El Govern espanyol actualitza la normativa per regular la contaminació de l'aire

Font: Europapress i Ecologistes en Acció

31/01/2011 - 00:00

El Consell de Ministres ha aprovat aquest 28 de gener dos Reials Decrets per regular les activitats potencialment contaminants de l'atmosfera i per a la millora de la qualitat de l'aire que obliga a vigilar els nivells d'amoníac en aire a les estacions de fons regional i en les estacions de trànsit de ciutats amb més de 500.000 habitants.

A més, entre les novetats s'inclou l'obligatorietat per a les partícules de mida inferior a 2,5 micres (PM2,5) d'acord amb la Directiva 2008/50/CE relativa a la qualitat de l'aire ambient i per a una atmosfera més neta a Europa. Amb aquests dos reials decrets, es trasllada l'esmentada directiva comunitària i es crea un marc normatiu que simplifica, adapta i actualitza la normativa de qualitat de l'aire encara vigent.

Així, els dos reials decrets desenvolupen la Llei 34/2007 de Qualitat de l'Aire i Protecció de l'Atmosfera i faciliten a les autoritats competents el seu compliment a través d'un articulat que unifica tota la normativa vigent en aquesta matèria. El Govern assenyala que les comunitats autònomes han participat de manera activa en l'elaboració de les dues i que tindran "àmplies competències" en la seva aplicació.

Concretament, el Reial Decret sobre la millora de la qualitat de l'aire defineix i estableix els objectius de qualitat de l'aire per a cada un dels contaminants regulats en aquesta norma. Així mateix, regula la forma d'avaluar la qualitat de l'aire a tot el territori (a través de mesuraments i de modelització) i la manera de procedir en la gestió posterior, d'acord amb els resultats obtinguts en aquesta avaluació. Igualment, estableix la informació a intercanviar entre les administracions (local, autonòmica, nacional i europea).

D'altra banda, estableix el contingut dels plans de millora de qualitat de l'aire, ja introduïts en la Llei 34/2007 i, en especial, dels plans nacionals que executarà el Govern per als contaminants sobre els quals s'observin comportaments similars pel que fa a fonts, dispersió i nivells, en diverses zones o aglomeracions.

LA CE concedirà les pròrrogues
Igualment, es regula el procediment i condicions per demanar exempcions en l'aplicació d'aquests valors límit de partícules, o bé pròrrogues en el termini de compliment dels valors límit de diòxids de nitrogen i benzè, que en darrer terme concedirà o no la Comissió Europea.

D'altra banda, el Consell de Ministres ha aprovat un Reial Decret pel qual s'actualitza -amb més de dos anys de retard sobre les previsions de la llei, segons els ecologistes- el 'Catàleg d'activitats potencialment contaminants de l'atmosfera' i estableix les disposicions bàsiques per a la seva aplicació.

La norma actualitza la regulació i cataloga les instal·lacions que generen emissions contaminants a l'atmosfera i les caracteritza d'acord al seu potencial grau contaminant. També desenvolupa els requisits que han de complir per minimitzar i controlar les emissions. Aquesta regulació a més busca reduir els costos associats sobre els titulars de les instal·lacions i administracions mitjançant la simplificació dels procediments i controls per mitjà d'una modulació dels requisits aplicables a cada activitat en funció del seu potencial contaminant.

Cal subratllar que aquest Catàleg d'Activitats Potencialment Contaminants és l' instrument clau per a la identificació de les diferents activitats contaminants i ha estat, des de 1975, el medi bàsic emprat per al control d'aquest tipus d'instal·lacions. Mitjançant la norma aprovada, aquest Catàleg es reestructura i es revisen en profunditat totes les activitats assignant un grup (A, B, C) a aquelles que requereixen d'un control individual per part de l'administració.

El Reial Decret es completa amb el desenvolupament d'una sèrie d'obligacions generals dels titulars de les instal·lacions, que seran els que hagin de realitzar els controls de les emissions, el manteniment de registres de les mesures de contaminants desenvolupades, i la comunicació de la informació relativa a les emissions i controls a l'òrgan competent de la seva Comunitat Autònoma.

Ambdues normes completen a més la derogació del Decret 833/1977, que va desenvolupar l'antiga Llei 38/1975 (derogada ja per la Llei 34/2007) amb la qual cosa queda actualitzat el marc regulador de la qualitat de l'aire i de les activitats potencialment contaminants de l'atmosfera.

Espanya relaxa la normativa i s'allunya dels estàndards de l'OMS
L'organització Ecologistes en Acció ha denunciat que els dos Reials Decrets aprovats pel Consell de Ministres en matèria de qualitat ambiental, " relaxen els estàndards i controls vigents al nostre país sobre la contaminació atmosfèrica, que suposa un retrocés en algunes de les disposicions vigents". I denuncien que el Govern ‘només trasllada els valors límits a què obliga la Directiva 2008/50, sense incrementar  les exigències mínimes que planteja aquesta norma".

Així doncs, Espanya s'allunya dels límits de contaminació per partícules que es consideren nocius per la salut i assegura que, en alguns casos, se situen "molt per sobre" dels estàndards que recomana l'Organització Mundial de la Salut (OMS). I demanen que els nous estàndards legals estiguin en consonància amb les recomanacions de l'OMS.

Per a l'organització, "el més cridaner" és que els nous valors límits són "molt més permissius" que els aconsellats per l'OMS en les seves guies sanitàries de 2005, ja que el valor límit diari de diòxid de sofre és sis vegades superior a la recomanació de l'organisme internacional; els valors límit anuals de partícules PM10 i PM2,5 dupliquen els recomanats per l'OMS, i el valor objectiu octohorari d'ozó és un 20 per cent superior a la Guia de l'OMS.

A més, considera "especialment cridaner" el cas de les partícules PM10 (inferiors a 10 micres), ja que la normativa en vigor estableix un valor límit anual per a l'any 2010 de 20 ug/m3 (micrograms per metre cúbic), que es deroga mantenint el molt més permissiu establert per al 2005 (40 ug / m3). Així mateix, pel que fa al valor límit diari per a aquest contaminant (50 ug / m3), la normativa en vigor permetia que es superés un màxim de 7 dies l'any 2010, mentre que ara s'elevarà a 35 dies l'any, quan la recomanació de l'OMS és que no es sobrepassi més de 3 dies a l'any.

En aquest sentit, Ecologistes en Acció denuncia que els nous límits legals "promouen l'immobilisme de les autoritats locals i autonòmiques en les seves polítiques urbanístiques i de mobilitat urbana" i reclama que "no es permeti" a aquestes administracions que deixin de banda les seves obligacions sanitàries amb els ciutadans amb pròrrogues o "subterfugis legals habituals".

Relacionats

Acte
02/10/2023 - 10:00
Hall del centre cívic El Rieral
Acte
15/09/2023 - 09:30
Biblioteca Núria Albó
Article

Dues estacions de qualitat de l’aire de Barcelona i una de Vic s’integren en el projecte europeu WatchPlant.

Butlletí