[CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE] Andreu Muñoz: 'El codi tècnic suposa un pas molt important'

30/10/2006 - 00:00
President del Col.legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Lleida i del Consell de Col.legis d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Catalunya. President de la Fundació Institut Tecnològic de Lleida. President del Consorci Lleidatà de Control . [ accedeix a la resta d'entrevistes ] Quines són les principals consecucions del Decret d'ecoeficiència aprovat per la Generalitat? Es fa palesa la clara intencionalitat del Decret d'introduir de forma directa en el sector de l'edificació uns criteris ambientals que la pròpia dinàmica del mercat no genera en la mesura i profunditat que serien desitjables. Cal valorar també la concreció dels paràmetres que es fixen i la relativa simplicitat dels conceptes i criteris utilitzats, de cara a la viabilitat de la seva aplicació. I les assignatures pendents d'aquest Decret? La principal assignatura pendent d'aquest decret seria una connexió i sincronització més gran amb el Codi Tècnic de l'Edificació, de forma que els paràmetres estiguessin relacionats i la seva interpretació no oferís cap dubte. Hauria estat recomanable igualment algun Annex més general, com a documentació complementària, en termes de guia d'aplicació o taules de consulta, que pogués facilitar de forma progressiva la seva introducció en el sector. En quant al Codi tècnic de l'edificació aprovat pel Govern espanyol, quins són els principals èxits en clau sostenibilista? El Codi Tècnic de l'Edificació, pel seu abast normatiu sense precedents en el sector de la construcció, suposa un pas molt important en clau d'edificació sostenible, potser perquè és precisament el primer pas en la incorporació en el sector de criteris mediambientals. A través dels documents bàsics d'habitabilitat: DB-HS (Salubritat) i especialment DB-HE (Estalvi d'energia), així com el proper DB-HR (Protecció front el soroll), s'introdueixen conceptes i criteris fonamentals per avançar envers una edificació més sostenible. Cal esmentar també la importància del document bàsic DB-SE-M (Estructures de fusta) pel que fa a la regulació de la utilització d'un material tan tradicional i amb un cost ambiental baix en relació a la major part dels altres materials d'ús comú en l'edificació. Finalment el tractament conceptual basat en prestacions i objectius, obert potencialment a la innovació, permet veure la possibilitat d'anar introduint amb el temps criteris més ambiciosos en clau de sostenibilitat. Quines són les assignatures pendents del Codi? Precisament els temes pendents del Codi Tècnic, en termes de sostenibilitat, serien els relacionats amb la composició, petjada ecològica i cost ambiental, és a dir, anàlisi del cicle de vida, dels materials i solucions constructives. Cal introduir criteris d'avaluació de les prestacions dels materials, dels processos i solucions constructius, fins i tot de les tipologies edificatòries, amb una informació més rigorosa i profunda del seu cost energètic i ambiental.

Relacionats

Butlletí