Badalona aprova en consum d’aigua però suspèn en qualitat de l’aire i ús del transport públic

Font: Ajuntament de Badalona
14/11/2010

La regidora de l'Àrea de Medi Ambient i Mobilitat de l'Ajuntament de Badalona, Mercè Rius, ha presentat aquest 11 de novembre el dossier Dades ambientals. Badalona 2009. Aquesta publicació permet conèixer l'estat i l'evolució del medi ambient de la ciutat i avalua si els indicadors segueixen o no la tendència desitjada. L'estudi fa una anàlisi global de la ciutat valorant aspectes relacionats amb la meteorologia, els residus, la mobilitat, el consum energètic, l'emissió de gasos amb efecte hivernacle, la qualitat de l'aire o el consum d'aigua.

Una de les dades més preocupants de l'estudi és la que fa referència a la qualitat de l'aire, ja que es detecta un empitjorament d'aquest respecte els darrer anys. De fet, s'han obtingut les pitjors dades de diòxid de nitrògen des del 2005, i es supera clarament el límit de la mitjana anual acceptable per la salut humana. També per l'ozò augmenta el nombre de dies en les quals es supera el límit permès per la protecció de la salut. En referència a aquesta dada, el consistori insisteix que l'objectiu continua sent la disminució dels nivells de diòxid de nitrogen, partícules en suspensió i ozó.

Una altra dada negativa és la pèrdua d'usuaris de transport públic, uns 3.000 respecte a l'any anterior (2008)

Com a dades positives, cal destacar que el consum d'aigua continua la seva tendència a la disminució dels darrers onze anys, arribants als nivells mínims durant el 2009. És igualment significativa la lleugera disminució de les emissions de gasos d'efecte hivernacle per càpita, que supera per poc els 3.000 kg de CO2, bastant pròxim als objectius del PAES, que es situa entre els 2500 i els 3.000.

Respecte als residus, s'ha de fer esment que durant el 2009 ha disminuït lleugerament la producció de residus sòlids respecte l'any 2008, tot i que encara ens trobem per sobre del desitjable. La producció de residus de Badalona, però, està per sota dels valors de la resta de municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

És important destacar també que el percentatge de recollida selectiva ha augmentat en comparació a l'any 2008, tot i que l'aportació de residus a les deixalleries fixes i mòbils ha disminuït.

Sobre les dades de residus recollits a la platja i al mar cal dir que més de la meitat dels residus flotants recollits al mar són plàstics seguit de les fustes naturals. D'altra banda la qualitat de l'aigua de les platges de Badalona és molt bona, superant els nivells de qualitat dels darrers anys.

Estalvi d'aigua i producció energètica municipal
Pel que fa als esforços municipals per l'estalvi d'aigua i la promoció d'energies netes, cal destacar que durant l'any 2009 ha continuat la tendència a l'alça amb l'aprofitament d'aigües freàtiques per regar parcs i jardins de la ciutat i fer la neteja viària. Durant aquest 2009 també ha augmentat la generació d'energia solar de les instal·lacions fotovoltaiques municipals.

Una altra dada positiva és que els nivells que s'obtenen a Badalona de les radiacions electromagnètiques estan molt per sota dels que estableix la legislació vigent.

Respecte als resultats Mercè Rius, ha destacat: "amb la tasca que hem anat fent en els darrers anys hem anat millorant en molts aspectes, i de cara al futur el reptes que tenim estan centrats en millorar tots els temes relacionats amb el canvi climàtic i la contaminació atmosfèrica, mitjançant sobretot la reducció del consum energètic i l'adopció de modes de mobilitat més sostenibles". 

Municipis: 

Relacionats

Acte
03/02/2020
Fundació Ateneu Sant Roc.
Notícia

El centre sociosanitari El Carme, a Badalona, ja s'abasteix amb energia renovable gràcies a la coberta fotovoltaica instal·lada per l'AMB.

Notícia

Els ajuntaments de Sant Adrià i Badalona han renovat el conveni per seguir endavant amb aquest projecte que té com a objectiu millorar l’eficiència en l’ús dels recursos de les empreses per reduir costos i augmentar la competitivitat

Butlletí