L'objectiu d'Europa: un 20% d'emissions menys per al 2020

01/11/2007 - 00:00
L'objectiu de la Comissió Europea és ambiciós. D'ara fins al 2020, els estats membres han de reduir d'un 20% les emissions. Aquest és el titular destacat del paquet de mesures que dimecres, 10 de gener, el president de la CE, José Manuel Duräo Barroso va presentar solemnement. Barroso, que va parlar de 'revolució energètica', certificava així el que es presenta com una de les iniciatives polítiques més ambicioses per fer front al canvi climàtic. El Consell europeu, format pels estats membres, haurà de donar la conformitat als plantejaments de la Comissió aquesta primavera.
'Avui és un moment de canvi decisiu per a la Unió Europea. La política energètica ha format part de l'acció essencial del projecte europeu des del principi. Ara, ha d'ocupar un lloc central. Tots els membres de la UE s'enfronten als reptes del canvi climàtic, la dependència creixent de les importacions i la pujada dels preus de l'energia. Per a disposar d'energia sostenible, segura i competitiva, és necessària una resposta europea comuna', ha dit José Manuel Durao Barroso, en la presentació de paquet de mesure. La Comissió considera que si s'arriba a un acord internacional sobre el marc posterior a 2012, podrà arribar-se a reduir en un 30% les emissions dels països desenvolupats en 2020. Per a reforçar el seu compromís, però, la Comissió proposa que la Unió Europea es comprometi ara a reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle en un 20% com a mínim per a l'any 2020. La rebaixa en el percentatge ha aixecat algunes crítiques entre els col·lectius ecologistes (veure aquesta notícia de Sostenible), que voldrien que la UE apostés per una reducció del 30%. 'Europa s'enfronta a un desafiament real'. Segons un comunicat de la pròpia CE, 'existeix una probabilitat superior al 50% que les temperatures globals augmentin en el present segle més de 5º C.' Segons les previsions actuals, les polítiques d'energia i transport no reduiran les emissions en la UE, ja que aquestes augmentaran aproximadament d'un 5% el 2030. Si es mantenen les tendències i polítiques actuals, la dependència energètica de la UE augmentarà del 50% del consum total d'energia en la UE actual al 65% el 2030. A més, continua valorant la CE, 'el mercat interior de l'energia encara no s'ha realitzat plenament, la qual cosa impedeix que els ciutadans i l'economia de la UE es beneficiïn dels plens avantatges de la liberalització de l'energia'. El paquet de la Comissió vol aportar solucions a aquests reptes prenent com base tres pilars:
> Un mercat interior de l'energia: L'objectiu és oferir una autèntica possibilitat d'elecció als usuaris d'energia de la UE, ja siguin particulars o empreses, i impulsar les grans inversions que necessita l'energia. El mercat únic no només afavoreix la competitivitat, sinó també la sostenibilitat i la seguretat, segons la CE. L'estudi sobre el sector de la competència i la Comunicació sobre el mercat interior posen de manifest que per a assolir aquests objectius, les noves mesures que s'adoptin haurien d'establir una separació més clara entre producció i distribució d'energia. Així mateix, es requereix un major control reglamentari independent, que tingui en compte tant el mercat europeu com les mesures nacionals, a fi d'assolir l'objectiu de la Unió Europea d'arribar a uns nivells mínims d'interconnexió del 10%, identificant els colls d'ampolla principals i designant coordinadors. En aquest sentit, i segons informa Vilaweb la línia de molt alta tensió que ha de travessar els Pirineus i unir Sentmenat amb Bescanó i Baixàs apareix com un dels tres principals projectes que, pel retard que acumula, necessitarà un coordinador especial que han demanat pels governs de Madrid i París i que serà nomenat a començament d'any. Entre les valoracions del pla que ha elaborat la Comissió Europea s'inclou una consulta pública addicional entre les poblacions afectades a banda i banda dels Pirineus, tot reconeixent la dificultat per establir el traçat. > Adoptar ràpidament una energia que emeti poc carboni: La Comissió proposa mantenir la posició de lideratge mundial de la UE en matèria d'energia renovable, tot proposant l'objectiu obligatori que el 20% de la seva combinació de fonts energètiques procedeixi d'energies renovables el 2020. Això exigirà el creixement considerable dels tres sectors energètics renovables: electricitat, biocombustibles i el sector de calefacció i refrigeració. Aquestobjectiu per a l'energia renovable es completarà amb un objectiu mínim del 10% per als biocombustibles. A més, el paquet de mesures legislatives sobre energies renovables que es presentarà en 2007 inclourà mesures específiques per a augmentar la proporció en el mercat tant dels biocombustibles com de l'energia renovable en els sistemes de calefacció i refrigeració. Per a realitzar aquests objectius, la Comissió proposa un pla estratègic europeu de tecnologia energètica. La Unió Europea també incrementarà almenys en un 50% la seva despesa anual en investigació energètica en els pròxims set anys. Actualment, l'electricitat nuclear constituïx el 14% del consum energètic en la UE i el 30% de l'electricitat en la UE. Les propostes de la Comissió subratllen que correspon a cada Estat membre decidir utilitzar o no l'electricitat nuclear. > Eficiència energètica: La Comissió reitera l'objectiu d'estalviar un 20% del consum total d'energia primària per al 2020. Si s'assoleix, el 2020 la UE utilitzarà aproximadament un 13% menys d'energia que en l'actualitat, i estalviarà 100.000 milions d'euros i al voltant de 780 tones de CO2 a l'any. La Comissió proposa que augmenti la utilització de vehicles d'alt rendiment energètic en el transport; normes més exigents i millora de l'etiquetatge en els equips; millorar el rendiment energètic dels edificis existents i l'eficàcia de la producció de calor i electricitat, de la transmissió i la distribució. La Comissió també proposa un nou acord internacional sobre rendiment energètic.
No podem sols Les propostes basades en aquests tres pilars haurien de reforçar-se amb una política exterior coherent i creïble. Una política energètica internacional en la qual la UE s'expressi amb una sola veu: 'necessitem treballar conjuntament amb els països desenvolupats i subdesenvolupats, i amb els consumidors i productors d'energia'. La Comissió proposa una sèrie completa de mesures concretes per a reforçar els acords internacionals entre les quals figura el Tractat sobre la Carta de l'Energia, el règim climàtic posterior a Kyoto, l'ampliació del sistema d'intercanvis de drets d'emissió als socis globals, i seguir estenent els acords bilaterals als tercers països perquè l'energia estigui present en totes les relacions exteriors de la UE i, especialment, en la política europea de veïnatge. Les grans iniciatives noves que proposa la Comissió són el desenvolupament d'una associació Africa-Europa global i un acord internacional sobre eficiència energètica. Han d'adoptar-se urgentment mesures concretes. Considerats en conjunt, la investigació sectorial, l'estudi estratègic i el pla d'acció constituïxen el nucli central de la nova política energètica europea comuna que es proposa. El present procés, revela la CE, 'pretén passar dels principis a les propostes legislatives concretes. La Comissió es procurarà el suport a les seves propostes sobre energia i canvi climàtic en el Consell Europeu de primavera i, a la llum dels debats, presentarà la normativa.'

L'ONU creu que és una bona iniciativa El secretari executiu de la convenció de les Nacions Unides per al Canvi Climatic, Yvo de Boer, s'ha referit a la iniciativa dient que 'és un pas molt important i ple de coratge'. 'La Comissió ha fet un primer pas, tot indicant que vol anar més enllà. Espero que poguem posar-nos d'acord i situar un acord amb la resta d'estats.

Relacionats

Butlletí