El full de ruta per conservar la biodiversitat a Espanya

Ambientòleg i periodista, X3 Estudis Ambientals
30/04/2012 - 00:00
Era un pla que feia temps que s'esperava des del món de la conservació de la natura. I ara fa uns mesos el Consell de Ministres del Govern de l'Estat el va aprovar. Es tracta del Pla Estratègic del Patrimoni Natural i la Biodiversitat 2011-2017, un instrument que fixa el full de ruta de la política estatal de conservació i ús sostenible del medi natural. S'hi fixen vuit metes a mig termini i 39 objectius. Des de Sostenible hem volgut analitzar amb detall les mesures més innovadores.
Aquest pla estava previst a la Llei 42/2007 del Patrimoni Natural i la Biodiversitat i s'ha elaborat a partir d'un procés de debat i participació ampli. L'objectiu últim d'aquest full de ruta és contundent i ambiciós: "aturar la pèrdua de biodiversitat i la degradació dels serveis dels ecosistemes i afrontar la seva restauració". El pla estima que l'aplicació de totes les mesures previstes requerirà un pressupost d'uns 750 milions d'euros durant els sis anys de vigència.

El punt de partida és una diagnosi que reflecteix la situació i els problemes actuals de la biodiversitat a Espanya, així com els nombrosos compromisos nacionals, comunitaris i internacionals que justifiquen la necessitat d'una acció urgent. A partir d'aquesta anàlisi, i d'uns principis d'actuació derivats del Conveni internacional sobre Diversitat Biològica, s'estableixen vuit grans metes: millorar el coneixement de la biodiversitat (un 10% del pressupost estimat); protegir, conservar o restaurar-ne els diferents elements que la componen (un 7%); integrar la biodiversitat en les polítiques sectorials (un 73%); actuar també a escala global i ajudar a països tercers (un 3,5%); implicar la societat en la conservació de la natura (un 1%); millorar la coordinació i la col·laboració entre tots els organismes públics competents (un 1%); contribuir a l'impuls de l'economia verda (un 0,8%); i mobilitzar recursos econòmics de fonts diverses per aplicar el Pla (un 0,1%).

Per avaluar el compliment d'aquests objectius, el Pla compta amb un programa de seguiment que inclou 113 indicadors. Per a cada indicador s'ha definit un valor inicial i un valor a assolir en acabar la vigència del Pla. Per evitar costos addicionals, la majoria d'indicadors procedeixen d'altres programes de seguiment que ja estan en funcionament.

Més coneixement i instruments més efectius

Per millorar el coneixement del medi natural, el Pla preveu aplicar un sistema d'indicadors exhaustiu i seguir mantenint l'Inventari Espanyol del Patrimoni Natural i la Biodiversitat. Com a novetat, es vol elaborar un inventari dels coneixements tradicionals que contribueixen a mantenir la biodiversitat. Els resultats de tots aquests estudis es faran públics a partir d'un informe anual i d'altres mecanismes. En aquest àmbit del coneixement, destaca també l'impuls que es vol donar a la investigació i la innovació, sobretot en temes com la valoració econòmica de la biodiversitat o mesures de gestió per conservar el patrimoni natural.

Conservar i protegir la biodiversitat requereix de tot un seguit d'instruments. El Pla preveu nombroses mesures per impulsar definitivament la Xarxa Natura 2000 i aposta per crear una estratègia estatal de restauració ecològica i connectivitat dels ecosistemes. Així mateix, inclou eines específiques per protegir els hàbitats i les espècies més amenaçats i per lluitar contra les espècies exòtiques invasores, que tants problemes estan causant en diversos ecosistemes naturals i agraris. A la caça i la pesca continental també se li vol donar un paper més actiu en la conservació de la fauna autòctona. El patrimoni geològic i els recursos genètics són dos altres focus preferents d'atenció que fins ara passaven desapercebuts.

Les polítiques sectorials que afecten la biodiversitat són nombroses. Per això el Pla preveu mesures per a cadascuna d'elles. Destaquen la política agrària, la forestal, la de la lluita contra els incendis forestals -a la qual s'hi preveuen destinar 372 MEUR-, la de conservació de sòls, la hidrològica, la de conservació de zones humides, la marina (des de múltiples punts de vista: pesca, reserves marines, etc.), la d'avaluació ambiental de plans i projectes, la turística i la de la lluita contra el canvi climàtic.

