Cambrils presenta la diagnosi socioambiental en suport digital

19/01/2004 - 00:00
Dilluns, 19 de gener, es presenta a Cambrils la diagnosi socioambiental d'aquest municipi del Baix Camp, fruit d'un intens i rigorós treball. Es dóna el cas que el document, que identifica els elements i les tendències que cal canviar a partir d'ara per millorar la qualitat socioambiental del municipi, s'ha editat en format digital en un CD Rom, que es repartirà en la presentació, i del qual, més endavant, es farà una tirada més gran per a poder accedir a la resta de població. Aquest suport, pel qual s'ha hagut de fer una aplicació específica, facilita l'accés a un gran volum d'informació de forma ràpida, rigorosa i també amena, ja que un altre dels aspectes que s'han cuidat és el del disseny. El camí cap a l'Agenda 21 Local de Cambrils es va iniciar amb l'adhesió de la carta d'Alborg, l'octubre de l'any 2001. Després d'un primer document de conceptualització, es van impulsar tot un seguit d'estudis sectorials que es van acabar el maig de 2003. El mes de juliol es va elaborar l'anàlisi, el document que integra de forma estructurada i coherent les informacions més rellevants sobre el municipi en els àmbits social, econòmic i ambiental. La diagnosi que ara es presenta pretén oferir una lectura interpretativa d'aquestes dades. És, de fet, una base sòlida per iniciar la fase més important del procés de l'Agenda 21: l'elaboració consensuada d'un pla d'acció local. La diagnosi té dos nivells de lectura:
> El primer és un recorregut guia que, a través d'un entorn agradable, dóna una visió general dels aspectes territorials, demogràfics, econòmics, ambientals i socials del municipi. > El segon està destinat a les persones que volen aprofundir més. Hi ha, en aquest cas, una opció d'accés a la informació amb un elevat grau d'interactivitat, que no estableix un recorregut determinat. L'usuari pot accedir -aquest és un dels aspectes més interessants de l'aplicació- als elements gràfics que il·lustren i amplien els textos o consultar la informació cartogràfica. També es podria dir que hi ha un tercer nivell, al qual s'accedeix a través d'una icona que permet accedir a l'anàlisi de 150 pàgines sobre el qual s'ha treballat per fer la diagnosi.
Els continguts i la coordinació ha estat a càrrec d'ERF - Gestió i Comunicació Ambiental, mentre que de la producció, maquetació i programació del cd se n'ha encarregat Geodata. Debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats a Cambrils A continuació, podeu llegir una síntesi de les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats -el que es coneix com anàlisi DAFO- que permet fer-se una idea del resultat de la diagnosi: Pel que fa a les debilitats, es constata una excessiva especialització de l'activitat econòmica envers el sector terciari i la construcció, una forta incidència de l'estacionalitat turística en la gestió quotidiana del municipi, un protagonisme pobre del transport col·lectiu, una cohesió baixa entre els diferents nuclis que conformen el municipi, una ocupació del territori massa extensiva, una pèrdua progressiva del paisatge agrícola i un risc d'esgotar el model turístic de sol i platja. En canvi, la persistència de més de la meitat de la superfície municipal com a no urbanitzat, l'elevada taxa de creixement econòmic que repercuteix favorablement en l'economia familiar i una gran vitalitat demogràfica, amb una taxa d'envelliment relativament baixa, es revelen com a factors que asseguren l'àmbit de les fortaleses. Pel que fa a les oportunitats, els autors de la diagnosi subratllen la diversificació del producte turístic i de l'economia cambrilenca en general, la incorporació de criteris ambientals en l'urbanisme i l'arquitectura a través de la revisió prevista del planejament, la potenciació de l'espai agrícola com a component bàsic de la matriu d'espais lliures del municipi i com a element integrador dels espais d'interès natural i la millora de l'eficiència en els cicles de l'aigua, l'energia i els materials, així com de la mobilitat.

Relacionats

Butlletí