta circula en bicicleta per Madrid

Els canvis en la mobilitat han reduït les emissions (Efe/Chema Moya)mb mascareta circula en bicicleta per Madrid

El transport de superfície, l'energia i la indústria són responsables, conjuntament, del 80% de la reducció

Article

El Programa d’acords voluntaris per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) ofereix eines, suport i reconeixement a aquelles organitzacions que tenen instal·lacions i/o operacions a Catalunya i que de manera voluntària volen establir un compromís per a reduir les seves emissions de GEH.

Notícia
L’objectiu és assolir la neutralitat d'emissions com a molt tard el 2050

El text, fruit d’un procés de participació, articula la resposta del país al desafiament del canvi climàtic, en un context de reactivació de l’economia enmig de la crisi de la COVID-19. Vol orientar l’acció per la transició ecològica, integrant objectius i eines i minimitzar impactes negatius per a l'economia, la societat i els ecosistemes.

Butlletí