Badalona presenta les dades ambientals de la ciutat l'any 2008

L'estudi fa una anàlisi global de l'estat i evolució del medi de la ciutat
Font: Aj. Badalona
04/01/2010 - 00:00

L'Àrea de Medi Ambient i Mobilitat de Badalona acaba de presentar el dossier Dades ambientals. Badalona 2008, una publicació que permet conèixer l'estat i l'evolució del medi ambient de la ciutat i avalua si els indicadors segueixen o no la tendència desitjada. 

L'estudi fa una anàlisi global de la ciutat valorant aspectes relacionats amb la meteorologia, els residus, la mobilitat, el consum energètic, l'emissió de gasos amb efecte hivernacle, la qualitat de l'aire o el consum d'aigua. 

Com a dades destacables s'ha de fer esment que durant el 2008 ha disminuït lleugerament la producció de residus sòlids respecte l'any 2007. La producció de residus de Badalona, però, està per sota dels valors de la resta de municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. El percentatge de recollida selectiva ha disminuït en comparació a l'any 2007, tot i que el nombre d'usuaris de les deixalleries augmenta any rere any. 

Referent a la mobilitat, en els darrers anys s'observa una tendència a l'augment del nombre d'usuaris del transport públic. Els mitjans de transport públic més utilitzats pels badalonins són, en ordre d'importància, l'autobús, el metro, el tren i el tramvia.  

Respecte les emissions de gasos d'efecte hivernacle a Badalona, els factors que més contribueixen són el transport i el consum d'energia elèctrica. El consum de combustibles fòssils associat al transport ha disminuït respecte anys anteriors, mentre que el consum d'energia elèctrica va augmentant any rere any. En global l'any 2008 s'ha observat una disminució de les emissions de gasos d'efecte hivernacle, en part gràcies a que la generació d'energia elèctrica s'ha fet amb un percentatge més alt d'energies renovables. 

Pel que fa a la qualitat de l'aire, ha millorat respecte anys anteriors, en part gràcies al Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire impulsat per la Generalitat de Catalunya. Tot i així, encara caldria disminuir més els nivells de diòxid de nitrogen, partícules en suspensió i ozó. 

Referent al consum d'aigua, s'observa una tendència a la disminució en els darrers 10 anys, arribant als nivells mínims de consum durant l'any 2008. 

Com a novetat de les dades ambientals d'aquest any, es presenten les dades de residus recollits a la platja i al mar. La meitat dels residus flotants recollits al mar són plàstics. D'altra banda la qualitat de l'aigua de la platja és força bona, tot i que no s'han assolit els nivells de qualitat de l'any 2007. 

Pel que fa als esforços municipals per l'estalvi d'aigua i la promoció d'energies netes, cal destacar que durant l'any 2008 s'ha doblat, respecte l'any 2007, l'aprofitament d'aigües freàtiques per regar parcs i jardins de la ciutat i fer la neteja viària. Durant el mateix període també ha augmentat fins a 6 vegades la generació d'energia solar de les instal·lacions fotovoltaiques municipals. 

Una altra dada positiva és que els valors que s'obtenen a Badalona de les radiacions electromagnètiques estan molt per sota dels límits legals. 

Municipis: 

Relacionats

Notícia

Alumnes, mestres i pares ofereixen idees per evitar el malbaratament alimentari en una publicació que també té el suport del grup de restauradors Forquilla Badalona

Article

Enguany se celebren 10 anys de la xarxa d’intercanvi Renova, una iniciativa d’intercanvi de la roba que ja no utilitzem, però que està en bon estat, i que promou el consum responsable, la prevenció de residus i la sostenibilitat.

Article

Resultats de les sessions de les 48h d'agricultura i verd urbà a Barcelona.

Butlletí