Informe: Ríos tóxicos 2022

04/03/2022 - 12:09

Ecologistes en Acció ha estudiat les analítiques de contaminants realitzades pels organismes oficials de gestió de rius i aigües subterrànies. Les dades mostren que totes les conques pateixen una elevada contaminació amb plaguicides i altres tòxics, com a derivats del petroli. L’informe també exposa greus deficiències legals i de gestió.

  L’estudi detallat de les analítiques de contaminants químics dels organismes oficials de l’any 2019, realitzat per Ecologistas en Acción, posa de manifest l’elevada contaminació de les aigües superficials (riu, embassament, llacs) i subterrànies espanyoles amb tòxics de múltiples orígens, des de la indústria petroquímica a l’agricultura industrial.

  Un clar exemple és el de l’herbicida glifossat, principal contaminant en nombre de superacions de la norma en aigües del Tajo, Miño-Sil, Cantàbric Occidental i Oriental, Duero, Guadiana, Conques Internes Andaluses, Xúquer i Segura.

  Les dades analitzades mostren serioses deficiències en la legislació, que se centra a analitzar substàncies en desús mentre deixa fora de l’anàlisi d’altres àmpliament emprades actualment. Per citar un exemple, queda sense analitzar el 80 % dels plaguicides que s’utilitzen avui als camps.

  L’anàlisi de les dades també deixa palès que les diferents administracions no comparteixen un mateix criteri per decidir el nombre de mostres a realitzar o sobre quines substàncies. Aquesta descoordinació fa impossible la comparació de resultats entre conques.

  La contaminació química de les aigües superficials i subterrànies té greus conseqüències per als ecosistemes aquàtics, la fauna, la flora i la salut humana. Aquestes conseqüències superen la toxicologia oficial basada en el risc individual de cada tòxic i han de considerar l’efecte combinat que es produeix per la interacció de diverses substàncies químiques en el medi ambient i la salut.

  Les administracions estatals i autonòmiques han d’eliminar les deficiències de gestió i complir al peu de la lletra amb les normatives d’aigües. Per descomptat, també han de prendre mesures urgents per controlar i reduir la contaminació detectada, com ara retirar l’autorització a plaguicides que suposin un greu perjudici per als ecosistemes aquàtics.

  Podeu accedir a l'informe aquí.


   

  Relacionats

  Article

  El llibret "Dades del Medi Ambient a Catalunya" es publica des de l’any 1993 sense interrupcions. Les estadístiques i indicadors ambientals que conté s’actualitzen una vegada a l’any i, generalment, fan referència a l’any anterior al de la publicació, excepte les que presenten una major complexitat de càlcul o de recollida que solen actualitzar-se cada any i mig i, en aquest cas, el decalatge temporal és més llarg.

  Article
  Article

  L'Ajuntament de Blanes promou l'estalvi d'aigua amb aquesta campanya de sensibilització dirigida a la ciutadania.

  Butlletí