El paper de la prevenció de residus en la lluita contra el canvi climàtic

El sector dels residus és responsable del 4% del total d'emissions de GEH a Catalunya
Font: Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona
23/11/2009

El clima és un fenomen planetari que té la seva expressió a escala local. Tot i que el canvi climàtic és un problema global, les seves repercussions afectaran clarament l'esfera local. El canvi climàtic és una certesa inequívoca i, entre molts d'altres factors, la (incorrecta) gestió dels residus municipals hi contribueix en un percentatge apreciable.

A Espanya es van emetre l'any 2006: 442,32 milions de tones (Mt) de CO2 eq. Això suposa un augment  respecte l'any base de més del 50% i unes emissions per càpita de 9,8 tones per habitant.

Les emissions a Catalunya pel 2007 s'estimen en 8,22 tones per habitant, de les quals un 4% s'assignen al sector dels Residus, majoritàriament a les emissions de metà associades als abocadors. Les emissions difuses, dins les quals s'inclouen les dels residus, suposen un 58% del total d'emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) a Espanya i són les que més han crescut.

En l'informe adjunt es poden consultar les dades de forma més àmplia i les accions generals que sobre prevenció de residus es preveuen endegar a escales supralocals, però de forma resumida la prevenció de residus pot jugar un paper en la lluita contra el canvi climàtic a través de la reducció de la generació de residus i la reducció de l'abocament final, especialment de residus biodegradables a través del foment de la recollida selectiva de la matèria orgànica.

Per altra banda, els governs locals han de fer front al repte que suposa el canvi climàtic i convertir el problema en una oportunitat en el sentit de formular polítiques d'abast municipal que fins i tot vagin més enllà de les obligacions derivades dels acords internacionals. Aquest és el sentit del Pacte dels alcaldes i alcaldesses i dels Plans d'Acció per l'Energia Sostenible (PAES) que el desenvolupen.

L'Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona promou l'adhesió dels municipis al Pacte d'alcaldes i alcaldesses i els ofereix suport tècnic i econòmic per al desenvolupament dels Plans d'acció per l'energia sostenible (PAES).

Els PAES inclouen les emissions de GEH produïdes per l'activitat en diversos àmbits, sobretot difuses inclosos els residus. S'avaluen, en aquest cas, les emissions associades als residus que es destinen a dipòsits controlats, amb o sense recuperació de biogàs, a les plantes de valorització energètica i, en menor mesura, les emissions associades al compostatge i la metanització; també es compten com a estalviades les emissions associades al reciclatge de vidre, paper i envasos.

Les emissions mitjanes dels PAES fins ara aprovats es situa a les 4,43 tones per habitant i any. Les emissions associades a la gestió dels residus per part del municipi poden suposar entre l'1 i el 29% de les emissions totals de l'àmbit PAES, la majoria de casos es situarien entorn el 5-15%.

Els PAES proposen accions per reduir també les emissions associades als residus:

- Accions directament vinculades a la prevenció en la generació de residus, com la redacció de Plans locals de prevenció de residus, l'impuls a Programes de compostatge casolà, accions sobre adquisició de béns i serveis amb criteris ambientals a través de Plans municipals de compra verda, campanyes informatives generals o sobre la reducció de bosses de plàstic als comerços,, incentivar la reparació i reutilització, etc.

- Accions vinculades a la prevenció en la reducció en l'abocament final de residus biodegradables a través de l'aprofitament del biogàs de l'abocador, de la implantació o millora de la recollida selectiva de la matèria orgànica, autogestió o millora de la recollida de les restes vegetals i de poda, impuls d'ordenances sobre recollida selectiva de residus, millora de la recollida selectiva comercial, implantació de noves deixalleries més properes en zones del nucli urbà, ampliar la recollida selectiva en edificis municipals, campanyes d'educació ambiental, etc.

Les accions dels PAES associades als residus estimen reduccions d'entre el 4% fins a casos de més del 40% del total de les emissions de l'àmbit PAES. Per tant, les accions dels PAES associades als residus poden tenir un paper relativament important per assolir l'objectiu del Pacte d'Alcaldes de reducció de les emissions un 20% l'any 2020.

Etiquetes: 

Relacionats

Notícia

Els dies 3 i 6 de febrer els Mercats Municipals del Sagarra i Singuerlín a Santa Coloma de Gramenet estan acollint, respectivament, la quarta edició de la campanya “La bossa o la vida”, en horari de 8:30 a 13:30 h. El propòsit final és la sensibilització tant a comerciants com a ciutadania del consum excessiu de bosses de plàstic i les  nefastes conseqüències pel Medi Ambient.  

Notícia

El Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha iniciat una nova campanya per a la reducció de residus, amb tallers i recursos a les escoles. Aquest més de març s’ofereixen tallers a l’alumnat de primer de primària de totes les escoles del municipi, amb educadores i educadors ambientals.

Butlletí