El Consorci del Ter gestionarà la finca Deveses d'en Bru de Girona

Font: Ajuntament de Girona

13/05/2019 - 13:04

L'ens supramunicipal i la família Masó, propietària de l'espai, han firmat un contracte de custòdia per conservar els elements naturals, culturals i paisatgístics.

El Consorci del Ter gestionarà a partir d’ara la finca Deveses d’en Bru, ubicada entre el riu Ter i la zona de Domeny de Baix. El president del Consorci, Quim Roca, i la família Masó, propietària de l’espai, han signat avui un contracte de custòdia del territori a la finca amb l’objectiu de conservar els elements i valors naturals, culturals i paisatgístics de l’espai, amb una vigència de deu anys, prorrogable automàticament per períodes idèntics.

Les Deveses d’en Bru són part de la Xarxa Natura 2000, del Pla Especial d’Interès Natural (PEIN) i estan incloses dins del sistema de parcs fluvials i deveses del Pla General d’Ordenació urbana de Girona. L’extensió total de la finca és de 317.398,45 metres quadrats.

Tant el Consorci del Ter com la propietat estan d’acord en la necessitat de fer compatible l’ús del territori amb la conservació de la finca i que en pugui gaudir la ciutadania i les generacions futures. Els objectius específics que es volen assolir i que es desenvoluparan d’acord amb l’Ajuntament de Girona són la integració de les Deveses d’en Bru dins del sistema d’espais d’ús públic del municipi, respectant els drets i deures de la propietat; gestionar i mantenir en condicions els camins consolidats que travessen l’espai i que connecten amb altres espais com el parc de les Ribes del Ter, incorporant-los així a la xarxa de camins i senders d’ús públic de la ciutat de Girona; i vetllar per la conservació i potenciació dels valors naturals i patrimonials de les Deveses d’en Bru.

Cal destacar que a la finca s’hi localitza la font de la Teula, un element d’importància patrimonial per a la ciutat de Girona, i en el seu conjunt és representatiu del paisatge de bosc de ribera del riu Ter, així com algunes basses i petits aiguamolls temporals. A les Deveses d’en Bru s’hi troben representats hàbitats i espècies d’interès comunitari pròpies dels àmbits de ribera. Com la pràctica totalitat del conjunt de les Riberes del Baix Ter, correspon a una mostra de les parts baixes dels rius mediterranis amb boscos de ribera i marjals molt ben conservats. Tot i ser un sistema molt fràgil i sotmès a canvis constants de cabal, presenta una bona representació de les comunitats ripàries de terra baixa, representades principalment per les alberedes.

Entre la vegetació present s’hi poden trobar salzedes amb sarga (Saponario-salicetum purpurae) i altres arbres propis de boscos de ribera com el vern (Alnus glutinosa), el pollancre (Populus nigra) o el salze blanc (Salix alba). Pel que fa a la fauna, hi trobem una petita població de tortuga de rierol, nombrosos amfibis, i una bona població d’ocells, tant nidificants (amb espècies com el blauet, l’albellerol, el picot garser petit) com en migració i hivernada (ardeids, limícoles, anàtides).

La família Masó es compromet a adaptar la gestió que du a terme de la finca als objectius de conservació, mantenint el dret d’explotació forestal, quedant aquesta restringida als exemplars de plàtan (Platanus x hispanica) i de pollancre (Populus). El Consorci del Ter portarà a terme les següents accions de conservació: manteniment dels camins consolidats, adequació i manteniment de l’espai de la font de la Teula, col·locació a l’espai de mobiliari de parc naturbà com bancs, taules de pícnic o similars, vetllar pel correcte ús de l’espai i pel compliment de la normativa vigent en coordinació amb l’Ajuntament de Girona i organitzar activitats que expliquin i promoguin els valors paisatgístics de les Deveses d’en Bru, entre altres.


 

Categories: 

Relacionats

Article

Gràcies a la programació automatitzada, es podran controlar aspectes com la intensitat o la tipologia de llum de diversos fanals del carrer Figuerola. Es tracta d’una iniciativa liderada per la UMAT, en el marc del projecte Girona Ciutat Intel·ligent.

Article

El ple de l'Ajuntament de Jorba va aprovar dimecres 8 de setembre per unanimitat assumir com a iniciativa institucional d'àmbit local una consulta popular múltiple i no referendària amb dues preguntes, amb l'objectiu de conèixer l'opinió dels veïns sobre la possible ampliació de sòl industrial al municipi per ubicar-hi en part el Parc Tecnològic i Empresarial previst al Pla Director Urbanístic d'Activitat Econòmica de la Conca d'Òdena (PDUAECO), i la implantació al municipi d'instal·lacions d'energies renovables. L'Ajuntament acceptarà el resultat d'aquesta consulta, malgrat que sigui no referendària.

Article

El 8 de juliol va tenir lloc l’audiència pública oberta a tothom sobre l’estratègia de ciutat per fer front a l’emergència climàtica.

Butlletí