El nou el Pla de Mobilitat Urbana de Reus defineix l’estratègia per avançar cap a una mobilitat sostenible

22/09/2022 - 10:33

L’Ajuntament tanca la fase de participació del Pla de Mobilitat Urbana amb la convocatòria d’una audiència pública que s'ha celebrat el 20 de setembre, S'ha presentat el document que defineix l’estratègia i el programa d'actuacions per a la planificació de la mobilitat a la ciutat i avançar cap a una mobilitat veritablement sostenible en l’horitzó 2035.

El document és fruit dels criteris plantejats pel Govern de Reus, debatuts a la Comissió Especial de Mobilitat Sostenible, de la qual són membres tots els grups municipals, i s’han obert a la participació de representants d’entitats vinculades a la mobilitat.

Pla de Mobilitat Urbana proposa noves solucions als canvis que s’han produït des de la redacció del l'actual Pla, el 2010, fins ara en relació a les modalitats de transport, mobilitat més sostenible, tendència a la reducció del vehicle privat, irrupció de noves mobilitats, etc..., i, especialment, als reptes en matèria de sostenibilitat.

La revisió del Pla de Mobilitat Urbana ha permès assolir els objectius fixats:

 • Planificar una xarxa de vianants i detallar les actuacions necessàries en cada zona i carrer de la ciutat analitzades a partir de les mancances.
 • Planificar un condicionament i ampliació de xarxa per a bicicletes.
 • Programa de millora del transport públic, valorant la proposta de creació d’una xarxa urbana i interurbana de servei de transport públic.
 • Jerarquització de la xarxa viària, creant les condicions per tal que cada vial tingui unes intensitats de circulació i velocitats admissibles a l’entorn, aplicant polítiques de moderació del trànsit.
 • Planificar la dotació d’aparcaments dins l’àmbit d’estudi, tot pensant en les mancances tant per a residents com per a vehicles forans.
 • Recull de propostes sobre pacificació del trànsit.
 • Impuls de la mobilitat sostenible.

 El nou Pla de Mobilitat Urbana sintetitza les actuacions en 11 paquets:

 • Creació d’una Zona de Baixes Emissions.
 • Consolidació de la mobilitat activa.
 • Pacificació d'entorns escolars, equipaments i altres espais públics sensibles.
 • Assoliment d’una accessibilitat universal.
 • Expansió d’una infraestructura connectada, còmoda i segura per a bicicletes i VMP.
 • Millora del transport públic urbà i potenciació de la intermodalitat.
 • Desenvolupament d'infraestructures metropolitanes.
 • Racionalització de l'aparcament i millora de l'eficiència del transport motoritzat.
 • Implementació d’una logística urbana més sostenible.
 • Polítiques de seguretat viària amb Visió Zero.
 • Promoció d’una mobilitat més sostenible.

Creació d’una zona de baixes emissions

La implantació d'una Zona de Baixes Emissions, una mesura a la qual hi estan obligats tots els municipis de l'Estat de més de 50.000 habitants, suposa limitar l'accés dels vehicles més contaminants en determinades àrees del municipi. És una mesura enfocada a reduir els nivells de contaminació atmosfèrica i acústica generats pel transport privat motoritzat, així com els nivells de congestió, limitant l’entrada als vehicles més contaminants, especialment els dels no-residents.

Actuacions proposades:

 • Implantació d’una Zona de Baixes Emissions.
 • Desenvolupament d’un Pla per a la Millora de la qualitat de l’aire.
 • Seguiment del Pla d’Acció en matèria de contaminació acústica.

Consolidació de la mobilitat activa

Amb l'objectiu de reforçar aquells mitjans de transport més eficients i amb major benefici per a la salut de les persones, com anar a peu o en bicicleta, el pla proposa continuar les tasques de pacificació de les vies urbanes.

Actuacions proposades:

 • Consolidació de l'espai per a vianants als principals eixos de desplaçaments a peu.
 • Millora de les rutes urbanes de passeig i recreatives.
 • Potenciació de la integració dels itineraris rurals amb la trama urbana.
 • Connexió i promoció de rutes i camins interurbans.
 • Millora de la senyalització de camins verds i rutes ciclistes.
 • Avaluació de la continuïtat de l'eix de mobilitat activa a través d'una passarel·la entre el Pg. de Sunyer i la Boca de la Mina.
 • Construcció del pas subterrani cívic "Pas Ciutat" a l'indret de la futura estació de Bellissens.

Pacificació d'entorns escolars, equipaments i altres espais públics sensibles

Per pacificar el centre urbà, el pla anterior proposava actuacions com la pràctica restricció de la circulació al raval Santa Anna, la qual ja s'ha executat. El document proposava altres mesures que no s'han realitzat. El nou pla recupera aquestes mesures i se n'ideen de noves per evitar definitivament el trànsit al tomb de ravals.

