El món municipal es prepara per al nou Pacte d'Alcaldes pel Clima i l'Energia

Ambientòloga, consultora ambiental especialitzada en comunicació i ecodisseny. Quincalla.org
18/01/2016 - 00:00

La inclusió de l'adaptació al canvi climàtic i el nou objectiu d'un 40% de reducció de les emissions per al 2030 respecte l'any base (2005) són les novetats del 'Nou Pacte dels Alcaldes pel Clima i l'Energia, una oportunitat per a l'eficiència energètica i la lluita contra el canvi climàtic' dels municipis.

La Jornada sobre aquest nou pacte, celebrada el passat 14 de gener, ha resultat de gran interès tant per als antics signataris com per als municipis que es vulguin afegir, ja que des de novembre de 2015 no hi poden haver noves adhesions a l'antic pacte però sí al nou. Un nou Pacte on l'adaptació s'incorpora de manera transversal, maximitzant els objectius de reducció d'emissions tot cercant la minimització de riscos ambientals, socials i econòmics. 

En Valentí Junyent, Diputat delegat d'Espais Naturals i Medi Ambient, ha inaugurat la ‘Jornada sobre el nou Pacte dels Alcaldes pel Clima i l'Energia' a la qual han assistit nombrosos representants municipals interessats en conèixer de primera mà els detalls d'aquests nous Plans i el suport que la Diputació de Barcelona ofereix als que ho vulguin implementar. En pocs minuts la sala s'ha omplert completament, i s'han hagut d'habilitar més seients. En Miguel Morcillo, de l'Oficina Europea del Pacte d'Alcaldes (CoMo), ha explicat en què consisteix el Nou Pacte d'Alcaldes pel Clima i l'Energia amb una presentació amb nombroses dades, objectius compartits i detalls del procés d'implementació a nivell europeu i local.

L'Estat actual dels PAES, vers la superació de l'objectiu 20/20/20 ha estat el tema central de la ponència de Ramon Rabella, Cap de l'Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat de la Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona. Segons en Rabella, les 69 revisions efectuades a PAES existents mostren una forta tendència a la reducció d'emissions i de consum d'energia, tot i que queda un important espai de reducció i d'accions per executar, especialment les de la producció local d'energia. Com a conclusió global es considera que 'l'objectiu d'una reducció del 40% l'any 2030 no és un objectiu forassenyat'. Entrant en números més concrets, el 91% dels municipis han assolit una reducció en el consum d'energia (i un 25% d'aquesta reducció és major del 15%) i en el 94% han reduït les emissions (i en un 45% dels municipis és superior al 15%). Un 70% del municipis tenen un grau d'execució per sobre del 25%. Un 16% dels municipis tenen un grau d'execució per sobre del 50%. 

La pregunta de molts municipis, però, és com incloure l'adaptació al canvi climàtic en els nous Plans d'Acció? Carme Melcion, de l'Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat, ha respost a aquesta pregunta presentant els Plans d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC, a partir d'ara) i les accions directament vinculades que l'Ajuntament interessat haurà d'aplicar en el seu municipi:

  1. Accions a dur a terme per l'Ajuntament en base als serveis que presta i a les seves competències. A les visites als equipaments s'inclourà una avaluació dels consums d'aigua i de les instal·lacions per valorar accions específiques. En el PAESC s'inclourà un apartat amb els consums d‘aigua municipals, per equipaments, reg i neteja viària i altres usos (per exemple dutxes de platja) amb la intenció de poder incloure mesures el més concretes possible.
  2. Accions que impliquen una actuació indirecta de l'Ajuntament (de promoció, impuls o d'ajuda) i que els han de dur a terme la ciutadania, les activitats econòmiques i en definitiva els agents socioeconòmics del municipi. Accions relatives al consum de productes locals en són un exemple.
  3. Accions d'especial interès en el municipi però que són competència d'un ens supramunicipal.

També s'ha destacat que si és un municipi gran, amb estructura complexa, cal treball transversalment, parlar amb diferents àrees o departaments que han de proposar accions, i prioritzar la integració de les accions en plans existents. Perquè el PAESC no ha de ser un Pla més, sinó que s'ha de plantejar com una planificació estratègica a consensuar i impulsar conjuntament des de les diverses àrees dels Ajuntaments, atès que el canvi climàtic i l'adaptació a aquest és un fenomen que afecta a tot el municipi. Finalment, en Melcion, ha llistat les dificultats i també les oportunitats lligades a la realització d'aquest pla, insistint que no ha de ser un pla més.

Granollers i Sant Cugat han estat dos dels municipis convidats per explicar la seva experiència en la inclusió de l'Adaptació al canvi climàtic. En Quim Comas, de l'Ajuntament de Granollers, ha explicat la seva experiència municipal d'incorporació de l'adaptació en el planejament existent. Encara ara es troben en procés de Diagnosi i identificació d'accions i mesures concretes amb l'objectiu de disposar, en uns mesos, d'un conjunt d'actuacions, amb costos i beneficis, en un format que els hi permeti una implementació ràpida i àgil per part de totes les àrees tècniques implicades. Per la seva banda, Gemma López, de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, que ja compta amb un Pla Local d'Adaptació al Canvi Climàtic, ha compartit la seva experiència centrant-se en com s'ha enfocat la seva elaboració, la implicació de les diferents àrees, les diverses actuacions i com ho està afrontant l'Ajuntament.

Per finalitzar la sessió, en Ramon Rabella ha explicat què ofereix la Gerència de Serveis de Medi Ambient als municipis que desitgin adherir-se a l'objectiu 40/30. El suport de la Diputació de Barcelona per tenir un PAESC s'ha resumit en quatre àmbits: tècnic, econòmic, material i altres (calaix de sastre). S'ha insistit en la consulta del Catàleg de serveis, actualment ja obert, on s'especifiquen detalls, dates de presentacions, ajuts assumibles, etc. Concretament, en el Catàleg de serveis de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat es poden consultar els recursos de la Diputació per a la inclusió de l'Adaptació al canvi climàtic en els planejaments municipals.

Etiquetes: 

Relacionats

Butlletí