Creix tímidament el reaprofitament i reciclatge de residus a Catalunya

Destaca el reciclatge del residus de la construcció i demolició que creix fins el 57,6% i la valorització del 79,7% dels residus industrials
Font: Gencat
25/07/2011

Segons les darreres dades estadístiques de residus municipals corresponents a l'any 2010 a Catalunya s'han generat un total de 4.192.190 tones, el que equival a un rati d'1,53 kg/h/dia. Respecte a les dades de l'any 2009 es manté la tendència a l'estabilització ja que el rati llavors va ser d'1,54 kg/h/dia. El govern destaca que estem en el camí adequate, però mirant les dades sembla que el ritme de reducció farà difícil assolir l'objectiu de prevenció del Programa de Residus Municipals, de reducció del 10% del rati respecte els valors de l'any 2006 que se situaven en 1,64 kg/h/dia i al 2012 s'han de situar en 1,47 kg/h/dia.

Pel que fa a la recollida selectiva total a l'any 2010 s'han recollit de forma diferenciada un total d'1.700.900 tones de residus. Això suposa un increment del 8% respecte l'any 2009 en què es van recollir un total d'1.575.716 t. En percentatge l'índex de recollida selectiva es situa en el 40,57% del total de residus generats (37,53% a l'any 2009). La tendència de la recollida selectiva de residus continua a l'alça. Tot i això cal tenir present que aquests valors corresponen al que s'anomena recollida selectiva bruta que engloba tots aquells residus recollits mitjançant els sistemes disposats pels municipis per a la recollida selectiva. Inclou, per tant, els impropis, és a dir, aquells residus que trobem en cadascun dels sistemes de recollida però que no corresponen a la fracció principal demanada.

Per fraccions, la recollida selectiva de la matèria orgànica (restes de menjar i restes vegetals de mida petita) s'ha incrementat un 20,3% respecte de l'any anterior essent la fracció que major creixement ha experimentat. Al 2010 s'han recollit 410.011 tones de matèria orgànica, i aquesta recollida selectiva estava desplegada a finals de l'any 2010 un total de 703 municipis.

Pel que fa a la recollida selectiva del paper i cartró s'han recollit 454.889 tones, cosa que suposa un augment del 6,29% respecte de l'any 2009.

En el cas del vidre la quantitat total recollida l'any 2010 és de 187.038 tones, dada que suposa una lleugera disminució, en concret del 2,41 %, respecte de l'any anterior.

Quant als envasos lleugers (plàstics, llaunes, brics), s'han recollit 136.602 tones, i s'ha incrementat un 7,03% respecte de l'any 2009.

En la resta de fraccions recollides selectivament, en l'exercici 2010 per primer cop s'ha indicat de forma diferenciada la recollida selectiva de residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE) ja que es una fracció creixent i sobre la qual hi ha l'aplicació del principi de la responsabilitat del productor a través dels sistemes integrats de gestió. Aquests residus engloben fraccions com neveres, fluorescents, màquines de rentar, ordenadors, impressores, petits electrodomèstics, etc, i la seva recollida es pot efectuar a través de les deixalleries, o bé per circuits de retorn a la botiga en comprar un aparell nou. La recollida selectiva ha suposat un total de 19.728 tones.

Pel que fa a la resta de residus aportats a les deixalleries (residus especials en petites quantitats, runes d'obra menor, ferralla, oli vegetal, oli mineral, etc) al 2010 s'han recepcionat en aquestes instal·lacions un total de 175.980 tones, cosa que representa un increment del 11,34% respecte al 2009.

A nivell territorial la comarca amb l'índex de recollida selectiva bruta total més alt és Osona, que situa en el 55,10% (gairebé 15 punts per sobre el rati mitjà de Catalunya), mentre que en darrer terme hi ha la comarca de l'Anoia amb una recollida selectiva bruta total del 19,67%.

Balanç 2010 dels residus de la construcció i demolició
L'any 2010 es van generar 3.527.000 tones de residus de la construcció i demolició, que són aquells que provenen d'enderrocaments d'edificis, d'excavacions de sòls o execució d'obres viàries i de les restes dels materials de construcció de les obres de nova planta i de les de reformes en habitatges o urbanitzacions. La generació de residus de la construcció i demolició nota l'actual context econòmic i ha sofert una caiguda del 25% respecte l'any 2009.

L'aposta per la reutilització i el reciclatge s'està consolidant en el sector. L'any 2010 es van gestionar a través de plantes de reciclatge i triatge un 57,6% del total de residus de la construcció i demolició generats, és a dir, 2.030.645 tones de residus. D'altra banda, al 2010, un 42,4 % dels residus de la construcció generats es van portar a dipòsit controlat.

Balanç 2010 dels residus generats pel sector industrial productiu
D'acord amb les primeres estimacions que es disposen (70% de revisió de les dades), s'han declarat un total de 3.746.436 tones per part de les indústries productives de Catalunya i que fan la declaració anual de residus industrials. Aquestes declaracions representen gairebé el 90% dels residus generats pel que es pot estimar que la generació de residus industrials del sector productiu assolirà valors semblants als obtinguts l'any 2009 (4.076.296 tones), fet concordant amb l'actual context de recuperació econòmica lenta.

Segons aquesta primera estimació la via de gestió principal dels residus de l'activitat industrial és la valorització amb un total estimat de 2.986.940 tones. Representa el 79,7 % de la gestió, si es té en compte tant la valorització en origen, la gestió de residus com a subproductes, la valorització material externa i la valorització energètica, i es situa en el mateix nivell que 2009. Per tant, tot i el context econòmic actual, la indústria productiva està fent esforços en el reaprofitament i valorització dels residus que genera.

Aquests valors de recuperació de residus s'assoleixen gràcies al teixit de més de 800 empreses gestores de residus que hi ha a Catalunya, que conformen tot un sector econòmic i de generació de llocs de treball.

 

Relacionats

Article
Descobreix des de la teva pantalla els recursos virtuals de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus
 

Notícia

Els dies 3 i 6 de febrer els Mercats Municipals del Sagarra i Singuerlín a Santa Coloma de Gramenet estan acollint, respectivament, la quarta edició de la campanya “La bossa o la vida”, en horari de 8:30 a 13:30 h. El propòsit final és la sensibilització tant a comerciants com a ciutadania del consum excessiu de bosses de plàstic i les  nefastes conseqüències pel Medi Ambient.  

Butlletí