Actuacions proposades:

 • Restricció del trànsit al casc antic únicament a veïns i serveis d’emergència.
 • Restricció de la circulació pels ravals de Jesús i Martí Folguera.
 • Restricció de la circulació pel Raval de Sant Pere.
 • Pacificació del carrer del Roser entre Riera Miró i plaça Catalunya.
 • Pacificació de la Plaça del Pintor Fortuny.
 • Prova pilot de pacificació d'entorns escolars.

Assoliment d'una accessibilitat universal

S’hi inclouen mesures basades en el principi que l'espai públic sigui còmode i senzill d'usar per a tot tipus de persones. Les línies generals es troben recollides al pla Reus Ciutat Inclusiva, el qual detalla les especificitats tècniques que han de tenir diferents elements de la via (voreres, guals, passos de vianants, etc.) per resultar accessibles pera tota la població. Aquest pla proposa continuar executant el document, però amb especial atenció a aquells indrets de la xarxa primària i secundaria de vianants que encara no hagin estat adaptats.

Actuacions proposades:

 • Millora de l'accessibilitat a la via pública.
 • Pla d'incorporació de simbologia i pictografia viària per a les persones amb discapacitat intel·lectual i TEA.
 • Adaptació de les parades de busos urbans a persones amb discapacitat visual.
 • Seguiment per millorar l'accessibilitat de la flota d'autobusos interurbans.
 • Eliminació del mobiliari urbà perillós.
 • Desenvolupament del pla Reus Ciutat Inclusiva.
 • Desenvolupament del Pla d'Acció per a l'Ordenació Urbanística des de la perspectiva de gènere i feminista.

Expansió d'una infraestructura connectada, còmoda i segura per a bicicletes i VMP

Les mesures d'aquest paquet van enfocades a fer de Reus una ciutat totalment ciclable. La seva orografia plana, el fet que la majoria de carrers (a excepció del centre) tinguin una secció ampla i la posada en marxa del servei de bici compartida fan preveure un creixement continu de l’ús de la bicicleta.

Actuacions proposades:

 • Augment de l'oferta d'aparcabicis i VMP a la via pública.
 • Augment i promoció de l'oferta d'aparcabicis i VMP fora de la via pública.
 • Desplegament de la xarxa de carrils bici.
 • Adhesió a l’Estratègia Catalana de la Bicicleta 2020-2025.

Millora del transport públic urbà i potenciació de la intermodalitat

Reus té el repte de desenvolupar-se com a gran ciutat i vertebrar-se amb el territori tenint un entorn geogràfic i polític menys afavoridor que la resta de grans ciutats que són capitals de província. Tanmateix, la seva posició al Camp de Tarragona, una àrea en procés de metropolitanització, fa preveure un gran potencial de creixement del transport públic.

Actuacions proposades:

 • Instal·lació d'aparcabicis segurs als nodes intermodals.
 • Implantació i expansió del sistema de bicicleta compartida.
 • Reconfiguració de la xarxa de bus.
 • Estudi de la viabilitat d'un sistema de bus a demanda.
 • Estudi de girs, preferències i prioritats dels busos.
 • Reubicació de les parades de bus urbà i interurbà.
 • Millora de la coordinació del bus interurbà.
 • Revisió de les llicències de taxis.
 • Estudi de reubicació de les parades de taxi.
 • Regulació de les flotes VTC i el seu rol envers el taxi.
 • Coordinació amb les activitats culturals i populars per evitar al màxim afectacions al transport públic.
 • Estudi de la viabilitat d'incorporar espai per a bicicletes en els busos interurbans.

 Desenvolupament d'infraestructures metropolitanes

Reus ha de garantir la seva integració i vertebració al Camp de Tarragona; entre si i amb l'exterior. En aquest paquet de mesures es defineixen els principals àmbits en termes de grans infraestructures metropolitanes.

Actuacions proposades:

 • Reforma de l'estació d'autobusos.
 • Definició de l'estratègia per a les noves concessions del bus interurbà.
 • Anticipació en la definició, ubicació i connectivitat intermodal amb Reus de la nova Estació Intermodal del Camp de Tarragona de l'AVE.
 • Anticipació en la definició i connectivitat intermodal de la nova estació de RENFE Bellissens.
 • Seguiment de les connexions de les vies de ferrocarril.
 • Anticipació en la definició, ubicació i connectivitat intermodal del Tram Camp.
 • Estudi d'usos de l'antiga via Reus - Roda de Barà fins l'estació de l'AVE Camp de Tarragona.

