L’Hospitalet prioritza els tractaments ecològics per combatre les plagues de l’arbrat

22/05/2019 - 11:48

L’Ajuntament de L’Hospitalet de LLobregat porta a terme una gestió integrada per combatre les plagues de l’arbrat que prioritza els tractaments ecològics, amb l’objectiu de preservar el medi ambient. Un dels tractaments, que s’està aplicant aquests dies, consisteix en la instal·lació als arbres de caixetes amb larves de marietes (Adalia bipunctata).

Aquests insectes, que ja apareixen de forma natural als jardins i horts cada primavera, s’alimenten del pugó, plaga que afecta l’arbrat, i ajuden a controlar-lo. Aquest sistema de control de les plagues de l’arbrat de la ciutat, totalment ecològic, evita l’ús de productes fitosanitaris químics, que poden contaminar el medi ambient, reduir la biodiversitat i afectar la salut de les persones.

La instal·lació de les caixetes amb larves de marietes és una de les mesures que està aplicant l’Ajuntament dins del Pla de gestió ecològica del verd urbà, que inclou sistemes de gestió integrada de plagues. L’objectiu principal del pla és la reducció de l’ús de productes químics a la ciutat, per afavorir la biodiversitat i preservar el medi ambient.

Pla director del verd urbà

L’Ajuntament ha aprovat recentment el nou Pla director del verd urbà de L’Hospitalet, les estratègies del qual guiaran la transició dels espais verds i l’arbrat de la ciutat cap a un nou verd urbà biodivers, saludable, sostenible, resilient i adaptat a l’ecosistema urbà, que disposi de les millors condicions per al seu desenvolupament i amb capacitat d’adaptació al canvi climàtic.

El pla recull els principis d’actuació, durant els propers deu anys, per planificar i gestionar el verd urbà, millorar i augmentar l’arbrat, incrementar la cobertura arbòria i establir criteris per al disseny dels nous espais verds en la trama urbana.

El pla també preveu l’elaboració d’una ordenança reguladora de l’ús i protecció dels espais verds i l’arbrat urbà, que reculli el seu valor patrimonial; i d’un catàleg d’arbres d’interès local, amb l’objectiu de proporcionar mesures especials de protecció d’alguns exemplars en funció de les seves característiques històriques, socials o mediambientals.

En la millora de la salut de la vegetació, el document proposa la realització d’un pla de gestió integral de plagues i malalties, per afavorir la biodiversitat i el control biològic de les plagues. A més, s’opta per donar continuïtat a l’ampliació de la xarxa freàtica per al reg, la reducció del consum hídric i l’optimització de recursos, així com a la selecció d’espècies vegetals més adaptades i resilients a les condicions urbanes.

El nou pla director també recull, com a estratègies, la millora de la connectivitat ecològica a través de corredors verds urbans; el foment de la biodiversitat de fauna i flora; la millora de les instal•lacions per a infants i gent gran a parcs i jardins, i la participació activa de la ciutadania en la gestió dels espais verds.


 

Categories: 

Relacionats

Notícia

L'Acord de Ciutat per l'Estratègia d'Alimentació Saludable i Sostenible Barcelona 2030 ja camina. La trobada ha estat una crida a l'acció i a la cooperació entre organitzacions per assolir objectius comuns, que són els recollits a l'Estratègia d’Alimentació Saludable i Sostenible Barcelona 2030.

Notícia

Seran quaranta noves parcel·les annexes als horts actuals al barri del Rec.

Notícia

L’Estratègia d’alimentació saludable i sostenible Barcelona 2030 és un compromís a vuit anys per transformar el sistema alimentari de la ciutat i fer-lo més sostenible en benefici de la ciutadania, el territori i el planeta. És una iniciativa consensuada amb els diferents agents de la cadena alimentària i un dels fruits recollits després que la ciutat fos la capital mundial de l’alimentació sostenible l’any 2021.

Butlletí