Per ajudar a països tercers, el Pla inclou accions per fomentar projectes de cooperació internacional en l'àmbit de la gestió forestal sostenible i per desenvolupar programes de formació que augmentin la conscienciació i l'edudació en l'àmbit de la conservació de la natura.

Més comprensió social de la biodiversitat i més participació local
La participació de la societat civil es vehicula, en primer lloc, a través de la custòdia del territori. Per això, es preveu crear un registre oficial d'entitats de custòdia i desenvolupar models d'acords de custòdia i un sistema per fer-ne un bon seguiment. També es vol fomentar la responsabilitat social de les empreses a través d'iniciatives de custòdia del territori. En segon lloc, i aprofitant les noves tecnologies, es vol millorar la informació que s'ofereix a la ciutadania sobre el valor de la biodiversitat i els problemes que afronta, amb l'objectiu d'augmentar-ne el coneixement i la implicació.

Conservar la natura és una tasca transversal que demana la participació de totes les administracions públiques. El Pla apunta mecanismes diversos per garantir una bona coordinació, com ara la Comissió Estatal i el Consell Estatal per al Patrimoni Natural i la Biodiversitat, el funcionament dels quals caldrà avaluar periòdicament. Així mateix, es pretén augmentar l'eficàcia de la persecució dels delictes ambientals a través d'una bona coordinació entre l'Estat i la Fiscalia de Medi Ambient. També aposta per fomentar aliances entre el sector privat i el sector públic i per reforçar el paper de les administracions locals.

Precisament, des de la perspectiva del món local, el Pla considera necessari elaborar manuals tècnics i de bones pràctiques per a entitats locals (com aquest) ja que pocs ajuntaments disposen de tècnics de medi ambient especialitzats en biodiversitat i per tant cal capacitar-los, sobretot en els vincles existents entre gestió urbana i conservació de la biodiversitat. Una altra mesura específica que es proposa és integrar els objectius del Pla en la "Estratègia Local i Sistemes d'Indicadors per a la Conservació i l'Increment de la Biodiversitat". Aquest document estratègic, elaborat per la Xarxa de Governs Locals +Biodiversitat, posa a disposició dels ens locals diverses eines per promoure la conservació i l'ús sostenible de la biodiversitat. En el marc d'aquesta estratègia, el Pla considera convenient que els ens locals defineixin línies de treball per incrementar la biodiversitat en entorns urbans i per promoure la participació i la conscienciació social en aquesta matèria.

La concepció econòmica dels ecosistemes
El Pla vol introduir la valoració econòmica de la biodiversitat i del serveis dels ecosistemes en el disseny de les polítiques estatals i en les activitats empresarials. En aquest sentit, es pretén establir una "Comptabilitat del Patrimoni Natural" en els balanços econòmics que faci l'Estat i incorporar als debats socials i polítics indicadors ambientals relacionats amb el benestar humà. En l'àmbit de l'economia verda, el Pla pretén que s'avaluï el potencial real que té la biodiversitat per crear ocupació i vol fer-ne partícips a les empreses i els sindicats.

La mobilització de recursos financers per aplicar les accions del Pla requerirà l'aplicació del Fons per al Patrimoni Natural i la Biodiversitat, pendent de desenvolupar. Com a accions innovadores, es volen crear incentius fiscals a les externalitats ambientals positives, estudiar sistemes de pagament per serveis ambientals i valorar els anomenats bancs de biodiversitat, que permeten compensar els danys que determinades activitats econòmiques causen sobre la biodiversitat d'un indret amb el manteniment d'entorns similars en altres zones.

En conclusió, es tracta d'un Pla que ha aixecat moltes expectatives, que obre portes en alguns camps de la conservació de la natura fins ara poc explorats i que fa de l'Estat espanyol un dels primers del món que aprova una planificació de la biodiversitat ajustada als requeriments del Conveni sobre la diversitat biològica. Caldrà veure en els pròxims sis anys si l'execució també està a l'alçada.

Etiquetes: 

Relacionats

Butlletí