Racionalització de l'aparcament i millora de l'eficiència del transport motoritzat

Inclou propostes per racionalitzar l'ús i l'espai que ocupa el cotxe. Es busca reduir els impactes negatius del vehicle privat sobre el medi ambient, la salut i el benestar, i impulsar un nou model de mobilitat. Un nou model on el cotxe també hi serà present però d'una manera menys perjudicial, i cedint lloc a altres mobilitats i reduint les seves emissions.

Actuacions proposades:

 • Promoció dels pàrquings soterrats.
 • Disminució de l'oferta d'aparcament en superfície del centre urbà.
 • Augment de la zona blava d'aparcament dins el primer i segon cordons.
 • Revisió de les ràtios d'aparcament del PGOU.
 • Estudi de la implantació d'aparcaments dissuasius fora de la ZBE.
 • Expansió de la xarxa de punts de recàrrega del vehicle elèctric.
 • Revisió dels cicles semafòrics.
 • Estudi d'ubicació d'un aparcament d'autocaravanes.
 • Pla de millora d'estacionaments de motos.
 • Construcció d'un nou aparcament públic subterrani a l'antiga cotxera d'Hispania.
 • Seguiment de les infraestructures viàries definides en el PGOU.
 • Millora de la gestió de les rotondes.

lmplantació d'una logística urbana més sostenible

Són propostes per millorar la sostenibilitat de la logística urbana. En primer lloc, es recomana l'impuls d'un Pla de Logística Urbana Sostenible. En segon lloc, la implantació de la ZBE ha de plantejar si es restringeix l'accés a determinats vehicles de distribució de mercaderies contaminants. Això pot anar acompanyat d'una conversió d'equipaments actuals a centres logístics d'última milla, que permetrien a vehicles menys contaminants com cargobikes o petits vehicles elèctrics fer el repartiment final.

Actuacions proposades:

 • Desenvolupament d'un Pla de Logística Urbana Sostenible que potenciï el repartiment d'última milla.
 • Estudi de restricció d'accés a determinats vehicles.
 • Incorporació de noves tecnologies per realitzar la gestió de DUM.
 • Estudi de conversió d'espais municipals subterranis en centres logístics d'última milla.

Polítiques de seguretat viaria amb Visió Zero

En aquest paquet de mesures es proposen actuacions dirigides a aconseguir una Visió Zero, és a dir, a aconseguir 0 víctimes mortals i 0 víctimes greus en accidents de transit.

Actuacions proposades:

 • Desenvolupament i seguiment dels Plans Locals de Seguretat Viària
 • Realització d'actuacions en els punts de percepció de risc.
 • Millora de la seguretat viària a les cruïlles.
 • Consolidació de Reus Ciutat 30.

 Promoció d'una mobilitat més sostenible

Recull propostes i actuacions que poden ajudar a complir els objectius de convertir Reus en una ciutat amb una mobilitat més segura i sostenible. L'Ajuntament ha de donar suport a aquelles iniciatives ciutadanes que ajudin a transformar la mobilitat cap a un model més sostenible. Al mateix temps, ha de crear aliances amb els sectors d'activitat econòmica per impulsar una mobilitat més sostenibles mitjançant Plans de Desplaçament d'Empresa, en especial en els polígons d'activitat econòmica.

Actuacions proposades:

 • Potenciació de la iniciativa Bicibús existent.
 • Promoció d'un Pla de Desplaçaments d'Empresa a l'Ajuntament, empreses públiques i de servei públic.
 • Inclusió de mecanismes que premiïn durant els processos de licitacions les empreses amb Plans de Desplaçament .
 • Promoció dels Plans de Desplaçaments d'Empresa.
 • Millora de la connectivitat dels polígons d'activitat econòmica.
 • Renovació de la flota municipal per vehicles més sostenibles.
 • Facilitació de l'accés a les dades obertes en matèria de mobilitat.
 • Ús de la infraestructura de càmeres i recollida de dades per millorar la gestió de la mobilitat.
 • Millora de la comunicació municipal oficial pel què fa a les actuacions en mobilitat.
 • Promoció del Pla de Mobilitat Escolar.

 

Municipis: 

Relacionats

Article

Aigües de Reus ha presentat aquest dimarts, 12 de març el nou projecte de recuperació de la Bassa Nova, a l’entorn del passeig de la Boca de la Mina, que en breu es posarà a exposició pública i posteriorment es traurà a licitació per segon cop després que un primer concurs quedés desert a principi de 2023

Notícia

Un servei 24 hores, 365 dies a l’any, 250 bicicletes i 21 estacions repartides per la trama urbana. Les dades de l’estrena de la primera fase del servei públic de bicicleta compartida impulsat des de l’Ajuntament de Reus amb l’encàrrec a l’empresa municipal Reus Mobilitat i Serveis.

Notícia

 La nova norma municipal, aprovada en sessió plenària del passat 18 de novembre, ha de fomentar el transport i la mobilitat sostenible a la ciutat.

Butlletí