El govern estatal aprova el codi tècnic d'edificació, una eina clau per a l'estalvi energètic

20/03/2006 - 00:00
El consell de ministres de divendres, 17 de març, va aprovar finalment el codi tècnic d'edificació, un paquet normatiu llargament esperat pel gran potencial d'estalvi energètic i de recursos que pot suposar la seva aplicació, que serà un fet d'aquí a un any per als nous edificis i les rehabilitacions. Segons les estimacions del govern estatal, la implantació de les exigències energètiques introduïdes suposarà, per a cada edifici, un estalvi d'un 30-40% i una reducció d'emissions de CO2 per consum d'energia d'un 40-55%. El nou codi tècnic d'edificació (CTE) aplega les normes que afectaran a partir d'ara la construcció de nous immobles a l'estat espanyol; un paquet normatiu llargament esperat pel gran potencial d'estalvi energètic i de recursos que pot suposar la seva aplicació. Divendres, 17 de març, finalment el consell de ministres el va aprovar, després d'alguns ajornaments. Aquesta nova norma, que regularà la construcció de tots els edificis nous i la rehabilitació dels existents, tant els destinats a habitatges com els d'ús comercial, docent, sanitari esportiu, industrial o sociocultural, introdueix elements nous sobre materials i tècniques de construcció per a assolir edificis més segurs i eficients des del punt de vista energètic i estableix requisits que abasten des de la funcionalitat fins als relatius a la seguretat i habitabilitat. Segons va dir la ministra d'Habitatge Antonia Trujillo, el codi 'no té per què afectar gaire el preu final dels pisos' i va apuntar un increment de menys d'1 % del preu. La ministra creu que aquest encariment es pot compensar amb l'estalvi energètic que suposaran els nous pisos 'ecològics'. El codi obligarà que tots els pisos que es comencin a construir d'aquí a un any siguin sostenibles i se suma -i complementa- d'aquesta manera al decret d'ecoeficiència aprovat pel govern de la Generalitat el febrer. L'executiu socialista que el codi suposa "la reforma més important en matèria d'edificació des de l'aprovació de la Constitució". El reglament també s'harmonitza amb les disposicions comunitàries en aquest àmbit. El CTE entrarà en vigor després de la seva publicació al BOE. Hi haurà un període d'aplicació voluntària de dotze mesos, tret del que afecta l'estalvi energètic i la seguretat contra incendis. En aquest cas, el termini d'aplicació començarà al cap de sis mesos. L'estructura del codi s'ha ordenat entorn de dues parts: la primera, defineix el contingut, objecte i àmbit d'aplicació del projecte i els anomenats "Documents Reconeguts". La segona part està formada per una sèrie de "Documents Bàsics" on es recullen les exigències que han de complir els edificis. Així es regulen les exigències bàsiques per a seguretat estructural, per a seguretat en cas d'incendi, per a seguretat d'utilització, per a higiene, salut i protecció del medi ambient i per a estalvi d'energia. Les principals innovacions, definides en un comunicat pel propi Ministeri són:
Edificis amb més seguretat en les seves estructures: la nova regulació de les estructures d'edificis suposa un reforç per al sistema de segur decenal de danys i implica un important avanç en el procés de convergència amb la normativa europea. En aquest document bàsic s'estableixen qüestions relacionades amb les bases de càlcul, l'edificació, els fonaments i les estructures d'acer. A més s'elimina el buit reglamentari existent en relació amb les estructures de fusta, que suposava un obstacle per a la utilització d'aquest material, que en tot cas ha de comptar amb certificat de fusta sostenible. Edificis amb major seguretat en els incendis: En el document s'estableixen mesures per a impedir la propagació d'un incendi, tant interior com exterior a l'edifici; es facilita l'evacuació d'ocupants de l'edifici en condicions de seguretat; es preveu la instal·lació de sistemes de detecció, control i extinció; es millora la intervenció dels bombers i es regula la resistència al foc de l'estructura. A més, enaquest Document bàsic s'estableixen les condicions de reacció i resistència al foc que han de complir els elements constructius. Edificis amb major seguretat en el seu ús: major protecció a les persones. Aquest Document se centra en la prevenció i reducció dels riscos que es produeixin accidents en els edificis. Es regulen els riscos més freqüents com són les caigudes per relliscada, els accidents derivats d'una il·luminació inadequada o els accidents derivats de la presència de vehicles en moviment. Más que imposar noves limitacions al disseny, l'aplicació d'aquest document modifica determinades pautes de disseny que provocaven riscos cada vegada majors per als usuaris dels edificis, com les baranes inadequades o inexistents, els sòls excessivament relliscosos o les escales el disseny de les quals augmenta el risc de caigudes. Edificis més saludables: El document de salut, higiene i protecció del medi ambient cobreix un àmbit que no tenia prou normativa. En les seves seccions tracta d'afrontar diversos problemes de l'edificació a l'estat espanyol que afecten a la higiene i salut de les persones i a la protecció del medi en l'entorn edificatori. Així, en la seva secció corresponent, pretén disminuir el nombre de problemes de patologia per humitat a causa del mal disseny constructiu i manteniment de sòls, murs enterrats, façanes i cobertes. S'estableixen mesures que afavoriran l'estalvi de l'aigua en els edificis per a contribuir a l'estalvi d'aquesta mitjançant l'adequat disseny i càlcul d'aquestes instal·lacions, actualitzant la reglamentació preexistent que data de l'any 1975. En aquest document de salubritat es recull també regulació relacionada amb la qualitat de l'aire interior, establint la sortides de fums i gasos de la combustió per les cobertes dels edificis. Així la normativa fa referència a les instal·lacions de ventilació a fi d'arribar a una qualitat d'aire interior acceptable, tenint en compte la compatibilitat amb l'estalvi d'energia i l'atenuació acústica. D'aquesta manera, haurien d'instal·lar-se ventiladors o aspiradors hídrics en els edificis per a la seva ventilació i haurien d'instal·lar-se detectors de diòxid de carboni en garatges de més de 30 metres.. Finalment, aquest document també s'ocupa dels problemes de salubritat i ambientals ocasionats per la mala gestió i falta de reciclatge dels residus ordinaris, tot facilitant la recollida porta a porta i mitjançant sistemes més sostenibles. Edificis més sostenibles i eficients energèticament: El Document Bàsic d'estalvi d'energia és un dels instruments de les noves polítiques energètiques i ambientals del Govern. Té com objectiu aconseguir un ús racional de l'energia necessària per a la utilització dels edificis, reduint el seu consum energètic i utilitzant per a això fonts d'energia renovable. Així la normativa estableix l'obligació d'incorporar criteris d'eficiència energètica i l'ús d'energia solar, tèrmica o fotovoltaica en els nous edificis o en aquells que es vagin a rehabilitar. El Document Bàsic que ho regula conté quatre exigències energètiques bàsiques: limitació de la demanda energètica, on s'estableixen els valors límit per als tancaments dels edificis (façanes, vidres, cobertes, etc.); eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació, on es fixen per primera vegada en la normativa espanyola, uns requisits a complir per aquestes instal·lacions sobretot per a edificis del sector terciari; l'exigència relativa a la contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària obliga que la producció d'aigua calenta sanitària es realitzi amb un aportació obligatoria d'energia solar tèrmica que variarà entre un 30% i un 70% en funció del volum diari previst d'aigua calenta demandat; i la contribució fotovoltaica mínima d'energia elèctrica, que estableix que en els nous edificis del sector terciari d'una determinada superfície (en el cas de les oficines, per exemple, per sobre de 4.000 m2, una part de les necessitats elèctriques siguin cobertes per energia solar generada per una instal·lació fotovoltaica). Segons estimacions de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), la implantació de les exigències energètiques introduïdes en el nou CTE suposarà, per a cada edifici un estalvi d'un 30-40% i una reducció d'emissions de CO2 per consum d'energia d'un 40-55%.
Al costat del Codi Tècnic de l'Edificació s'aprova també la creació i constitució del Consell per a la Sostenibilitat, Innovació i Qualitat de l'Edificació (CSICE), amb la participació de totes les Administracions Públiques, representants dels agents de l'edificació i associacions representatives dels ciutadans. Durant la fase d'elaboració, s'ha seguit un procediment de participació que ha assegurat, segons el govern estatal, 'una àmplia presència de tot el sector, amb la col·laboració de més de 800 experts, organismes, Comunitats Autònomes i corporacions locals que han aportat gairebé 3.000 suggeriments que, en bona part, han estat incloses en la redacció final'. Més informació, aquí.

Relacionats

Butlletí